Біографія С. Д. Максименка

МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович – директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, дійсний член Міжнародної ради психологів (США), іноземний член Російської академії освіти (РАО), дійсний член Європейської академії природничих наук (ФРН. м. Ганновер), голова Товариства психологів України, голова експертної ради ВАК України з психологічних наук, член науково-методичних рад Головного Управління державної служби України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, член експертної ради з гуманітарних і соціальних наук при Державній акредитаційній комісії України.

Автор 640 наукових праць, із них 28 монографій, 30 підручників і 32 навчальних посібників, автор першого в Україні підручника «Психологія особистості» та підручників для вищої школи – «Загальна психологія (українською – 4 перевидання, російською – 7 перевидань, та англійською мовами), «Експериментальна психологія», «Військова психологія», «Генетична психологія», «Медична психологія», «Патопсихологія» та інші. Підготував 48 докторів і 178 кандидатів психологічних наук. Відомий вчений у галузі загальної, генетичної, медичної, вікової, педагогічної психології та методології і теорії розвивального навчання; ним розроблено і обґрунтовано принципи побудови екпериментально-генетичного та генетико-моделюючого методу. Формуючі та діагностичні методи, розроблені С.Д. Максименком, занесено до Європейського банку дослідницьких процедур в галузі лонгітюдних досліджень при Інституті Макса Планка (м. Мюнхен). Як член Міжнародної Ради психологів, С.Д.Максименко є координатором досліджень щодо розроблення та використання експериментальних методів у сфері навчання та розвитку особистості. На основі циклу теоретико-експериментальних робіт та генетико-моделюючого методу під керівництвом С.Д.Максименка створена українська наукова школа генетичної психології.

Головний редактор збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології», журналу «Практична психологія та соціальна робота», «Наукових записок Інституту психології ім. Г.С. Костюка» .

Нагороджений орденами «Знак пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня (2004 р.), «За заслуги» ІІ ступеня (2011 р.), медалями: «За сумлінну працю» НАПН України, Альберта Швейцера Європейської академії прикордонних наук (ФРН, м. Ганновер) (2008 р.), почесними грамотами Міністерства освіти, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України.

 

(докладніше)

Інститут психології імені Г.С.Костюка

Академії педагогічних наук України

Максименко Сергій Дмитрович

Директор

Відомий український психолог, Заслужений діяч науки і техніки, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології АПН України, дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор. Член Міжнародної ради психологів (США, 1991 р.), президент Товариства психологів України (1998 р.), засновник і декан першого в Україні медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2000-2001 навч. р.), головний редактор «Наукових записок Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України», голова редакційної ради журналу «Практична психологія та соціальна робота» АПН України.

Нагороджений орденом «Знак пошани», медалями «За доблесну працю», «За заслуги» ІІІ ст., Почесними грамотами Міністерства освіти України.

Засновник української школи генетичної психології. Автор понад 430 наукових праць, серед яких – 10 підручників із загальної, експериментальної, вікової та педагогічної психології, співавтор першого в Україні підручника з педагогічної психології для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, автор 16 монографій з методологічних проблем розвивального навчання, проблем психології особистості, методологічної рефлексії проблем розвитку в психології, методів вікової та педагогічної психології, експериментально-генетичного методу. Це, зокрема, підручники «Основи загальної психології» і «Загальна психологія» (1999, 2000, 2001, 2002, 2004); навчальні посібники «Основи генетичної психології» (1998), «Психологія в соціальній і педагогічній практиці: методологія, методи, проблеми, процедури» (1998); монографії «Генетична психологія» (2000), «Розвиток психіки в онтогенезі» в 2-х томах (2002), «General Psychology» (2005), «Генезис существования личности» (2006).

Розроблені С.Д.Максименком формувальні і діагностичні методи включені до Європейського банку дослідницьких процедур із лонгітюдних досліджень при Інституті Макса Планка (Мюнхен).

Проводить значну просвітницьку та громадську роботу щодо піднесення психологічної культури сучасного українського суспільства та наукового авторитету України серед інших держав світу, які мають розвинений науково-технічний потенціал.

Науково-дослідний інститут психології розпочав свою діяльність                1 грудня 1945 року на основі постанови № 1573 Ради народних Комісарів УРСР від 01.10.1945 р.

Засновником Інституту і його директором протягом наступних 27 років був Григорій Силових Костюк (1899-1982) – всесвітньо відомий вчений і видатний організатор науки, фундатор української школи наукової психології та психологічної освіти в Україні. Найбільші досягнення Г.С.Костюка та його учнів пов’язані з розробкою фундаментальної проблеми співвідношення навчання, виховання і психічного розвитку, з обґрунтуванням умов, які забезпечують розвивальний характер педагогічних впливів.

Започатковану Г.С.Костюком стратегічну лінію науково-психологічних досліджень та впровадження їх результатів як в освітній сфері, так і в інших царинах суспільної практики успішно продовжує нині С.Д.Максименко.

Структура Інституту складалася спочатку з 6 відділів: загальної психології, дитячої психології, педагогічної психології, спеціальної психології, психопатології, історії психології. До відділу загальної психології входило 3 лабораторії: лабораторія з вивчення нервової діяльності, лабораторія з вивчення чутливості, лабораторія з вивчення мовлення і мислення. Відділ дитячої психології мав у своєму складі 2 кабінети: кабінет психології раннього та дошкільного віку, кабінет психології шкільного віку. Крім цього, було створено бібліотеку, а також адміністративно-технічний відділ.

У 1960 р. створено відділ психології навчання і відділ психології виховання, у 1963 р. – відділ профорієнтації і профконсультації, у 1964 р. – лабораторію з питань програмованого навчання, у 1967 р. – відділ дитячої психології розділено на два відділи: психології молодшого шкільного віку і психології дошкільного віку.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №335 від 16.06.1992р. Інститут підпорядковано Академії педагогічних наук України, а постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 6 грудня 1995 року Інституту було присвоєно ім’я засновника і першого директора Інституту  академіка Григорія Силовича Костюка.

Нині у складі Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України діє 18 лабораторій: історії психології ім. В.А.Роменця; методології і теорії психології; соціальної психології; загальної та етнічної психології; екологічної психології; психології особистості ім. П.Р.Чамати; психології соціально дез­адаптованих неповнолітніх; психології дошкільника; психології навчання ім. І.О.Синиці; організаційної психології; нових інформаційних технологій навчання; вікової психофізіології; науково-психологічної інформації; психології творчості; психології обдарованості; психодіагностики; консультативної психології та психотерапії; когнітивної психології. В Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій (за спеціальностями: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.02 – психофізіологія; 19.00.04 – медична психологія; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія).

Інститут психології ім. Г.С.Костюка проводить фундаментальні та пошукові дослідження, спрямовані на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем психології; здійснює наукові дослідження за замовленнями законодавчих, виконавчих та судово-правових органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших юридичних та фізичних осіб; бере участь у розробці програм, концепцій розвитку освіти, психологічної та педагогічної науки в Україні, проведенні психологічної експертизи рішень, постанов, документів, прогнозуванні їх психолого-педагогічних наслідків, підготовці рекомендацій щодо застосування результатів наукових психологічних досліджень в педагогічній та суспільній практиці; надає науково-практичну допомогу установам і закладам системи освіти, законодавчим, виконавчим та судово-правовим органам, іншим організаціям, у тому числі і на договірних засадах; видає наукові монографії, збірники, підручники, методичні посібники, психологічні журнали, інші види друкованої продукції та інформаційних матеріалів; створює умови для стажування науковців, викладачів, практичних психологів, інших спеціалістів у галузі психології в підрозділах Інституту; здійснює координацію наукової діяльності кафедр психології, психологічних центрів, лабораторій, психологічних служб, які функціонують у державних структурах або виконують державні замовлення; організує і проводить наукові та науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари з різних напрямів психологічної науки й практики, веде пропаганду психологічних знань і результатів діяльності Інституту в Україні та за її межами; представляє українську психологічну науку й практику на міжнародному рівні, бере участь у міжнародних програмах, а також з’їздах, конференціях, симпозіумах, що проводяться в інших країнах, організовує науково-практичні заходи із запрошенням іноземних фахівців.

На найближчу перспективу передбачено створення у встановленому порядку в різних містах і селах України мережі наукових і науково-практичних центрів, лабораторій як підрозділів, філіалів Інституту, покликаних сприяти розвитку психологічної думки і піднесенню рівня психологічної культури населення України, надання йому психологічної допомоги.

 

Адреса Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України:

вул. Паньківська, 2, м. Київ, 01033.

Тел. (044) 244-33-20; факс: (044) 244-19-63

E-mail: inst_psychol@hotmail.com

(докладніше)

 

Література про академіка Максименка С.Д.

1. Губко О.Т., Болтівець С.І. Вірний лицар Псіхеї // Освіта. – 2002. – 16-23 січня.

2. Боришевський М.Й., Чепелєва Н.В., Куценко Г.В., Тищенко С.П., Шатирко Л.О. Генетична психологія на вістрі проблем навчання, виховання і розвитку (До 60-річчя від дня народження С.Д.Максименка) // Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60-річчя від дня народження академіка С.Д.Максименка: Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. члена-кореспондента АПН України Н.В.Чепелєвої. – К.: Нора-прінт, 2002. – Вип. 22. – С. 3-14.

3. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Максименко С.Д. // Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – К.: РІК «Одекс Плюс», 1999. – Т. 1. – С. 88.

4. Папуча М.В. Генетична психологія С.Д.Максименка // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред С.Д.Максименка. – К., 2001. – Т. ІІІ, ч. 8. – С. 14-21.

5. Боришевський М., Чепелєва Н., Куценко Г., Тищенко С., Шатирко Л. Сергій Максименко: генетична психологія у проблемному контексті нав­чання, виховання і розвитку // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С. 4-12.

6. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Максименко Сергій Дмитрович // Хто є хто. Україна в ІІІ тисячолітті: Економіка. Культура. Наука. Київ та регіони. 2003-2004. – К.: АТ «Поліграфкнига, 2003. – С. 8-9.

Українська