АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

 

 

 

Підпис: 	

Серія „Академіки АПН України”
Випуск 10

ім. В.О.Сухомлинського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СЕРГІЙ  ДМИТРОВИЧ  МАКСИМЕНКО –

АКАДЕМІК, УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОЛОГ,
ФУНДАТОР
НАУКОВОЇ

ШКОЛИ ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

 

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2007

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

Серія

„Академіки АПН України”

Випуск 10

 

 

СЕРГІЙ  ДМИТРОВИЧ  МАКСИМЕНКО –

АКАДЕМІК, УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОЛОГ,
ФУНДАТОР
НАУКОВОЇ

ШКОЛИ ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

(до 65-річчя від дня народження)

 

 

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2007

УДК 016 Максименко

ББК 91.9:74

М 17

 

Рекомендовано до друку вченою радою

Державної науково-педагогічної бібліотеки України

імені В. О. Сухомлинського

(протокол № 12 від 26.12.2006 року)

 

Упорядники:

Айвазова Л. М., м.н.с. відділу наукової бібліографії
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Пономаренко Л. О., завідувач відділу наукової бібліографії
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

 

Вступна стаття

С. І. Болтівець, д-р психол. наук Інституту психології ім. Г. С. Костюка

М. Й. Боришевський, д-р психол. наук Інституту психології ім. Г. С. Костюка

О. Т. Губко, д-р психол. наук Інституту психології ім. Г. С. Костюка

М.-Л. А. Чепа, д-р психол. наук Інституту психології ім. Г. С. Костюка

Н. В. Чепелєва, д-р психол. наук Інституту психології ім. Г. С. Костюка

 

Науковий редактор

Букшина Т. Ф., заст. директора ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Бібліографічний редактор

Пономаренко Л. О., завідувач науково-редакційного відділу
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Літературний редактор

 

 

Сергій Дмитрович Максименко – академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології: Біобібліогр. покажч. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упорядники: Л. М. Айвазова, Л. О. Пономаренко; Наук. ред. Т. Ф. Букшина; Бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – К., 2007. − 96 с. – (Сер. „Академіки АПН України”; Вип. 10).

Біобібліографічний покажчик із серії „Академіки АПН України”, присвячений життю та діяльності Сергія Дмитровича Максименка, доктора психологічних наук, професора, академіка, дійсного члена АПН України, директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України.

У покажчику представлено науковий доробок ученого, а саме: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичній пресі, що вийшли в Україні та за кордоном. Розділ „Література про С. Д. Максименка” включає публікації про життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність вченого. Всього покажчик містить понад 608 бібліографічних записів.

Допоміжний апарат біобібліографічного видання – іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів, відомості про яких зустрічаються у бібліографічних записах; алфавітний покажчик назв праць С. Д. Максименка; алфавітний покажчик назв міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів, педагогічних читань, круглих столів, у яких брав участь С. Д. Максименко.

Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, працівників науково-методичних центрів та наукових бібліотек. Видання рекомендується психологам, педагогам, студентам та всім, хто цікавиться проблемами генетичної психології, теоретико-методичними проблемами розвивального навчання, психологією особистості, віковою та педагогічною психологією як в Україні, так і за кордоном.

© Державна науково-педагогічна бібліотека України

імені В. О. Сухомлинського, 2007


 

 

 


 

СЕРГІЙ  ДМИТРОВИЧ

МАКСИМЕНКО


ВІД УПОРЯДНИКІВ

Біобібліографічний покажчик (вип. 10) із серії „Академіки АПН України”, присвячений життю та діяльності Сергія Дмитровича Максименка, доктора психологічних наук, професора, академіка, дійсного члена АПН України, директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, голови  Товариства  психологів  України.

У покажчику представлено науковий доробок ученого, а саме: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичній пресі, що вийшли в Україні та за кордоном, літературу про життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність С. Д. Максименка

Покажчик відкриває стаття від упорядників біобібліографічного посібника.

Життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Сергія Дмитровича Максименка розкрито у вступній статті, підготовленній групою науковців Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

Вступну статтю доповнюють основні дати життя й діяльності С. Д. Максимена (в хронологічному порядку, після зазначеного року йде короткий запис визначеної події).

Основний матеріал видання структуровано за розділами:

Розділ "Література про С. Д. Максименка" включає бібліографічні описи публікацій про життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність вченого.

Документи згруповано за прямою хронологією, а в середині кожного року − за алфавітом прізвищ авторів та назв праць.

Розділ "Хронологічний покажчик праць С. Д. Максименка" вміщує бібліографічні описи праць ученого, розміщених за прямою хронологією з виділенням років видання, а в межах року − за видами документів:

− книги та брошури українською, російською мовами, далі іноземними мовами;

-  статті та інші матеріали зі збірників наукових праць, періодичних видань та видань, що продовжуються (мовний принцип розташування такий же);

– видання, де вчений є упорядником, укладачем чи одним із укладачів (з поміткою „Упоряд.:”);

– рецензії (з поміткою „Рец.:”);

праці за редакцією вченого, у підготовці яких він брав участь як головний або відповідальний редактор, голова або член редколегії(з поміткою  „Ред.:”);

Документи одного виду згруповано за зведеним російсько-українським алфавітом.

Розділ „Наукова школа С. Д. Максименка” відображає бібліографічні описи авторефератів докторських та кандидатських дисертацій, науковим керівником яких був Сергій Дмитрович Максименко. Матеріал згруповано за  прямою хронологією, а в межах року − за алфавітом.

Для зручності користування біобібліографічним посібником упорядниками підготовлено 4 допоміжні покажчики за зведеним російсько-українським алфавітом:

       іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів, відомості про яких зустрічаються у бібліографічних описах;

       алфавітний покажчик назв праць С. Д. Максименка;

               алфавітний покажчик назв міжнародних,всесоюзних та всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, у яких брав участь С. Д. Максименко;

       схема групування (зміст).

Джерелами відбору документів були каталоги і картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, бібліотеки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки, довідники, бібліографічні джерела та матеріали, надані вченим. Публікації, що увійшли до покажчика, було переглянуто de visu.

Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, працівників науково-методичних центрів та наукових бібліотек, психологів, педагогів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами генетичної психології, теоретико-методичними проблемами розвивального навчання, психологією особистості, віковою та педагогічною психологією, як в Україні так і за кордоном.

 

МАКСИМЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Максименко Сергій Дмитрович – відомий український психолог, фундатор української наукової школи генетичної психології. Народився в селі Запруддя Рокитнянського району на Київщині 15 грудня 1941 р. у час, коли Друга світова війна виром вогню, людської крові, голоду і смерті, прокотилась Україною, й лише материнський прихисток поставав в останній обороні новонародженого життя. Либонь, тому не лише в дитинстві та юності, але й чим старше над усе любив та обожнював маму – Меланію Пилипівну, яка, крім власне материнської місії, зберегла й передала синові сильвет родового духу.

Генетична пам’ять про Максименків рід несподівано ожила і в історії української освіти, збережена й оприлюднена вустами одного з найсумлінніших і найретельніших її дослідників – Степана Сірополка: „З числа вихованців колегії (йдеться про Колегію Павла Галагана, що діяла в Києві з 1870 р. – Прим. С. Б.) вийшло багато визначних українських діячів і учених, як, напр., акад. Агатангел Кримський, акад. Оникій Малиновський, проф. Микола Максименко...” [4, с. 324]. І хоч цілісна генетична реконструкція Максименкового родоводу ще попереду, варто відзначити, що до нього належали не тільки гарні педагоги і вчені, але й працьовиті господарі, громадянські й державні діячі.

Як відзначав свого часу Григорій Силович Костюк, вивчення, наприклад, родоводу Й. С. Баха показало, що в його родині протягом 300 років було понад два десятки більш чи менш видатних музикантів. Однак немає сумніву в тому, що своєю музикальністю вони були зобов’язані не лише природним даним, а й музичним традиціям Бахів. Те ж саме можна сказати і про родину видатного швейцарського математика Якоба Бернуллі, яка дала кількох відомих математиків» [1, с. 155–156]. Однак, як бачимо, невблаганне за своєю жорстокістю до українського етносу ХХ століття ставило перед нацією інші умови.

Шкільні роки Сергія Максименка минули в Запруднянській середній школі, після якої юнакові довелося ще попрацювати трактористом-причіплювачем. А потім обрав фах психолога. „І хай це прозвучить дещо нескромно, – відзначала, торкаючись цього періоду життя С .Д. Максименка всеукраїнська газета „Освіта”, – але один із авторів цього нарису (О. Губко) тішить себе думкою, що і він прислужився цьому. Понад 40 років тому аспірант-психолог читав у селі Запруддя, що на Рокитнянщині, лекцію у колгоспному клубі „Таємничі явища людської психіки”. Серед слухачів був і старшокласник Сергійко Максименко. Може, саме тоді в душу допитливого юнака і запала мрія і собі стати психологом...” [7]. Не виключаючи згаданої можливості, все ж відзначимо важливий факт: очолюваний Г. С. Костюком Науково-дослідний інститут психології у 1958–1959 роках здійснював широку просвітницьку роботу щодо піднесення психологічної культури українського суспільства. І тому не винятковим, а закономірним був поклик юні до вищих щаблів людинознавчого фаху.

Либонь, саме тому у 1965 р. талановитий юнак закінчив дефектологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького. Працював учителем, заступником директора з навчально-виховної роботи Дарницького дитячого будинку (1965–1970). З 1970 – старший викладач кафедри психології Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. З 1975 – ось уже понад 30 років діяльність С. Д. Максименка, як ученого, по-' в’язана з Інститутом психології (нині імені Г. С. Костюка АПН України): заступник директора, завідувач лабораторії психології навчання (з 1975); директор (з 1997).

За сумісництвом працює в Київському національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця (з 1993), де завідує кафедрою медичної психології. Виступив ініціатором започаткування в Україні спеціальності „медична психологія” напряму „медицина” і забезпечив підготовку фахівців із цієї спеціальності.

Кандидат психологічних наук (1974), доцент (1980). Доктор психологічних наук (1991) – дисертація: „Експериментальний метод у віковій та педагогічній психології”, професор (1992). Дійсний член АПН України (1995). Академік-секретар відділення „Психологія, вікова фізіологія та дефектологія” АПН України (1997). Заслужений діяч науки і техніки України (2001).

Як учений, С. Д. Максименко очолив після Г. С. Костюка, учнем і продовжувачем якого він є, дослідження української психологічної школи в царині генеральної теми українських психологів – співвідношення навчання, виховання і розвитку. Тут постає одвічне питання – що є первинним і що вторинним: чи успіхи в навчанні і вихованні викликають відповідний розвиток особистості, а чи, навпаки, відповідний розвиток спричиняє результати в учінні. Класичною вважалася формула Л. С. Виготського: „Добре навчання веде за собою розвиток”. Г. С. Костюк уточнив: навіть найкраще навчання не дає ніякого зрушення в розвитку, якщо не задіяні самоактивність, саморух особистості. Заслугою С. Д. Максименка є те, що він дав конкретну, практичну технологію цього саморозвитку особи. Ним і його співробітниками розроблені продуктивні методики такого навчання учнів, яке неодмінно викликає активність „зони найближчого розвитку” й наступні стадії самовдосконалення. В результаті була започаткована українська школа генетичної психології, яка плідно, на сучасному науковому рівні розробляє методологічну рефлексію проблем розвитку в психологічній науці. Ця наукова школа гідно доповнює концепції в цій царині Л. С. Виготського, Ж. Піаже, О. М. Леонтьєва, Л. В. Занкова, П. Я. Гальперіна, Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова, роблячи відповідний вагомий внесок у світову психологічну науку. Так само відповідні концепції Г. С. Костюка, С. Д. Максименка, О. В. Скрипченка та ін. дають психологічний підмурівок українській педагогіці й навчально-виховній практиці шкіл в Україні.

Здійснені С. Д. Максименком та під його керівництвом дослідження психологічних особливостей навчальної та учбової діяльності заклали підвалини нового розуміння психологічних основ навчання, створили можливості для розробки нових експериментальних програм та методів навчання, побудованих на принципах формування теоретичного мислення.

Багато уваги приділяє вчений методам наукового дослідження взагалі. Він цілком слушно вважається одним із найавторитетніших експертів з питань застосування факторного аналізу в психологічному дос­лідженні. Цьому питанню присвячено низку статей, у яких він доводить і показує, що не можна оперувати числами, не даючи конкретного психологічного їх тлумачення; число як таке має сенс лише у світлі психологічного аналізу. Він завжди обстоював тезу про необхідність попереднього ретельного і всебічного аналізу та надзвичайної обережності у застосуванні експериментальних даних до реальної педагогічної практики. Як прихильник та один із розробників генетичного методу в психології, С. Д. Максименко дотримується толерантної позиції щодо оцінки інших, і притому найрізноманітніших, методів дослідження, наголошуючи, проте, на необхідності виваженого їх використання, і особливо обережного впровадження їх результатів у педагогічну практику.

Генетичний погляд є для дослідника засадничим у розробленні всіх проблем дитячої та педагогічної психології. Будуючи будь-який навчальний предмет, слід ураховувати, як і яким способом навчання має сприяти розгортанню природних сил дитини. Розкриваючи закони дитячого розвитку, психологія допомагає визначити і сформулювати цілі навчання стосовно кожного вікового періоду і допомагає вибрати і створити адекватні методи.

Визначаючи цілі та завдання навчання й виховання, С. Д. Максименко дотримується ідеї врахування власних сил дитини, її потреб та інтересів. Вчений наголошує, що не можна забувати про об’єктивні закономірності, яким підпорядкований психічний розвиток дитини. Навчання та виховання спрямовують і збагачують розвиток, впливають на його темп і повноту, але не можуть перекреслити й „відмінити” закономірностей розвитку, а тому знання вікових особливостей, а точніше, вікових можливостей набуває виняткової ваги.

Захищена С. Д. Максименком у 1990 році докторська дисертація „Експериментальний метод у радянській віковій та педагогічній психології” стала важливою віхою у розвитку вітчизняної психології. Ця фундаментальна праця була результатом багаторічних досліджень і прикладом високого рівня теоретичної рефлексії. Її наукове значення полягає в системному викладі ключових питань технології психологічного дослідження, докладному аналізі існуючих у психології дослідницьких методів та розкритті сутності експериментально-генетичного методу – його форм, способів практичної реалізації і тенденцій розвитку в умовах перебудови всіх ланок освіти.

Разом з тим у названій праці виявлено й означено евристичні експериментальні можливості експериментально-генетичного методу стосовно проблем розвитку особистості в процесі навчання і виховання, обґрунтовано принципову необхідність експериментально-генетичного методу в проектуванні психологічних новоутворень відповідно до завдань педагогічної практики.

Для того, щоб зрозуміти роль експериментально-генетичного методу (відомого зараз під назвою експериментально-моделюючий) у розв’язанні проблем вікової і педагогічної психології та скласти адекватне уявлення про те, що нового вніс його автор у розкриття поняття психічний розвиток, слід вичленити методологічні корені теоретичних позицій тих дослідників, які своєю цариною вважали психологію навчання і психологію розвитку та споріднені проблеми й орієнтувалися на праці Л. С. Виготського. Вони  намагалися кожен на свій кшталт і штиб відповісти на „основне питання” психології розвитку, поставлене ще самим Л. С. Виготським: що „йде” за чим – навчання чи розвиток? Свого часу Л. С. Виготський, полемізуючи з В. Келером та раннім Ж. Піаже, дав славнозвісну відповідь: «добре навчання веде за собою розвиток». Ця афористична і, безумовно, науково обґрунтована відповідь зумовила появу численної низки запитань, на які нині вже важко дати таку однозначно-категоричну відповідь. „Добре”, тобто відповідне щодо зони найближчого розвитку, навчання – це, власне, яке? Як з дидактичного погляду і в плані так званого педагогічного прийому воно повинно будуватися і здійснюватись? Постановка цих запитань була першою у психологічній проблематиці „точкою біфуркації”, від якої розбудувалися теорії О. М. Леонтьєва, П. Я. Гальперіна, Л. В. Занкова, а також відома теорія навчальної діяльності Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова, які зробили великий внесок у розвиток психології радянської доби.

Друге питання, з приводу якого свого часу велися бурхливі дискусії, – це питання про те, що саме слід вважати психічним розвитком і як, за якими параметрами та показниками його оцінювати? При цьому імпліцитно розумілося, що „успішність”, унаочнена в шкільних оцінках, не є ні достатнім, ні навіть необхідним показником психічного розвитку. Вона є показником успішності пристосування до ситуації шкільного навчання. А що тоді є психічним розвитком? Третє, похідне питання – це питання про «психічний розвиток», „розумовий розвиток”, „розвиток мислення”, „розвиток особистості”: як вони співвідносяться, як їх вимірювати, яке місце кожного в системі особистості. Особливої ваги вони набувають саме в контексті проблем психології навчання.

Несуперечливу в принципі щодо основного постулату про „добре навчання”, але все ж особливу позицію займав Г. С. Костюк. Він обстоював думку про те, що атрибутом, тобто невід’ємною властивістю психічного розвитку, є саморух, саморозгортання, самоактивність і що жодне найкраще навчання, навіть якщо воно достеменно перебуває у зоні найближчого розвитку, не можна розвинути, коли не діє певний механізм, що не просто розпочинає розвиток, а спричинює його. Адже розвиток не є результатом навчання, йому притаманна своя, власна логіка, своя самостійність і відносна незалежність від ініціаційного „агента”, власні рушійні сили. Саме тому він писав про спонтанність, „спонтанійність”, а фактично про самоспричиненість розвитку. Тим самим Г. С. Костюк впритул підійшов до проблеми того, як і чим взаємопов’язані розвиток, навчання і виховання за умови визнання того, що спонтанійність розвитку – певним чином „est causa sui”? Не варто й говорити, що це одна з найскладніших проблем, які взагалі можуть бути поставлені перед психологією.

Звичайно, сам Г. С. Костюк не був задоволений всіма відповідями на запитання, що ставив перед собою; багато проблем з тих чи інших причин лишилися не опрацьованими і „недоопрацьованими”. Тому наразі є всі підстави вважати, що  праці С. Д. Максименка є не простим продовженням своєрідної „лінії Костюка” і не лише її творчим розвитком, а й вдалим методологічним синтезом різних теоретико-психологічних спрямувань, що так чи інакше центрувалися навколо проблем розвитку і навчання. В них здійснений глибокий філософський і психологічний аналіз основних методів дослідження у віковій та педагогічній психології, передусім з погляду того, які імпліцитні чи явні методологеми лягли підвалинами в основні теоретичні підходи до дослідження психологічних явищ.

Праці С. Д. Максименка змушують замислитись над „логікою” історії психології і дає змогу осягнути можливості й перспективи психологічного дослідження як такого, а також можливості та обмеження кожного методу дослідження, глибше зрозуміти правила їхнього поєднання з метою вивчення психологічного явища у його цілісності. Водночас у них дано певні відповіді на суттєві питання, що хвилювали Г. С. Костюка, зроблено обґрунтовані оцінки, окреслено важливі перспективні лінії психологічних досліджень. Неминуще значення має, зокрема, розвиток С. Д. Максименком експериментально-генетичного (генетико-моделюючого) методу. Основною принциповою відмінністю експериментально-генетичного методу від будь-яких інших методів наукового пізнання є його моделюючий, проектувальний характер.

Генетико-моделюючий метод є водночас педагогічно-дидактичним методом (методом навчання) і методом власне дослідницьким; в ньому «навчальна частина» є невіддільною від дослідницької, кожна з них сама по собі позбавлена сенсу. Цей метод є таким дослідженням-через-навчання, де саме навчання (метою якого є створення певних психологічних якостей та здібностей) має бути ретельно обґрунтованим і належно проведеним, тобто має бути навчанням-через-дослідження. Тому за умови проведення генетико-моделюючого дослідження, зокрема у школі, вкрай важливого значення набуває невидима для школяра і педагога, але складна попередня проектувально-теоретична науково-дослідна робота.

У зв’язку з цим важливого значення набувають також і сформульовані С. Д. Максименком принципи, на яких має ґрунтуватися експериментально-генетичне дослідження. Це відомі принципи аналізу за одиницями, принцип історизму (єдності генетичної та експериментальної ліній у дослідженні), принцип системності (цілісного розгляду психологічних утворень), принцип проектування (моделювання). Дотримання цих принципів при конструюванні конкретного дослідження дає змогу уникнути багатьох труднощів і помилок, виконати його на належному теоретичному та практичному рівні, адекватно зінтерпретувати отримані результати, – словом, максимально підвищити прецизійність психологічного дослідження.

Праці С. Д. Максименка покликані сприяти розв’язанню найбільш гострих проблем щодо управління розвитком особистості в процесі навчання і виховання на основі розкриття механізмів ґенези її психічних властивостей. Це цілком здійсненне завдання, оскільки експериментально-моделюючий метод адекватний такому об’єкту вивчення, як розвиток психічних процесів і властивостей, процес зміни форм і видів активності особистості, що характеризують переходи від нижчих до вищих ступенів її психічної діяльності. Розкриваючи генетичний взаємозв’язок діяльності і психіки, С. Д. Максименко в ході своїх досліджень отримав результати, які відкривають процес руху в психіці привласненого засобу – він перетворюється на ключову одиницю нової міжфункціональної системи свідомості, взаємодіє з іншими подібними системами, формуючи ту чи іншу якість особистості...”. Це і є саморух та саморозвиток, зазначає автор, і додає: „Ми можемо стверджувати, що цей механізм, відкритий завдяки результатам експериментів, це – „природний” механізм (в тому розумінні, що він незмінний за будь-яких умов)”.

Так виникає явище особистісного опосередкування навчальної діяльності і феномен „подвійного опосередкування” психічного розвитку. В даному разі, за словами автора генетико-моделюючого методу, процес розвитку опосередковують і культурний контекст (зовнішній), і особистісний (внутрішній).

Проведені на основі генетико-моделюючого методу експериментальні дослідження, в яких був зафіксований акт опосередкування (створення засобу), тобто показано, як здійснюється реальний природний процес психічного розвитку, зокрема особистості школяра у процесі навчання і виховання, засвідчили високу евристичну цінність означеного методу для розв’язання сучасних проблем школи.

С. Д. Максименко не вдовольнився зробленим і досягнутим. За останнє десятиліття ним та під його редакцією було опубліковано цілу низку монографій та посібників, які показують, що коло його наукових інтересів дуже широке. Одна з останніх монографій „Генетична психологія” має промовистий підзаголовок „Методологічна рефлексія проблем розвитку в психології”. В ній представлений наскрізний аналіз проблеми психічного розвитку і з огляду на це формується змістове уточнення предмета генетичної психології як науки про закономірності і можливості психічного розвитку.

В центрі наукових інтересів директора Інституту є такі проблеми вікової та педагогічної психології, як психологія навчання, психічного розвитку і методу психологічного дослідження. А у фокусі людської уваги вченого постійно перебувають його учні та колеги, для яких він завжди знаходить час, надає поради і допомогу.

Заслугою С. Д. Максименка є не тільки його власний доробок, а й те, що він всіляко сприяє розширенню наукових горизонтів співробітників Інституту. Учений заохочує наукові пошуки співробітників у всіх перспективних напрямах, підтримує всі дослідницькі ініціативи, тому і тематика наукових досліджень Інституту широка й різноманітна.

Зокрема, дослідження останніх років спрямовані на розроблення фундаментальних теоретико-методологічних проблем психологічної науки, а також на розв’язання багатьох ужиткових проблем, актуальність яких загострюється в сучасних суспільно-історичних умовах. Це передусім подальше дослідження проблем навчання, виховання і психічного розвитку особистості з урахуванням сучасних вимог практики. У зв’язку з цим відбувається переорієнтація методологічних засад експериментальних моделей, зокрема становлення гуманістично орієнтованої освіти, здійснюється обґрунтування гуманістичної парадигми, яка має дедалі більше поширення в сучасній психологічній науці.

Важливим напрямом є дослідження місця і ролі психології в системі української культури: осмислення основних здобутків української науки в контексті світової психологічної думки в ХХ столітті, визначення тенденцій і перспектив розвитку психології. Серед завдань історико-психологічного спрямування слід відзначити й дослідження, що має на меті розкриття зв’язків психологічних знань з особливостями історії України, звичаями і традиціями українського народу, розвитком науки, літератури та мистецтва. Започатковано дослідження, спрямоване на вивчення основних чинників становлення української психології у другому тисячолітті та здійснення прогностичного аналізу її розвитку на початку ХХІ століття. Розпочато також дослідження етнопсихологічного спрямування, яке має на меті визначення провідних чинників етнопсихогенези українців, виявлення закономірностей та механізмів трансформації зовнішніх етнопсихологічних чинників у внутрішні особистісні утворення.

Велика заслуга лідера українських психологів у створенні нового покоління підручників і навчальних посібників з психології. Ним розроблено концепцію відповідної навчально-методичної літератури і згуртовано кваліфіковані авторські колективи з її написання.

Масштабною є діяльність С. Д. Максименка як організатора психологічної науки в Україні. Він і керований ним Інститут координують роботу психологів в країні. Інститут психології виступає координуючим осередком цієї науки, що здійснює підготовку наукових кадрів. С. Д. Максименко підготував 102 кандидатів і 13 докторів психологічних наук. Об’єднуючими осередками є і велика кількість науково-психологічних та психолого-педагогічних журналів і періодичних збірників.

С. Д. Максименко бере активну участь в атестації наукових кадрів, впродовж двох десятиліть був членом, а нині очолює спеціалізовану вчену раду в Інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

Автор понад 400 наукових праць, у т.ч. численних одноосібних і  колективних монографій, підручників, навчальних і методичних посібників, які неодноразово перевидавалися.

С. Д. Максименко – організатор багатьох міжнародних, всеукраїнських конгресів, наукових та науково-практичних конференцій з проблем загальної, вікової та педагогічної психології, активний учасник та організатор психологічних з’їздів. Брав участь у Міжнародному психологічному конгресі (Лейпциг), симпозіумах з вивчення психологічних механізмів пізнавальної діяльності школярів (США, Чехія, Угорщина).

Вагомою є науково-громадська діяльність ученого. З 1998 він – голова Товариства психологів України, із 1991 – дійсний член Міжнародної ради психологів (США, 1991), член Координаційної ради з експериментальної психології. Нагороджений орденами „Знак пошани” (1978), „За заслуги” ІІІ ступеня (2004), медаллю „За доблесну працю”, Почесними грамотами МОН України. Розроблені С.Д.Максименком формуючі та діагностичні методи включені в Європейський банк дослідницьких процедур з лонгітюдних досліджень при Інституті Макса Планка (Мюнхен). Як дійсний член Міжнародної ради психологів, С. Д. Максименко координує дослідження з питань експериментальних методів у галузі навчання і розвитку. Він учений нової формації, що розбудовує освіту в Україні.

 

                                                                            С. І. Болтівець,

                                                                            М. Й. Боришевський,

                                                                            О. Т. Губко,

                                                                            М.-Л. А. Чепа,

                                                                            Н. В. Чепелєва


Основні дати життя і діяльності

 

1941

народився 15 грудня в с. Запруддя Рокитнянського району
Київської області

1965

закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, дефектологічний факультет

1965

вчитель, заступник директора Дарницького дитячого будинку в м. Києві

1970

викладач, старший викладач кафедри психології Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького

1974

кандидат психологічних наук

1975

заступник директора Науково-дослідного інституту
психології УРСР

1980

доцент НДІ психології УРСР

1985

 

завідувач лабораторії психології навчання Науково-дослідного інституту психології УРСР

1991

 

доктор психологічних наук

 

1991

член Міжнародної ради психологів (США)

1992

професор

1995

дійсний член Академії педагогічних наук України

1997

директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології АПН України

1998

голова Товариства психологів України


 

 

 

Нагороди та відзнаки

1978

орден "Знак пошани"

2001

 

присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

2003

нагородження Почесним дипломом за розробку і впровадження в навчально- виховний процес інноваційних технологій

2004

нагородження орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

2005

 

нагородження Почесним дипломом за особистий внесок у розвиток

освітніх інновацій

2006

нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

2006

нагородження медаллю АПН України "Ушинський К. Д."


Література про С. Д. Максименка

1.            Відділення психології, вікової фізіології та дефектології [Звіт АПН України] // Пед. газ. – 2000. – № 4. – Квіт. – С. 2–3 (До заг. зборів АПН України).

2.            Вісті з Президії АПН України // Пед. газ. – 2000. – № 10. – Жовт. – С. 4–5.

Про участь і виступ на засіданні Президії АПН України з питання обговорення проекту Концепції 12‑річної середньої загальноосвітньої школи.

3.            Гончарук Є. Г. Рецензія на праці академіка АПН України С. Д. Максименка з проблем загальної, генетичної, педагогічної та вікової психології / Є. Г. Гончарук // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 3. – С. 34–36; № 4. – С. 2–4.

4.            Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Директор – Максименко Сергій Дмитрович // Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – К.: Одекс Плюс, 2000. – С. 43.

5.            Об авторе // Максименко С. Д. Генетическая психология: методологическая рефлексия проблем развития в психологии: Монография / С. Д. Максименко. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. – С. 314.

6.            Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2000 рік / АПН України; Упоряд.: М. С. Вашуленко, Т. К. Полонська. – К.: ВЦ КДТЕУ, 2001. – 221 с.

Про обрання академіка-секретаря Відділення психології, вікової фізіології та дефектології С. Д. Максименка головою Товариства психологів України. – С. 69.

7.            Сергій Дмитрович Максименко: [До 60‑річчя від дня народж.] // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – Т. 3, ч. 8. – С. 3–5: портр.

8.            Папуча М. В. Генетична психологія С. Д. Максименка / М. В. Папуча // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – Т. 3, ч. 8. – С. 14–21. – Бібліогр.: 10 назв.

9.            Чепа М.-Л. А. Сергій Дмитрович Максименко / М.-Л. А. Чепа, Ю. Т. Рождественський // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К.: Гнозіс, 2001. – С. 5–13.

10.       Академія педагогічних наук святкує свій перший ювілей. Що вдалося за десять років?: [Відповіді на запитання „Що для Вас є Академія педагогічних наук? Яке найважливіше відкриття було за ці десять років”] / В. Мадзігон, О. Савченко, С. Максименко та ін. // Освіта України. – 2002. – 17 груд. (№ 100). – С. 2–4.

11.       Головатий М. Знавці людських душ / М. Головатий // Освіта України. – 2002. – № 48. – 18 черв. – С. 5.

Про проведення заключного туру Всеукраїнської студентської олімпіади з психології, головою журі якої був директор Інституту ім. Г. С. Костюка АПН України С. Д. Максименко.

12.       Губко О. Вірний лицар Психеї / О. Губко, С. Болтівець // Освіта. – 2002. – 16–23 січня.

13.       Максименко Сергій Дмитрович // Ділова, політична, інтелектуально-творча еліта: Імідж-календар. – К.: Укркалендарреклама, 2002. – С. 16–12.

14.       Максименко Сергій Дмитрович // Інформ. довід. / АПН України. – К., 2002. – С. 137.

15.       Сергій Максименко – обличчя сучасної української психології // Cis millionaire. – 2002. – Березень-квітень. – С. 6–9. – Рос. мовою.

16.       Наукові здобутки відділень АПН України за 1998–2002 рр. Відділення психології, вікової фізіології та дефектології / С. Д. Максименко, В. Сосідко // Пед. газ. – 2002. – № 12. – Груд. – С. 8. – (До заг. звіт.-вибор. зборів АПН України).

17.       Про автора // Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: В 2 т. / С. Д. Максименко. – К., 2002. – Т. 2: Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. – С. 330–331. – Парал. англ.

18.       Боришевський М. Сергій Максименко: генетична психологія у проблемному контексті навчання, виховання і розвитку: / М. Й. Боришевський, Н. В. Чепелєва, Г. Куценко // Психологія і сусп‑во. – 2003. – № 1. – С. 4–12. – Бібліогр.: 14 назв.

Про наукову діяльність відомого укр. психолога, д‑ра психол. наук, проф., дійсного члена АПН України Сергія Дмитровича Максименка.

19.       Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Максименко Сергій Дмитрович // Україна в ІІІ тисячолітті: Хто є хто. – К.: Поліграф, 2003. – Вип. 5. – С. 8–9.

20.       Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2003 рік / АПН України; Упоряд.: О. І. Ляшенко, Т. К. Полонська. – К.: АПН України, 2004. – 357 с.

Про одержання академіком С. Д. Максименком Почесного диплома за розробку і впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій. – С. 173.

21.       Максименко Сергій Дмитрович // Кияни: Біографічний словник. – К.: Фенікс, 2004. – С. 225.

22.       [Сергій Дмитрович Максименко]: Біогр. довідка // Психол. газ. – 2004. – Січ. (№ 1). – С. 18.

23.       Про відзначення державними нагородами України наукових працівників: Указ Президента України від 14.05.2004 р. № 543/2004 // Уряд. кур’єр. – 2004. – 9 черв. (№ 106). – Орієнтир. – № 22. – С. 3–4.

Максименко С. Д. – акад.-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології АПН України (орден „За заслуги” ІІІ ступеня).

24.       Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2004 рік / АПН України; Упоряд. Т. К. Полонська. – К.: АПН України, 2005. – 245 с.

Про наукове керівництво С. Д. Максименком психологічно обґрунтованих заходів з профілактики та подолання наркоманії, токсикоманії, алкоголізму в рамках Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації на 2002–2011 рр.”. – С. 17. Про виконання дослідження „Психологічне забезпечення розвитку особистості в системі безперервної освіти” під наук. керівництвом С. Д. Максименка. – С. 62, 80–81.

25.       Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2005 рік / АПН України; Упоряд. Т. К. Полонська. – К.: АПН України, 2006. – 292 с.

Про активну участь академіка С. Д. Максименка в організації Ін‑том психології ім. Г. С. Костюка Першого Всеукраїнського конгресу психологів. – С. 124.

26.       Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2006 рік // Шкіл. б‑ка плюс. − 2006.– Січ. (№ 1/2). – С. 1–57.

Про С. Д. Максименка. – С. 51.

27.       Максименко Сергій Дмитрович: [Біогр. довідка] // Максименко С. Д. Ґенеза здійснення особистості: Наук. моногр. / С. Д. Максименко. – К., 2006. – С. 4.

28.       Максименко С. Д.: (До 65‑річчя від дня народж.): [Про діяльн. укр. психолога, акад. АПН України] // Психологія і сусп‑во. – 2006. – № 4. – С. 7.

29.       Теорія і практика духовно-морального виховання дітей та молоді: Заг. збори АПН України // Пед. газ. – 2006. – Січ. (№ 1). – С. 1.

На вечірньому засіданні заслухано повідомлення академіка-секретаря відділення Сергія Максименка.

30.       Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / АПН України; Упоряд. Т. К. Полонська. – К.: АПН України, 2007. – 259 с.

Про відзначення державною нагородою України С. Д. Максименка – акад.-секретаря Відділення психології, вікової фізіології та дефектології АПН України (Почесна грамота Кабінету Міністрів України). – С. 118.

 


Хронологічний покажчик друкованих праць С. Д. Максименка

1971

1.         Індивідуальні особливості пам’яті першокласників // Почат. шк. – 1971. – № 12. − С. 6–12.

2.         Інтелектуальний розвиток учнів 3‑го класу / С. І. Білоусов, О. В. Киричук, С. Д. Максименко // Почат. шк. – 1971. – № 9. – С. 6–16: табл. – Бібліогр.: 5 назв.

1973

3.         Индивидуально-психологические особенности понимания математических задач учениками начальных классов: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – К., 1973. –37 с. – Библиогр.: с. 36–37 (5 назв.).

4.         Рівні розуміння першокласниками математичних задач // Почат. шк. – 1973. – № 5. – С. 80–81.

1974

5.         Формування світогляду нової людини в умовах науково-технічної революції / Д. Ф. Ніколенко, С. Д. Максименко; Т‑во „Знання” Укр. РСР. – К., 1974. – 22 с.

1976

6.         Логико-психологические пути повышения эффективности средств массовой пропаганды и информации / О‑во Знание УССР. – К., 1976. – 16 с.

7.         Аномалія // Короткий психологічний словник / За ред. О. Войтка. – К., 1976. – С. 17.

8.         Кафедра психології // Короткий психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1976. – С. 77–78.

9.         Понимание задач и уровни интеллектуального развития учащихся средней школы / С. Д. Максименко, В. А. Моляко // Проблемы периодизации психики в онтогенезе: Тез. Всесоюз. симпозиума, г. Тула, 1976 г., 24–26 нояб. / НИИ общей психологии АПН СССР и др. – М., 1976. – С. 12–14.

10.    Співвідношення наочно-образних і словесно-логічних компонентів у розв’язуванні задач // Почат. шк. – 1976. – № 12. – С. 53–60.

11.    Фуга // Короткий психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1976. – С. 182.

1977

12.    Індивідуальні особливості мислення дитини. – К.: Знання, 1977. – 48 с. – (Сер. 6. Педагогічна; № 3).

13.    Роль понимания в процессе решения творческих задач / О‑во Знание УССР. – К., 1977. – 18 с.

14.    Акселерація // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1977. – Т. 1. – С. 122.

15.    Актуальні проблеми психології навчання // Рад. школа. – 1977. – № 11. – С. 90–97.

16.    Амбівалентність // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1977. – Т. 1. – С. 157.

17.    Анкетування // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1977. – Т. 1. – С. 195.

18.    Всесоюзний форум психологів: [Про V Всесоюз. з’їзд Т‑ва психологів СРСР, 27 черв. – 1 лип. 1977 р.] / В. Войтко, С. Максименко, Ю. Руденко // Рад. шк. – 1977. – № 10. – С. 108–112.

19.    Вчити і виховувати // Під прапором ленінізму. – 1977. – № 17. – C. 60–61.

20.    До питання про методологічні основи дослідження шкільних колективів // Проблеми дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук у світлі рішень ХХV з’їзду КПРС: (Тез. республік. наук. конф.). – К., 1977. – Вип. 3. – С. 208–209. – У надзаг.: Наук.-дослід. ін‑т педагогіки УРСР, Наук.-дослід. ін‑т психології УРСР.

21.    Методы социально-психологического исследования трудового коллектива // Психология коллективной деятельности / О‑во Знание Укр. ССР. – К., 1977. – С. 3–7.

22.    Ми радянські: Бесіда / В. І. Войтко, С. Д. Максименко, М. Й. Боришевський // Наука і сусп‑во. – К., 1977. – № 6. – С. 10–12.

23.    О саморегуляции поведения подростков в процессе учебной деятельности / М. И. Боришевский, С. Д. Максименко // Вопросы психологии. – 1977. – № 3. – С. 57–64.

24.    О структуре понимания учебной задачи младшими школьниками // Воспитание, обучение и психическое развитие: Тез. докл. V Всесоюз. съезда психологов СССР, г. Москва, 1977 г., 27 июня – 2 июля. – М., 1977. – Вып. № 1. – С. 69–70. – В надзаг.: АПН СССР, АН СССР, О‑во психологов СССР и др.

25.    Про методи дослідження розумової діяльності учнів // Проблеми дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук у світлі рішень ХХV з’їзду КПРС: (Тез. республік. наук. конф.). – К., 1977. – Вип. 3. – С. 7–8. – У надзаг.: НДІ педагогіки УРСР, НДІ психології УРСР.

26.    Ред.: Методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процессаНДІ психологии УССР; Под ред. С. Д. Максименко. – К., 1977. – 100 с.

27.    Ред.: Проблеми дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук у світлі рішень ХХV з’їзду КПРС: (Тез. республік. наук. конф.). – К., 1977. – Відп. ред.

1978

28.    Психологія проблемного навчання / С. Д. Максименко, Ю. Д. Руденко. – К.: Знання, 1978. – 47 с. – Бібліогр.: с. 45–46.

29.    Взаємозв’язок наочно-образних і словесно-логічних компонентів мислення в процесі розв’язування задач молодшими учнями // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / М‑во освіти УРСР. – К., 1978. – Вип. 17. – С. 75–82. – Бібліогр.: 6 назв.

30.    Вопросы воспитания воли и характера в творческом наследии А. С. Макаренко // А. С. Макаренко – педагог и писатель: (Тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф. «Педагогическое наследие А. С. Макаренко и современные проблемы коммунистического воспитания», посвящ. 90‑летию со дня рождения выдающ. сов. педагога и писателя), 2–3 марта 1978 г. – Сумы, 1978. – С. 105–107. – В надзаг.: Пед. о‑во УССР, Сум. гос. пед. ин‑т им. А. С. Макаренко.

31.    „Диво природи” на терезах науки: Бесіда // Наука і сусп‑во. – 1978. – № 8. – С. 11–13.

32.    Індивідуальні особливості сприймання математичних задач першокласниками // Почат. шк. – 1978. – № 11. – С. 90–93.

33.    К вопросу о методах возрастной и педагогической психологии // Психологические проблемы процесса обучения младших школьников: Тез. докл. Всесоюз. конф., г. Москва, 1978 г., 24–26 окт. – М., 1978. – С. 23–24. – В надзаг.: АПН СССР. НИИ общей и пед. психологии.

34.    Нова Конституція СРСР і перспективи розвитку психологічної науки // Рад. шк. – 1978. – № 6. – С. 37–46.

35.    Общение как условие оптиматизации учебного процесса / С. Д. Максименко, А. Ф. Бондаренко // Психологические проблемы процесса обучения младших школьников: Тез. докл. Всесоюз. конф., г. Москва, 1978 г., 24–26 окт. – М., 1978. – С. 207–208. – В надзаг.: АПН СССР. НИИ общей и пед. психологии.

36.    Ціннісні орієнтації членів учительських колективів // Почат. шк. – 1978. – № 1. − С. 60–68.

37.    Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. Вип. 17 / М‑во освіти УРСР; Редкол.: М. Й. Боришевський, О. С. Васильєва... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1978. – 150 с. – Член редкол.


1979

38.    Динамічна психологія // Українська радянська енциклопедія / Голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред., голова редкол.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1979. – Т. 3. – С. 350.

39.    Екстеріоризація // Українська радянська енциклопедія / Голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред., голова редкол.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1979. – Т. 3. – С. 544.

40.    Екстраверсія // Українська радянська енциклопедія / Голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред., голова редкол.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1979. – Т. 3. – С. 544.

41.    Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання // Психологічна наука, вчитель, учень / За ред. В. І. Войтка. – К., 1979. – Розд. 4. – С. 44–64. – (Пед. б‑ка).

42.    Індивідуальність // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред., голова. редкол.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1979. – Т. 4. – С. 373–374.

43.    Інтеріоризація // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред., голова редкол.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1979. – Т. 4. – С. 408–409.

44.    Інтроверсія // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред., голова редкол.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1979. – Т. 4. – С. 417.

45.    Корисне й красиве: Відкрий світ прекрасного: [Пробл. естет. виховання учнів] / С. Максименко, Ю. Руденко // Рад. освіта. – 1979. – 13 жовт. (№ 82). – С. 3.

46.    Мета виховання – творча особистість // Наука і сусп‑во. – 1979. – № 11. – С. 10–13.

47.    Правда про казку і реальність: (Уроки для батьків) // Наука і сусп‑во. – 1979. – № 10. – С. 58.

48.    Про індивідуальні особливості розв’язання навчальних завдань підлітками / С. Д. Максименко, Р. Ю. Таращанська // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / М‑во освіти УРСР. – К., 1979. – Вип. 18. – С. 77–84.

49.    Проблема психічного розвитку особистості і вдосконалення навчального процесу / С. Д. Максименко, І. Д. Бех // Рад. шк. – 1979. – № 7. – С. 28–33; № 8. – С. 20–25.

50.    Формування пізнавальної мотивації в учнів / С. Д. Максименко, Р. Ю. Таращанська // Почат. шк. – 1979. – № 4. – С. 7–10.

51.    Формирование коммунистического мировоззрения школьников / В. І. Войтко, С. Д. Максименко, Ю. Д. Руденко // Рад. школа. – 1979. – № 2. – С. 95–96.

52.    Школьное обучение: принципы и пути оптимизации / В. Войтко, С. Максименко, Ю. Руденко // Нар. образование. – 1979. – № 3. – С. 84–85. – Рец. на кн.: Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Монография / Ю. К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1978. – 254 с.

53.    Рец.: [Рецензия] / В. І. Войтко, С. Д. Максименко, Ю. Д. Руденко // Рад. шк. – 1979. – № 2. – С. 95–96. – Рец. на кн.: Формирование коммунистического мировоззрения школьников [Э. И. Моносзон, Н. А. Менчинская, М. С. Васильева]; Под ред. Э. И. Моносзона. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.

54.    Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. Вип. 18 / М‑во освіти УРСР; Редкол.: М. Й. Боришевський, О. С. Васильєва... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1979. – 156 с.

1980

55.    Психология формирования трудовых умений школьников: (Сравнит. анализ деятельности учащихся массовой и вспомогат. школ) / С. Д. Максименко, В. И. Бондарь, И. Д. Бех. – К.: Рад. шк., 1980. – 110 с. – Библиогр.: с. 106–108.

56.    Признак в структуре действия / С. Д. Максименко, И. Д. Бех // Тезисы научных сообщений советских психологов к ХХІІ  Международному психологическому конгрессу: (ГДР, Лейпциг, 6–12 июля 1980 г.). – М., 1980. – С. 94. – В надзаг.: АН СССР, О‑во психологов СССР.

57.    Психологические основы воспитывающих возможностей учебной деятельности // Психолого-педагогические условия повышения эффективности воспитательной работы по предупреждению правонарушений среди учащейся молодежи: (Метод. реком. для пед. работников шк., проф.-техн. училищ, работников правоохранит. органов, комсомола, ученых республики) НИИ / . психологии УССР. – К., 1980. – С. 14–16.

58.    Психологический анализ механизма классификации у младших школьников / С. Д. Максименко, И. Д. Бех // Вопросы психологии. – 1980. – № 5. – С. 77–88. – Библиогр.: 15 назв.

59.    Теоретичні питання виховних можливостей учбової діяльності // Рад. школа. – 1980. – № 5. – С. 40–46.

60.    Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. Вип. 19 / М‑во освіти УРСР; Редкол.: М. Й. Боришевський, О. С. Васильєва... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1980. – 144 с.

1981

61.    Изучение психики школьника в процессе обучения: (Характеристика методов исслед.) / О‑во „Знание ” УССР. – К., 1981. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Сер. VII, Пед., № 9).

62.    Взаємини вчителя і учнів у процесі навчання // Рад. шк. – 1981. – № 7. – С. 17–21.

63.    Генетико-моделюючий метод у дослідженні навчання і розумового розвитку школярів // Рад. школа. – 1981. – № 12. – С. 23–29.

64.    Еще раз о педагогической этике учителя // Совет. педагогика. – 1981. – № 8. – С. 50–52.

65.    Залежність розвитку аналітичних компонентів мислення від рівня узагальнення / С. Д. Максименко, Л. І. Аршавіна // Почат. шк. – 1981. – № 5. – С. 65–72.

66.    Зігріти розумом і серцем / С. Д. Максименко, В. І. Войтко та ін. // Наука і сусп‑во. – 1981. – № 8. – С. 23–30.

67.    О движущих силах психологического развития // Психолого-педагогические аспекты формирования личности в учебно-воспитательном процессе / НИИ психологии УССР. – К., 1981. – С. 6–9.

68.    Психолого-педагогические аспекты формирования личности в учебно-воспитательном процессеНИИ психологии УССР; За ред. С. Д. Максименко. – К., 1981. – 238 с.

69.    Рец.: [Рецензія] // Рад. шк. – 1981. – № 1. – С. 95. – Рец. на кн.: Паламарчук В. Ф. Школа учит мыслить: Пособие для учителей / В. Ф. Паламарчук. – М.: Просвещение, 1979. – 144 с.

70.    Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. Вип. 20 / НДІ психології УРСР; Редкол.: М. Й. Боришевський, О. С. Васильєва... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1981. – 152 с. – Член редкол.

1982

71.    Амбівалентність почуттів // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 12.

72.    Анкетування // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 13–14.

73.    Аномалія // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 14.

74.    Динамічна психологія // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 43.

75.    Екстраверсія // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 51–52.

76.    Индивидуальные особенности вербальной памяти и ассоциативный эксперимент / С. Д. Максименко, Л. Н. Дергач // Психология учебной деятельности школьников: Тез. докл. ІІ Всесоюз. конф. по пед. психологии, г. Тула, 1982 г., 28–30 сент. – М., 1982. – С. 155. – В надзаг.: АПН СССР. Науч.-исслед. ин‑т общей и пед. психологии, Тульский гос. пед. ин‑т им. Л. Н. Толстого.

77.    Індивідуальність // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 69–70.

78.    Інтеріоризація // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 73.

79.    Кафедра психології // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 77.

80.    Методологічні проблеми вікової та педагогічної психології // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР. – К., 1982. – Вип. 21. – С. 15–28. – Бібліогр.: 29 назв.

81.    О формировании у младших школьников теоретического отношения к действительности // Проблемы диагностики эффективности учебно-воспитательного процесса: Сб. науч. ст. / НИИ психологии УССР, Черкас. обл. ин‑т усовершенствования учителей. – Черкассы, 1982. – С. 21–24.

82.    О формировании у младших школьников теоретического отношения к действительности // Психология учебной деятельности школьников: Тез. докл. ІІ Всесоюз. конф. по пед. психологии, г. Тула, 1982 г., 28–30 сент. – М., 1982. – С. 154. – В надзаг.: АПН СССР. НИИ общей и пед. психологии, Тульский гос. пед. ин‑т им. Л. Н. Толстого.

83.    Особистість / А. М. Феоктистов, С. Д. Максименко // Українська радянська енциклопедія / Голов. ред.: М. П. Бажан (голов. ред., голова редкол.) та ін. – К.: Голов. ред. Української радянської енциклопедії, 1982. – Т. 8. – С. 84.

84.    Поведінка // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. – 2‑ге вид. – К., 1982. – Т. 8. – С. 430.

85.    Проблема метода в возрастной и педагогической психологии // Психическое развитие, учение и формирование личности: [Материалы IV Пражской конф.]. – Прага, 1982. – С. 113.

86.    Спостереження // Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – С. 181.

87.    Ред.: Проблемы диагностики эффективности учебно-воспитательного процесса: Сб. науч. ст. / НИИ психологии УССР, Черкас. обл. ин‑т усовершенствования учителей; Науч. ред. С. Д. Максименко. – Черкассы, 1982. – 40 с.

88.    Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. Вип. 21 / НДІ психології УРСР; Редкол.: М. Й. Боришевський, О. С. Васильєва... С. Д. Максименко та ін. – К.: 1982. – 160 с. – Член редкол.

1983

89.    Психологическая наука и педагогическая практика [для учителей, преподавателей и студентов педвузов] / А. Ф. Бондаренко, А. Т. Губко, З. В. Иванова, Т. Д. Ильяшенко, С. Е. Кулачковская, С. Д. Максименко и др.; НИИ психологии УССР. – К.: Рад. шк., 1983. – 236 с.

90.    Трудове виховання в сім’ї / С. Д. Максименко, І. Д. Бех. – К.: Політвидав України, 1983. – 77 с. – (Сім’я і сусп-во).

91.    Виховай себе! / С. Максименко, С. Хорунжий // Під прапором ленінізму. – 1983. – № 22. – С. 46–47.

92.    Воспитательный потенциал учебной деятельности // Психологическая наука и педагогическая практика / НИИ психологии УССР. – К.: Рад. шк., 1983. – С. 32–43.

93.    К вопросу о методе диагностики учебной деятельности / С. Д. Максименко, Ю. М. Швалб // Психологическая служба в школе: Тез. симпозиума. – Таллин, 1983. – Т. 2. – С. 102–106. – В надзаг.: Таллин. пед. ин‑т им. Эд. Вильде, Эстон. отдел. Об‑ва психологов СССР.

94.    Предисловие // Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. – К., 1983. – С. 3–6.

95.    Проблема взаимосвязи обучения и умственного развития // Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. – К., 1983. – Гл. 1. – С. 7–26.

96.    Проблема методу в психології // Рад. шк. – 1983. – № 1. – С. 30–38.

97.    Психіка // Українська радянська енциклопедія. –  Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін.- 2‑ге вид. – К., 1983. – Т. 9. – С. 178.

98.    Психічні властивості // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. – 2-ге вид. – К., 1983. – Т. 9. – С. 178.

99.    Психічні процеси // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. – 2‑ге вид. – К., 1983. – Т. 9. – С. 178.

100.   Психічні стани // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. – 2‑ге вид. – К., 1983. – Т. 9. – С. 178.

101.   Психологические особенности учебной деятельности младших школьников / С. Д. Максименко, И. Д. Бех // Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. – К., 1983. – Гл. 2. – С. 27–40.

102.   Теоретические аспекты использования формирующего эксперимента в психологическом исследовании учебного процесса / С. Д. Максименко, В. П. Недашковский // Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. – К., 1983. – Гл. 3. – С. 40–50.

103.   Синестезія // Українська радянська енциклопедія / Редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. – 2‑ге вид. – К., 1983. – Т. 10. – С. 164.

104.   Якщо ви лівша // Вечір. Київ. – 1983. – 29 квіт. – С. 4.

105.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. Вип. 22 / НДІ психології УРСР; Редкол.: М. Й. Боришевський, О. С. Васильєва... С. Д. Максименко. – К.: Рад. шк., 1983. – 145 с. – Член. редкол.

106.   Ред.: Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школеНИИ психологии УССР. – К.: Рад. шк., 1983. – 176 с. – Общ. ред.

1984

107.   Авторитет директора школы // Рад. школа. – 1984. – № 1. – С. 11–15.

108.   Батькам про трудове виховання дітей у сім’ї / С. Д. Максименко, І. Д. Бех // Почат. шк. – 1984. – № 9. – С. 57–63.

109.   Обучение и психологическое развитие шестилеток: (Круглый стол „Психолого-пед. пробл. обучения и воспитания детей шестилет. возраста”) / С. Д. Максименко, С. Л. Коробко // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 33–36.

110.   Теоретичний аналіз методів дослідження у віковій та педагогічній психології // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР. – К., 1984. – Вип. 23. – С. 3–16. – Бібліогр.: 18 назв.

111.   Рец.: З історії психології С. Д. Максименко, В. М. Пискун // Рад. школа. – 1984. – № 12. – С. 84. – Рец. на кн.: Роменець В. А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків: Навч. посіб. для студентів ун‑тів /В. А. Роменець. – К.: Вища шк., 1983. – 416 с.

112.   Ред.: Изучение учителем психологического развития шестилетних учащихся: (Метод. рек.) / НИИ психологии УССР; Под. ред. С. Д. Максименко. – К., 1984. – 103 с.

113.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. Вип. 23 / НДІ психології УРСР; Редкол.: Л. М. Проколієнко (відп. ред.), Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1984. – 121 с.

1985

114.   Виховання у школярів сміливості і мужності / С. Д. Максименко, І. Д. Бех // Почат. шк. – 1985. – № 5. – С. 18–27.

115.   Годы работы по-новому // Рус. яз. и лит. в сред. учеб. заведениях УССР. – 1985. – № 4. – С. 19.

116.   Про рушійні сили морального розвитку особистості / С. Д. Максименко, І. Д. Бех // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР. – К., 1985. – Вип. 25. – С. 20–28. – Бібліогр.: 9 назв.

117.   Роль эмоций в трудовом воспитании младших школьников: Круглый стол Психолого-пед. пробл. труд. воспитания, обучения и профориентации школьников / И. Д. Бех, С. Д. Максименко // Вопросы психологии. – 1985. – № 6. – С. 64–65.

118.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР; Редкол.: Л. М. Проколієнко (відп. ред.), Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1985.

Вип. 24. – 119 с. – Член редкол.

Вип. 25. – 120 с. – Член редкол.

1986

119.   Виховувати бажання вчитися: Педагогічна оцінка поведінки і діяльності дитини / С. Максименко, Н. Пророк // Дошкіл. виховання. – 1986. – № 12. – С. 10–11. – (П’ятирічні діти: погляд психолога).

120.   Контрольные действия в структуре решения учебных задач // Эмоциональная регуляция учебной трудовой деятельности: тезисы докл. Всесоюзн. конф. / АН СССР, О-во психологов СССР, М‑во просвещения УССР, Одесский гос. пед. ин‑т им. К. Д. Ушинского. – М.; Одесса, 1986. – С. 119.

121.   Произвольное регулирование действий в младшем школьном возрасте / А. Т. Штука, С. Д. Максименко // Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности: Тез. Второго Всесоюз. семинара молодых ученых, г. Симферополь, 1986 г., 19–24 мая. – М., 1986. – С. 16. – В надзаг.: Ин‑т психологии УССР, Симфероп. гос. ун‑т им. М. В. Фрунзе и др.

122.   Психологія сприймання та розуміння схематичного запису задачі / С. Д. Максименко, В. П. Максименко // Розв’язування математичних задач у початкових класах: Зб. ст. / За ред. Т. М. Хмари. – К., 1986. – С. 31–33.

123.   Спираючись на вікові можливості // Дошкіл. виховання. – 1986. – № 9. – С. 4–5.

124.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР; Редкол.: Л. М. Проколієнко (відп. ред.), Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1986.

Вип. 26. – 118 с.

Вип. 27. – 111 с.

125.   Ред.: Развивающие возможности группы продленного дня: (Метод. рек.) / М‑во просвещения УССР. Глав. упр. шк.; Под ред. С. Д. Максименко, С. Л. Коробко. – К.: Рад. шк., 1986. – 65 с. – Общ. ред.

 

1987

126.   Проблема метода в возрастной и педагогической психологии // Проблемы философии: Респ. межведомств. науч. сб. / М‑во высш. и средн. спец. образования УССР, Киев. гос. ун‑т им. Т. Шевченко. – К., 1987. – Вып. 74: Человек как предмет философского и конкретно-научного познания. – С. 125–130.

127.   Психологический анализ мотивов трудовой деятельности младших школьников / И. Д. Бех, С. Д. Максименко // Эмоциональная регуляция учебной деятельности: Сб. материалов Первой Всесоюз. конф., Москва-Одесса, 1986 г. / Ин‑т психологии АН СССР, Одес. гос. пед. ин‑т им. К. Д. Ушинского и др.; Под общ. ред. А. Я. Чебыкина. – М., 1987. – С. 103–111.

128.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР; Редкол.: Л. М. Проколієнко (відп. ред.), Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1987.

Вип. 28. – 118 с.

Вип. 29. – 112 с.

1988

129.   А. С. Макаренко про роль критики і самокритики у формуванні колективу / С. О. Король, С. Д. Максименко // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР. – К., 1988. – Вип. 30. – С. 39–46. – Бібліогр.: 21 назва.

130.   Методологічні аспекти психології навчання // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР. – К., 1988. – Вип. 31. – С. 3–10. – Бібліогр.: 8 назв.

131.   Принципы построения стратегии исследования на основе экспериментально-генетического метода // Эмоциональная регуляция учебной деятельности: Сб. материалов Третьей Всесоюз. конф., МоскваОдесса, 1987 г. / Москов. гос. пед. ин‑т им. В. И. Ленина, Одес. гос. пед. ин‑т им. К. Д. Ушинского и др.; Под общ. ред. А. Я. Чебыкина. – М., 1988. – С. 24–27.

132.   Соотношение теории и метода в психологическом исследовании // Вторая Всесоюзная конференция по экспериментальной психологии: Тез. докл. (г. Львов, 1988 г., 13–15 окт.). – Львов, 1988. – С. 111–112. – В надзаг.: О‑во психологов СССР, Львов. политехн. ин‑т им. Ленинского комсомола, Львов. гос. ун‑т им. И. Франко и др.

133.   Стратегія співробітництва // Рад. освіта. – 1988. – 22 січ.− С. 3.

134.   Эмоциональные средства регуляции познавательной активности учащихся / И. Г. Головская, С. Д. Максименко, А. Я. Чебыкин // Эмоциональная регуляция учебной деятельности: Сб. материалов Всесоюз. конф. / Академия наук СССР, О‑во психологов СССР, Ин‑т психолологии АН СССР, Ин‑т психологии УССР, Моск. гос. пед. ин‑т им. В. И. Ленина, Одес. гос. пед. ин‑т им. К. Д. Ушинского. – М., 1988. – С. 74–76.

135.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР; Редкол.: Л. М. Проколієнко (відп. ред.), Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1988.

Вип. 30. – 119 с. – Член редкол.

Вип. 31. – 120 с. – Член редкол.

1989

136.   Компьютеризация и развитие методов психолого-педагогических исследований // Программированное обучение: Республик. межведом. науч. сб. / Киев. инж.-строит. ин‑т и др. – К., 1989. – Вып. 26. – С. 86–93. – Библиогр.: 7 назв.

137.   Принципы построения и реализации формирующего эксперимента в педагогической психологии // Психологические проблемы обучения: Тез. докл. к VII съезду О‑ва психологов СССР. – М., 1989. – С. 26–27.

138.   Проблема метода в возрастной и педагогической психологии // Вопросы психологии. – 1989. – № 4. – С. 31–39. – Библиогр.: 22 назв.

139.   Психологическая наука – школе // Коммунист Украины. – 1989. – № 9. – С. 70–77.

140.   Ред.: Критерії моральної вихованості молодших школярів: Кн. для вчителя / За ред. І. Д. Беха, С. Д. Максименка. – К.: Рад. шк., 1989. – 96 с.

141.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР; Редкол.: Л. М. Проколієнко (відп. ред.), Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1989.

Вип. 32. – 103 с. – Член редкол.

Вип. 33. – 94 с. – Член редкол.

1990

142.   Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / НДІ психології УРСР. – К., 1990. – 240 с.

143.   Емоційно-вольовий розвиток першокласників / В. Ф. Олійник, С. Д. Максименко // Навчання і виховання шестирічних першокласників: [Зб. ст.]. – К., 1990. – С. 60–70. – Бібліогр.: 18 назв.

144.   Исследование генезиса личностных новообразований в процессе обучения // Психолого-педагогические условия развития личности учащихся: Тезисы межвузовской конф., Воронеж, октябрь 1990 г. / Воронежский гос. пед. ин‑т. Воронежское отд. Всесоюзн. общества психологов АН СССР. – Воронеж, 1990. – С. 178–180.

145.   О роли наблюдательности учащихся в усвоении знаний / С. Д. Максименко, Д. А. Николенко // Психологическая наука: проблемы и перспективы: Тез. и науч. сообщ. Всесоюз. конф., посвящ. 90‑летию со дня рождения действит. члена АПН СССР Г. С. Костюка. – К., 1990. – С. 88–89. – В надзаг.: АН СССР, О‑во психологов СССР, НИИ психологии УССР и др.

146.   Проблема теории метода в психологии // Психологическая наука: проблемы и перспективы: Тез. Всесоюз. конф., посвящен. 90‑летию со дня рождения действит. члена АПН СССР Г. С. Костюка. – К., 1990. – Ч. 1: Личность и ее становление. – С. 109–110.

147.   Проблема теории метода в психологии на современном этапе // Диагностика и регуляция эмоциональных состояний: Сб. материалов Всесоюз. симпозиума, МоскваОдесса, 1989 г. / Ин‑т психологии СССР, Одес. гос. пед. ин‑т им. К. Д. Ушинского и др.; Под ред. А. Я. Чебыкина. – М., 1990. – Ч. 1. – С. 40–43.

148.   Эвристические возможности экспериментально-генетического метода в решении задач педагогической психологии // Психологические основы педагогических технологий: Тез. докл. ІІІ Всесоюз. конф. по пед. психологии в г. Волгограде, 24–28 сент. 1990 г. – М.; Волгоград, 1990. – С. 33–35.

149.   Ред.: Психологическая наука: проблемы и перспективы: Тез. науч. сообщений Всесоюз. конф., посвящен. 90‑летию со дня рождения действит. члена АПН СССР Г. С. Костюка. Ч. 1. Личность и ее становление / Редкол.: Л. Н. Проколиенко, Г. А. Балл... С. Д. Максименко и др. – К., 1990. – 215 с.

150.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР; Редкол.: Л. М. Проколієнко (відп. ред.), Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1990.

Вип. 34. – 95 с. – Член редкол.

Вип. 35. – 119 с. – Член редкол.

1991

151.   Методи педагогічної психології // Педагогічна психологія: Навч. посіб. для студентів педінститутів / За ред. Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенка. – К.: Вища шк., 1991. – Розд. 1, § 3. – С. 21–33. – Бібліогр.: С. 33.

152.   Мотивація учіння // Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Вищ. шк., 1991. – § 4. – С. 104–108.

153.   Науково-психологічні основи формування особистості: [На основі концепції розвитку особистості Г. С. Костюка та діяльнісного підходу, що його дотримувалися С. Виготський, В. В. Давидов, П. Я. Гальперін] // Рідна шк. – 1991. – № 11. – С. 27–31.

154.   О научно-психологических основах формирования личности // Психологическая наука: Проблемы и перспективы: Докл. Всесоюз. конф., посвящ. 90‑летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / АН СССР, О‑во психологов СССР и др. – К., 1991. – Т. 2. – С. 19–29.

155.   Процес учіння // Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Вищ. шк., 1991. – § 1. – С. 93–96.

156.   Психологічні умови формування уміння вчитися // Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Вищ. шк., 1991. – § 6. – С. 111–112.

157.   Психологія учіння // Педагогічна психологія: Навч. посібник для студентів педінститутів / За ред. Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенка. – К.: Вища шк., 1991. – Розд. 4, § 1–6. – С. 93–112.

158.   Системно-информационный подход к психологическому аспекту творчества / С. Д. Максименко, Г. Г. Шевченко // 2‑я Всесоюзная конференция Творчество: теория и практика”, 17–18 окт. 1991 г.: Тез. докл. – К.: КПИ, 1991. – Ч. 2. –С. 219–220.

159.   Структура учбової діяльності // Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Вищ. шк., 1991. – § 3. – С. 101–104.

160.   Учіння та розвиток // Педагогічна психологія: Навч. посіб – К.: Вищ. шк., 1991. – § 5. – С. 108–110.

161.   Учіння як діяльність // Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Вищ. шк., 1991. – § 2. – С. 98–101.

162.   Ред.: Психологическая наука: проблемы и перспективы // Докл. Всесоюз. конф., посвящ. 90‑летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / АН СССР, О‑во психологов СССР и др. – К., 1991. – Член редкол.

Т. 1. – 184 с.

Т. 2. – 206 с.

163.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР.; Редкол.: Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Рад. шк., 1991.

Вип. 36. – 92 с. – Член редкол.

Вип. 37. – 96 с. – Член редкол.

1992

164.   О реализации личностного подхода к учебному процессу // Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність: Тези Міжнар. наук. Костюківських читань, 9–11 черв. 1992 р. – К., 1992. – Т. 2. – С. 31–32.

165.   Проблеми педагогічної комунікації / О. М. Пелех, С. Д. Максименко, Г. Г. Шевченко // Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність: Тези Міжнар. наук. Костюківських читань, 9–11 черв. 1991 р. – К., 1992. – Т. 1. – С. 180–181.

166.   Психологическое обеспечение учебного процесса // Практична психологія і школа: Доп. Луцької наук. конф., 11–14 листоп. 1991 р. – К.; Луцьк, 1992. – Ч. 1. – С. 210–214.

167.   Ред.: Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / НДІ психології УРСР; Редкол.: Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К., 1992.

Вип. 38. – 96 с.

Вип. 39. – 98 с.

1993

168.   Життєва позиція як фактор саморозвитку особистості / Г. Г. Шевченко, С. Д. Максименко // Психологія суб’єктної активності особистості: Матеріали Міжнар. наук. конф., 12–14 жовт. 1993 р. – С. 207–209.

169.   Личностный подход к процессу учения // Психологія суб’єктної активності особистості: [Матеріали Міжнар. наук. конф. „Підростаюча особистість як суб’єкт психічної активності, саморозвитку і творчості”, 12–14 жовт. 1992 р., м. Київ] / АПН України. Ін‑т психології. – К., 1993. – С. 62–64.

170.   „Майєвтика” Сократа / С. Д. Максименко, Г. Г. Шевченко // Майєвтика у системі психологічних знань: Тези Міжнар. наук. конф., 15–16 квіт. – К., 1993. – С. 56–57. – У надзаг.: Т‑во психологів України, АПН України. Ін‑т психології.

171.   Психологічні умови формування творчого суб’єкта учіння // Майєвтика у системі психологічних знань: Тези Міжнар. наук. конф., 15–16 квіт. – К., 1993. – С. 128–129. – У надзаг.: Т‑во психологів України, АПН України. Ін‑т психології.

172.   Ред.: Психологія : Наук.-метод. зб. / Ін‑т систем. дослідж. освіти; Редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.), Д. Ф. Ніколенко... С. Д. Максименко та ін. – К.: Освіта, 1993.

Вип. 40. – 120 с. – Член редкол.

Вип. 41. – 125 с. – Член редкол.

1994

173.   Молодий учитель і особистість школяра // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 18–23 черв. 1994 р. – Луцьк, 1994. – Ч. 2. – С. 114–115.

174.   Розвиток особистості в різних освітніх системах // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 18–23 черв. 1994 р. – Луцьк, 1994. – Ч. 1. – С. 485–488.

175.   Фахівця потрібно моделювати: (Наук. основи готовності випускника педвузу до пед. діяльності) / Сергій Дмитрович Максименко, Олег Михайлович Пелех // Рідна шк. – 1994. – № 3/4. – С. 68–72: фото.

1995

176.   Людина, яка заглянула в науку ХХІ століття: [Про вченого-новатора А. С. Подолинського, творця оригінальної теорії праці] // Філософ. і соціол. думка. – 1995. – № 3/4. – С. 3–15.

177.   Принципи і критерії психологічної організації навчання як засобу формування і саморозвитку суб’єкта учіння // Психологічні проблеми навчання, виховання активності та розвитку особистості: Матеріали звіт. наук. сесії, 10–11 лют. 1994 р. / АПН України. Ін‑т психології. – К., 1995. – С. 79–87.

1996

178.   Вступ // Психологічна організація умов розвитку суб’єкта учіння / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1996. – С. 3–8.

179.   Теоретичні основи побудови принципів та критеріїв психологічної організації навчання // Психологічна організація умов розвитку суб’єкта учіння / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1996. – [Розділ 1]. – С. 9–56.

180.   Ред.: Психологічна організація умов розвитку суб’єкта учіння / За ред. С. Д. Максименка; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1996. – 231 с.

1997

181.   Генетическая психология: сущность и проблемы // Наука и наукознавство. – 1997. – № 3/4. – С. 25–37.

182.   Генетична психологія та її складові // Трибуна. – 1997. – № 11/12. – С. 28–30.

183.   Діагностика сформованості професійних умінь та навичок вчителя / С. Д. Максименко, Я. Я. Болюбаш, М. М. Заброцький, Т. Д. Щербан // Проблеми розвиваючого навчання: Матеріали І та ІІ конф. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – С. 284–294.

184.   Компьютеризация и развитие методов психолого-педагогических исследований // Проблеми розвиваючого навчання: Матеріали І та ІІ Міжнар. конф. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – С. 277–283.

185.   Навчання і розвиток: психологічні аспекти // Проблеми розвиваючого навчання: Матеріали І та ІІ Міжнар. конф. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – С. 3–13. – Бібліогр.: 21 назва.

186.   Навчання і розвиток: психологічні аспекти // Психологія – школі: Зб. матеріалів Другого Міжрегіон. наук.-практ. семінару (Рівне, 16–18 січ. 1997 р.). – К., 1997. – С. 3–13. – Бібліогр.: 21 назва.

187.   Обучение и личностное развитие / С. Д. Максименко, Г. В. Данченко, Т. Д. Щербан // Проблеми розвиваючого навчання: Матеріали І та ІІ Міжнар. конф. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – С. 294–300.

188.   Педагогічне спілкування та його діагностика / С. Д. Максименко, М. М. Заброцький, Т. В. Василішина, Ю. В. Редько // Проблеми розвиваючого навчання: Матеріали І та ІІ Міжнар. конф. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – С. 30–303.

189.   Психологічні проблеми особистісно орієнтованого навчання / С. Д. Максименко, Ю. В. Редько // Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти: Зб. матеріалів міжрегіон. наук.-практ. семінару (28–30 берез. 1996 р.). – К., Рівне, 1997. – С. 39–42.

190.   Теоретические предпосылки построения логики исследовательской процедуры в психологии / С. Д. Максименко, Ю. Рождественский // Проблеми розвиваючого навчання: Матеріали І та ІІ Міжнар. конф. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – С. 304–315.

191.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 1997. – № 1–4. – Член редкол.

192.   Ред.: Практична психологія: теорія, методи, технології: Матеріали наук. семінару, 9–10 черв. 1997 р. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; Редкол.: З. Г. Кісарчук, С. Д. Максименко, В. Ф. Маценко та ін. – К.: Ніка-центр, 1997. – 236 с.

193.   Ред.: Проблеми розвиваючого навчання: Матеріали І та ІІ Міжнар. конф. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К., 1997. – 582 с.

1998

194.   Військова психологія і педагогіка: Підруч. для військ. вузів / Б. М. Олексієнко, С. Д. Максименко, Д. В. Іщенко, О. Д. Сафін. – Хмельницький: Вид‑во Акад. ПВУ, 1998. – 562 с. – (Б‑ка військ. педагога).

195.   Основи генетичної психології: Навч. посіб. для студ. пед. вузів. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 217 с.

196.   Професійне становлення молодого вчителя: Навч. посіб. для студ. пед. вузів / С. Д. Максименко, Т. Д. Щербан. – Ужгород: Закарпаття, 1998. – 105 с. – Бібліогр.: 70 назв.

197.   Психологія в соціальній та педагогічній практиці. Методологія, методи, програми, процедури: Навч. посіб. для вищ. шк. – К.: Наук. думка, 1998. – 224 с.

198.   Відчуття // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 10. – С. 131–144. – Бібліогр.: 8 назв.

199.   Генетическая психология: проблемы, перспективы (основы концепции) // Журн. практикующего психолога. – 1998. – № 4. – С. 64–80.

200.   Методи психології // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 2. – С. 21–32. – Бібліогр.: 18 назв.

201.   Мислення // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 12. – С. 155–171. – Бібліогр.: 16 назв.

202.   Основи генетичної психології // Проблемы медицины. – 1998. – № 1. – С. 8–14.

203.   Предмет психології // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 1. – С. 4–20. – Бібліогр.: 7 назв.

204.   Проблема здібностей у контексті генетичної психології // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Матеріали доп. та повідомл. на Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1998 р., 27–29 квіт. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Укр. центр творчості дітей та юнацтва та ін. – К., 1998. – С. 7–15.

205.   Психология в условиях идеологического кризиса: поиск конструктивной методологии // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. / АПН України. Від‑ня психології, вікової фізіології та дефектології, Ін‑т соц. та політ. психології. – К., 1998. – С. 7–16.

206.   Психологічна служба школи і взаємини у системі „школа – батьки – діти” // Українська родина: Наук.-метод. посібник: [Зб. ст.]. – К., 1998. – С. 362–372.

207.   Психологічний аналіз діяльності // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 6. – С. 70–90. – Бібліогр.: 14 назв.

208.   Психологія особистості // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 4. – С. 46–59. – Бібліогр.: 17 назв.

209.   Розвиток психіки і свідомості // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 3. – С. 33–45. – Бібліогр.: 12 назв.

210.   Роль генетичної психології у трансформації освіти // Міжнародний семінар з гуманістичної психології та педагогіки (Рівне, 15–17 черв. 1998 р.) =International seminar on humanistic рsychology and pedagogy (Rivne, June 15–17, 1998): Тези доп. і повідом. – Рівне, 1998. – С. 61.

211.   Темперамент // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а.− К., 1998. – Розд. 17. – С. 218–228. – Бібліогр.: 12 назв.

212.   Теоретико-методологічний контекст сучасної практичної психології // Практична психологія в контексті культур: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1998. – С. 6–17. – Бібліогр.: 17 назв.

213.   Характер // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 19. – С. 240–251. – Бібліогр.: 9 назв.

214.   Увага // Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. – К., 1998. – Розд. 9. – С. 116–130. – Бібліогр.: 12 назв.

215.   Ред.: Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Матеріали доп. та повідомл. на Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1998 р., 27–29 квіт. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Укр. центр творчості дітей та юнацтва та ін. – К.: Гнозис, 1998. – 582 с. – Відп. ред.

216.   Ред.: Основи загальної психології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти IIIIV р. а. / М‑во охорони здоров’я України, М‑во освіти України. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 255 с.

217.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 1998. – № 1–4. – Член редкол.

218.   Ред.: Практична психологія в контексті культур: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К., 1998. – 265 с.

219.   Ред.: Психологія: Зб. наук. пр. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К., 1998.

Вип. 1. – 168 с.

Вип. 2. – 122 с.

Вип. 3. – 156 с.

220.   Ред.: Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. / АПН України. Від‑ня психології, вікової фізіології та дефектології, Ін‑т соц. та політ. психології; Редкол.: В. Г. Кремень (голов. ред.), С. Д. Максименко та ін. – К.: Гнозис, 1998. – 604 с.

1999

221.   Общая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. мед. завед. IIIIV у. а. / С. Д. Максименко, Г. В. Вештеюнас, В. В. Клименко, В. А. Соловиенко. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999. – 523 с. – (Образоват. б‑ка).

222.   Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури: Навч. посіб. для вищ. шк. – К.: Наук. думка, 1999. – 215 с.

223.   Психологія професійної діяльності офіцера: Підруч. для військ. вузів / В. Г. Кремень, Б. М. Олексієнко, С. Д. Максименко, О. Д. Сафін, М. В. Костицький. – Хмельницький: Вид‑во Акад. ПВУ, 1999. – 487 с. – (Б‑ка військ. педагога).

224.   До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога / С. Д. Максименко, Т. Б. Ільїна // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 1. – С. 2–6: табл.

225.   Коллегия П. Галагана в индивидуальной и творческой биографии Григория Силовича Костюка / С. Д. Максименко, Ю. Т. Рождественский // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 7. – С. 2–5.

226.   Г. С. Костюк і генетична психологія // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 8. – С. 6–8.

227.   Методологічні і теоретичні питання психології // Актуальні проблеми психології: Наук. зап. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1999. – Вип. 19. – С. 5–13.

228.   Методологічні проблеми загальної психології // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 3. – С. 2–4.

229.   Особливості самосвідомості сучасного вчителя / М. М. Заброцький, С. С. Макаренко, С. Д. Максименко.  // Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / НДІ „Проблеми людини”. – К., 1999. – Т. 16: Духовність як основа консолідації суспільства. – С. 228–232. – Бібліогр. в кінці ст.

230.   Пер.: Общая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. мед. завед. III–IV у. а.  – Авториз. пер. – Див. №  221.

231.   Рец.: Основи практичної психології: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Авт.: В. Панок (кер.), Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 1999. – 533 с. – Титул. рецензент.

232.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Наук. зап. Вип. 19 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; Редкол.: С. Д. Максименко (голов. ред.) та ін. – К., 1999. – 287 с.

233.   Ред.: Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. ст. Вип. 1 (4) / АПН України. Ін‑т соц. та політ. психології;  Редкол.: С. Д. Максименко (голов. ред.), М. М. Слюсаревський, Ю. Г. Романюк та ін. – К., 1999. – 262 с.

234.   Ред.: Общая психология: Учебник / Под общ. ред. С. Д. Максименко. – Див. № 221.

235.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 1999. – № 1–4. – Член редкол.

236.   Ред.: Психологія: Зб. наук. пр. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К., 1999.

Вип. 1 (4). – 143 с.

Вип. 2 (5). – 280 с.

Вип. 3 (6). – 352 с.

Вип. 4 (7). – 249 с.

237.   Ред.: Рождественский Ю. Т. Киевская школа академической психологии первой половины ХIХ века / Ю. Т. Рождественский; Вступ. ст. В. А. Роменця. – К.: Гнозис, 1999. – 214 с. – (Сер. Ист.-психол. архив). – Член. редкол. сер.

2000

238.   Генетическая психология: методологическая рефлексия проблем развития в психологии: Монография. – М.: Рефл‑бук; К.: Ваклер, 2000. – 319 с. – Библиогр.: с. 301–313 (241 назва).

239.   Загальна психологія: Навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2000. – 255 с. – Бібліогр. у кінці розд.

240.   Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. – К.: Форум, 2000. – 543 с. – Бібліогр.: 21 назва.

241.   Відчуття // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Ч. 3: Механізми психічного відображення. – С. 180–192. – Бібліогр.: 10 назв.

242.   Генетична психологія: проблеми та перспективи // Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: Посіб. для шкіл. психологів / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – Розд. 1. – С. 3–16.

243.   Емоції і почуття // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Ч. 4: Механізми проектування майбутнього. – С. 243–252. – Бібліогр.: 15 назв.

244.   Засоби розвитку психіки // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Ч. 5: Механізм опредметнення психічних утворень. – С. 384–429. – Бібліогр.: 17 назв.

245.   Здібності // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Ч. 4: Механізми проектування майбутнього. – С. 285–294. – Бібліогр.: 15 назв.

246.   Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування / М. М. Заброцький, С. Д. Максименко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К.; Житомир. – 2000. – 31 с. – Бібліогр.: 18 назв.

247.   Г. С. Костюк і генетична психологія // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія: До 100‑річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка: Матеріали ІІІ з’їзду Т‑ва психологів України. – К., 2000. – С. 115–116.

248.   Г. С. Костюк і проблеми генетичної психології // Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях: Наук. зап. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – Вип. 20, ч. 1. – С. 7–23.

249.   Методи психології // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Ч. 1: Вступ до загальної психології. – С. 49–70. – Бібліогр.: 20 назв.

250.   Мислення // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Ч. 3: Механізми психічного відображення. – С. 202–217. – Бібліогр.: 19 назв.

251.   Мова і мовлення // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Ч. 2: Психіка, особистість, спільності. – С. 124–135. – Бібліогр.: 13 назв.

252.   Общая психология. Учеб. для студ. высш. учеб. мед. завед. III–IV у. а. / С. Д. Максименко, Г. В. Вештеюнас, В. В. Клименко, В. А. Соловиенко. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. – 523 с. – (Образоват.. б‑ка).

253.   Організаційні та методичні підходи до проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики військового психолога / С. Д. Максименко, Б. М. Олексієнко // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 1. – С. 32–36: табл.

254.   Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства / С. Д. Максименко, М. Й. Боришевський // Зб. наук. пр.: Філософія, психологія, соціологія / Прикарпат. ун‑т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. 5, ч. 1.– С. 3–5.

255.   Подросток: проблемы и перспективы / С. Д. Максименко, С. С. Ракитянская // Наука і освіта. – 2000. – № 1/2: Матеріали Міжнар. конгр. „Стреси в повсякденному житті дітей”, Одеса, 25–26 квіт. 2000 р. – С. 98–99.

256.   Предмет психології // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2000. – Ч. 1: Вступ до загальної психології. – С. 13–48. – Бібліогр.: 9 назв.

257.   Пропозиції щодо реалізації „Закону про освіту” // Почат. освіта. – 2000. – № 20. – С. 6–7.

258.   Психологічна наука і трансформація іміджу політичного і інтелектуального розвитку українського суспільства / О. І. Ільченко, С. Д. Максименко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія: До 100‑річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка: Матеріали ІІІ з’їзду Т‑ва психологів України / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка та ін.  – К., 2000. – С. 71–72.

259.   Психологічний аналіз діяльності // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2000. – Ч. 5: Механізм опредметнення психічних утворень. – С. 307–327. – Бібліогр.: 16 назв.

260.   Психологія особистості // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2000. – Ч. 2: Психіка, особистість, спільності. – С. 87–123. – Бібліогр.: 22 назви.

261.   Регіональна еліта в Україні та її роль в державотворенні / С. Д. Максименко, М. І. Пірен // Наук. зап. /АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – Вип. 1: Українська еліта та її роль в державотворенні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 трав., 2000 р.). − С. 4–7.

262.   Розвиток психіки і свідомості // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.  – К., 2000. – Ч. 2: Психіка, особистість, спільності. – С. 71–86. – Бібліогр.: 14 назв.

263.   Современное состояние генетических исследований в психологии // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 5. – С. 6–8; № 6. – С. 3–10; № 7. – С. 2–7.

264.   Соціальні групи // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2000. – Ч. 2: Психіка, особистість, спільності. – С. 149–179. – Бібліогр.: 14 назв.

265.   Спілкування // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.  –К., 2000. – Ч. 2: Психіка, особистість, спільності.– С. 136–148. – Бібліогр.: 13 назв.

266.   Сприймання // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.  – К., 2000. – Ч. 3: Механізми психічного відображення. – С. 193–207. – Бібліогр.: 14 назв.

267.   Темперамент // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2000. – Ч. 4: Механізми проектування майбутнього. – С. 275–284. – Бібліогр.: 14 назв.

268.   Теоретичні основи взаємозв’язку навчання і розвитку // Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: Посібник. – К., 2000. – Розд. 2. – С. 17–41.

269.   Увага // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2000. – Ч. 4: Механізми проектування майбутнього. – С. 229–242. – Бібліогр.: 12 назв.

270.   Характер // Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2000. – Ч. 4: Механізми проектування майбутнього. – С. 295–306. – Бібліогр.: 11 назв.

271.   Ред.: Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Заг. ред.  – Див. № 240.

272.   Ред.: Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. ст. Вип. 2 (5) / АПН України. Ін‑т соц. та політ. психології; Редкол.: С. Д. Максименко (голов. ред.), М. М. Слюсаревський, Ю. Г. Романюк та ін.  – К., 2000. – 206 с.

273.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 2000. – № 1–4. – Член редкол.

274.   Ред.: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Т. 1 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000.

Ч. 1. – 61 с.

Ч. 2. – 52 с.

Ч. 3. – 63 с.

275.   Ред.: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Т. 2 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000.

Ч. 1. – 180 с.

Ч. 2. – 223 с.

Ч. 3. – 172 с.

Ч. 4. – 199 с. – Наук. ред.

Ч. 5. – 309 с. – Наук. ред.

Ч. 6. – 343 с. – Голов. ред.

276.   Ред.: Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: Посіб. для шкіл. психологів / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – 265 с.

277.   Ред.: Психологія: Зб. наук. пр. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К., 2000.

Вип. 1 (8). – 328 с.

Вип. 2 (9), ч. 1. – 261 с.

Вип. 2 (9), ч. 2. – 305 с.

Вип. 3 (10). – 367 с.

Вип. 11, ч. 2. – 460 с.

278.   Ред.: Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях: Наук. зап. Вип. 20. У 2 ч. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000.

Ч. 1. – 240 с. – Голов. ред.

Ч. 2. – 232 с. – Голов. ред.

279.   Ред.: Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія: До 100 –річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка: Матеріали ІІІ з’їзду Т‑ва психологів України / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка та ін.; Редкол.: О. В. Киричук, С. Д. Максименко (голов. ред.), Н. В. Чепелєва та ін. – К., 2000. – 311 с.–  Голов. ред.

280.   Ред.: Українська еліта та її роль в державотворенні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2000 р.) / Ред.: С. Д. Максименко, М. І. Пірен. – К., 2000. – 313 с. – (Наук. зап. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України; Вип. 1).

2001

281.   Загальна психологія: Навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – 2‑ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 255 с. – Бібліогр. у кінці розд.

282.   Общая психология: [Учеб. для студ. высших учеб. мед. заведений IIIIV у. а.] / С. Д. Максименко, Г. В. Вештеюнас, В. В. Клименко, В. А. Соловиенко. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. – 523 с. – (Образоват. б‑ка). – Библиогр. в конце разд.

283.    Генетична психологія як теоретична основа психологічних досліджень // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – Т. 3, ч. 2. – С. 6–12.

284.   Експериментальне дослідження особливостей самосвідомості педагогів / М. М. Заброцький, С. Макаренко, С. Д. Максименко // Наук. зап. / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – Вип. 21: Актуальні пробл. психології. – С. 108–113.

285.   Методологія психології на зламі тисячоліть // Діалог: Зб. наук. праць. Психологія. Педагогіка / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Кіровогр. держ. пед. ун‑т ім. В. Винниченка, Держ. льотна акад. України, Кіровогр. ін‑т регіон. упр. та економіки. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 7–23.

286.   Наукова психологія і психологічна практика // Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 9. – С. 2–6.

287.   Передмова // Гуманістична психологія: Антологія в 3 т.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наук. т-во ім. Шевченка у США, Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; За ред. Р. Трача, Г. Балла. – К., 2001. – Т. 1: Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. – С. 7–8.

288.   Підсумки роботи Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України за 2000 рік // Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 2. – С. 48–50.

289.   Психологічні проблеми та детермінанти життєвого самоздійснення людини // Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали наук.-практ. конф. – Ірпінь, 2001. – С. 152–155.

290.   Рефлексія проблем розвитку в психології // Наук. зап. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – Вип. 21: Актуальні проблеми психології. – С. 3–24. – Бібліогр.: 37 назв.

291.   Саморозвиток суб’єкта навчальної діяльності // Вісник Нац. техн. ун-ту „Київський політехнічний ін‑т”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К., 2001. – № 3, кн. 1. – С. 100–103.

292.   Соціально-психологічні основи дослідження управління освітніми організаціями у західній психології / С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка // Актуальні проблеми психології / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – Т. 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія, ч. 1. – С. 4–6. – Бібліогр.: 22 назви.

293.   Судово-психологічна експертиза моральної шкоди // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – Т. 3, ч. 2. – С. 122–125. – Бібліогр.: 5 назв.

294.   Сучасний стан генетичних досліджень у психології // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. ст. – К., 2001.− Т. 4: Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання. – С. 11–14. – Бібліогр.: 9 назв.

295.   Треба рухатися далі: (Інтерв’ю з ювіляром) / Інтерв’ю брали: М.-Л. А. Чепа, Ю. Т. Рождественський // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – Т. 3, ч. 8. – С. 5–13.

296.   Ред.: Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання: Зб. наук. ст. / Ред.: С. Д. Максименко. – К.: Нора-Прінт, 2001. – 189 с. – (Акт. пробл. психології; Т. 4).

297.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 1. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Ред.: С. Д. Максименко; Л. М. Карамушка; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001.

Ч. 1. – 267 с.

Ч. 2. – 285 с.

298.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Наук. зап. Вип. 21 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К.: Нора-Друк, 2001. – 296 с.

299.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 2001. – № 1–4. – Член редкол.

300.   Ред.: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Т. 3 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К., 2001.

Ч1. – 304 с.

Ч. 2. – 229 с.

Ч. 3. – 255 с.

Ч. 4. – 231 с.

Ч. 5. – 288 с.

Ч. 6. – 259 с.

Ч. 7. – 283 с.

Ч. 8. – 279 с.

301.              Ред.: Психологія: Зб. наук. пр. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К., 2001.

Вип. 12. – 467 с.

Вип. 13. – 448 с.

Вип. 14. – 420 с.

2002

302.   Експериментальна психологія: (Дидакт. тезаурус): Навч. посіб. / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2002. – 127 с. – Бібліогр.: 25 назв.

303.   Основи військової психології: Навч. посіб. для студ. (слухачів) вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, П. В. Мельник, Б. М. Олексієнко. – Хмельницький: Вид‑во Нац. акад. ПВУ, 2002. – 531 с. – (Б‑ка військ. педагога).

304.   Розвиток психіки в онтогенезі: В 2 т. – К.: Форум, 2002.

Т. 1: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – 319 с. – Бібліогр.: с. 307–319.

Т. 2: Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. – 335 с. – Бібліогр.: с. 304–318. – Глосарій, анот. парал. англ.

305.   Відмінності між учнями у засвоєнні математики // Психолог. – 2002. –Листоп. (№ 42). – С. 3–7; Листоп. (№ 43). – С. 3–6.

306.   Генетичне дослідження психіки // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 35‑річчю наук. діяльн. акад. С. Д. Максименка (17–18 груд. 2001 р., м. Київ) / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – Т. 1. – С. 7–13. – Бібліогр.: 9 назв.

307.   Генетичне розуміння психіки // Психолог. – 2002. – Квіт.(№ 13). – С. 3–6. – Бібліогр.: 7 назв.

308.   До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога / С. Д. Максименко, Т. Б. Ільїна // Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2002 р. – К., 2002. – С. 7–17.

309.   Загальні питання психології особистості, соціальних груп та спілкування між ними // Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань: (Використання психол. знань у протидії організованій злочинності): Наук.-практ. посіб. – К., 2002. – Гл. 3, § 1. – С. 98–102.

310.   Індивідуальний підхід до учня під час уроку // Психолог. – 2002. – Груд. (№ 48). – С. 3–5.

311.   Керувати розвитком учня // Психолог. – 2002. – Листоп. (№ 41). – С. 4–5.

312.   Наукова психологія і психологічна практика // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Ніжин. держ. пед. ун‑т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2002. – Т. 3, ч. 9. – С. 3–12.

313.   Передмова // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – Т. 3, вип. 1: Консультативна психологія і психотерапія. – С. 6.

314.   Проблеми прогнозування психічного розвитку дитини // Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25–27 листоп. 2002 р. – К., 2002. – С. 3–29. – Бібліогр.: с. 28–29.

315.   Прогнозування психічного розвитку: Актуал. пробл. генетич. психології // Психолог. – 2002. – Груд. (№ 45) + Психолог-вкладка. – С. 1–24. – Бібліогр.: 21 назва.

316.   Психічне здоров’я дітей // Авторські програми з психології: Психол. бібліотека. – К., 2002. – С. 4–9.

317.   Психічне здоров’я дітей // Психолог. – 2002. – Січ. (№ 1). – С. 4–6.

318.   Розвиток суб’єкта учіння в умовах школи. Позаекспериментальні методи дослідження // Психолог. – 2002. – Жовт. (№ 38/39). – С. 5–7.

319.   Теоретико-методологічні засади генетичного дослідження психіки // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992–2002. – К., 2002. − Ч. 1. – С. 443–452. – Бібліогр.: с. 451.

320.   Теоретико-методологічні проблеми практичної психології // Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи: Матеріали Всеукр. ювіл. наук.-практ. конф. 22–23 жовт. 2001 р. / М‑во освіти і науки України, АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка та ін. – К.; 3апоріжжя, 2002. – С. 7–16.

321.   Учбове навантаження і збереження здоров’я школярів // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2002. – № 4. – С. 19–23.

322.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 1. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2002.

Ч. 3. – 261 с.: рис.

Ч. 4. – 241 с.

Ч. 5. – 248 с.

Ч. 6. – 303 с.: рис.

Ч. 7. – 297 с.

Ч. 8. – 318 с.

323.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 2. Психологічна герменевтика. Вип. 2. / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. Н. В. Чепелевої; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2002. – 140 с. – Член редкол.

324.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 3. Вип. 1. Консультативна психологія і психотерапія /АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка, З. Г. Кісарчук. – К., 2002. – 177 с.

325.   Ред.: Актуальні проблеми психології. Т. 4. Вип. 1. Психологія розвитку дошкільника: Зб. наук. ст. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За заг. ред. С. Д. Максименка, С. С. Кулачківської. – К.: Нора-Прінт, 2002. – 78 с.

326.   Ред.: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Т. 3, ч. 9 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Ніжин. держ. пед. ун‑т ім. М. Гоголя; За ред. С. Д. Максименка. – Ніжин, 2002. – 208 с.

327.   Ред.: Актуальні проблеми психології. Т. 5. Ч. 1. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка . – К., 2002. – 143 с.

328.   Ред.: Актуальні проблеми психології. Т. 6. Психологія обдарованості. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Укр. центр творчості дітей та юнацтва; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К., 2002.

Вип. 1.– 207 с.

Вип. 2.– 183 с.

Вип. 3: Матеріали доп. та повідомлень на міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 жовт. 2002 р., м. Київ, ч. 1. – 225 с.

Вип. 3: Матеріали доп. та повідомлень на міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 жовт. 2002 р., м. Київ, ч. 2. – 300 с.

329.   Ред.: Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. наук. ст. . Вип. 5 / АПН України. Ін‑т соц. та політ. психології . – К., 2002. – 208 с.

330.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 2002. – № 1–4. – Член редкол.

331.   Ред.: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Т. 3. Ч. 9 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Ніжин. держ. пед. ун‑т ім. М. Гоголя; За ред. С. Д. Максименка. – Ніжин, 2002. – 208 с.

332.   Ред.: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Т. 4 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К., 2002.

Ч. 1. – 307 с.

Ч. 2. – 359 с.

Ч. 3. – 288 с.

Ч. 4. – 306 с.

Ч. 5. – 299 с.

Ч. 6. – 310 с.

Ч. 7. – 332 с.

333.   Ред.: Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2002 р. / За ред. С. Д. Максименка; Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи АПН України, Терноп. експерим. ін‑т пед. освіти. – К.; Т.: Ніка-Центр, 2002. – 130 с.: табл.

334.   Ред.: Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи: Матеріали Всеукр. ювіл. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2001 р. / Ред.: С. Д. Максименко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи АПН України, Запоріз. держ. ун‑т, Запоріз. облас. ін‑т післядиплом. пед. освіти. – К.; Запоріжжя: Ніка-Центр, 2002. – 190 с.

335.   Ред.: Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань: (Використання психол. знань у протидії організованій злочинності): Наук.-практ. посіб. / Авт. колектив: В. Г. Андросюк, Б. І. Бараненко, В. Д. Гавловський та ін.; За ред. Я. Ю. Кондратьєва, С. Д. Максименка, Б. В. Романюка; Міжвідом. наук.-дослід. центр з пробл. боротьби з організов. злочинністю. – К., 2002. – 435 с.

336.   Ред.: Психологія: Зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К., 2002.

Вип. 15. – 405 с.

Вип. 16. – 246 с.

Вип. 17. – 284 с.

Вип. 18. – 246 с.

337.   Ред.: Психологія в медичній та соціальній практиці : Тези доп. щоріч. міжвузів. наук.-практ. конф. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. Каф. педагогіки та психології. К., 2002. – 107 c. Бібліогр.: с. 107. – Голова редкол.

 

2003

338.   Працюючі діти як соціально-педагогічний феномен: Навч.-метод. посіб. / О. П. Петращук, З. Доннелл, С. Д. Максименко, Г. Г. Науменко, В. Г. Панок; Ред. І. І. Цушко; Міжнар. прогр. з викорінення найгірших форм дит. праці в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 511 с. – Авт. зазнач. на звороті арк. – Бібліогр. в кінці розд.

339.   Актуальні проблеми підготовки психологів в контексті європейської інтеграції: (На шляху до підгот. та впровадж. „Європейського диплому з психології” / С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка // Актуальні проблеми психології / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка– К., 2003. – Т. 1, ч. 9: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – С. 3–6.

340.   Безвілля // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 372.

341.   Бесіда // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 546.

342.   Генетичне дослідження психіки особистості // Психолог (Шкільний світ). – Психолог-вкладка. – 2003. – Квіт. (№ 16). – С. 1–23. – Початок.

343.   Методологія психологічної експертизи „Державних стандартів базової і повної середньої освіти” // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2003. – № 2. – С. 13–16: портр.

344.   Основи теорії генетичної психології // Психолог (Шкіл. світ). – 2003. – Верес.( № 34). – С. 5–7.

345.   Особистість: генетичний аспект // Психолог (Шкіл. світ). – Психолог-вкладка. – 2003. – Трав. (№ 18/19). – С. 1–24. – Бібліогр.: с. 18, 287 назв. – Продовж. – Початок див. №  342.

346.   Особистість: проблема структури (генетичний аспект) // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наук. зап. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2003. – Вип. 23. – С. 3–14. – Бібліогр.: 11 назв.

347.   Перспективи індивідуального розвитку учня // Психолог (Шкіл. світ). – 2003. – Січ. (№ 1). – С. 3–5.

348.   Проблеми діагностики посттравматичних станів особистості / С. Д. Максименко, М. В. Папуча, К. С. Максименко // Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 8. – С. 1–3.

349.   Про предмет економічної психології та її місце в системі підготовки фахівців в Україні / С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер // Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.] / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка.  – К., 2003. – Т. 1, вип. 11: Екон. психологія. Соц. психологія. Психологія упр. Організац. психологія. – С. 3–9. – Бібліогр.: 38 назв.

350.   Проблема цілісного підходу до особистості дитини в сучасній вітчизняній психології // Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку: Матеріали VI Костюківських читань, 28–29 січ. 2003 р. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Т‑во психологів України та ін. – К., 2003. – Т. 1: Психологічні проблеми навчання особистості. Психологічні проблеми виховання та психічного розвитку особистості. – С. 3–12.

351.   Прогнозування психічного розвитку. Актуальні проблеми генетичної психології // Директор шк. Україна. – 2003. – № 4. – С. 53–63.

352.   Психологічні засади взаємозв’язку професійного навчання і розвитку особистості майбутнього фахівця // Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: [Монографія] / АПН України. Ін‑т педагогіки і психології проф. освіти. – К., 2003. – С. 691–811. – Бібліогр.: с. 797–811.

353.   Розуміння особистості як передумова екологізації життєвого простору // Актуал. проблеми психології: Зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2003. – Т. 7, вип. 1: Екологічна психологія. – С. 7–12.

354.   Цілепокладання в навчанні // Психолог (Шкільний світ). – 2003. – Верес. (№ 33). – С. 5–10.

355.   Упоряд.: Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: С. 109–110 (45 назв). – Упоряд.

356.   Упоряд.: Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 109–111. – Упоряд.

357.   Упоряд.: Інтелектуальні здібності дитини / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 93 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 91–92 (38 назв).

358.   Упоряд.: Розвиток пізнавальних процесів дитини: Упоряд.: С. Максименко, В. Маценко, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 110 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 109 (27 назв.).

359.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 1. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2003.

Ч. 9. – 154 с.

Ч. 10. – 175 с.

Вип. 11: Економічна психологія. Соц. психологія. Психологія управління. Організ. психологія. – 170 с.

360.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 3. Вип. 2. Консультативна психологія і психотерапія / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; За ред. С. Д. Максименка, З. Г. Кісарчук. – К., 2003. – 227 с.

361.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 5. Ч. 2. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; За ред. С. Д. Максименка. – К., 2003. – 214 с.

362.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Т. 7. Вип. 1. Екологічна психологія / За ред. С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2003. – 469 с.

363.   Ред.: Актуальні проблеми сучасної української психології / Редкол.: С. Д. Максименко (голова) та ін. – К.: Нора-друк, 2003. – 436 с. – (Наук. зап. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України; Вип. 23).

364.   Ред.: Гнатюк О. В.  Основи здоров’я і фізична культура: Підруч. для 1 кл. / О. В. Гнатюк; За ред. С. Д. Максименка. – К.: Форум, 2003. – 127 с.: іл.

365.   Ред.: Готовність дитини до школи / Упоряд.: Л. Богуславська, С. Гончаренко, Л. Кондратенко; За заг. ред. С. Максименка, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 107 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 102–106.

366.   Ред.: Історія психології: Навч.-метод. посіб. / Н. В. Чепелєва, Л. В. Литвинова; За заг. ред. С. Д. Максименка; Нац. мед. ун‑т ім. О. О. Богомольця. Каф. педагогіки та психології. – К., 2003. – 140 с. – Бібліогр.: с. 139–140 (21 назв.). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

367.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 2003. – № 1–4. – Член редкол.

368.   Ред.: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Т. 5 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К., 2003.

Ч. 1. – 315 с.

Ч. 2. – 248 с.

Ч. 3. – 354 с.

Ч. 4. – 376 с.

Ч. 5. – 344 с.

Ч. 6. – 343 с.

Ч. 7. – 356 с.

369.   Ред.: Психологія: Зб. наук. пр. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К., 2003.

Вип. 19. – 268 с.

Вип. 20. – 292 с.

370.   Ред.: Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку: Матеріали VI Костюківських читань, 28–29 січ. 2003 р.: У 3 т. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Т‑во психологів України та ін.; За ред. С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2003. – Т. 1–3.

371.   Ред.: Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / Ред.: С. Д. Максименко; Укр. центр політ. менедж., Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2003. – 512 с.

372.   Ред.: Шкільна бібліотека плюс: Фах. газ. для бібліотекарів і педагогів: / Редакц. рада: С. Д. Максименко, П. І. Рогова, І. І. Хемчян та ін. – К., 2003. –Виходить двічі на місяць.

2004

373.   Економічна психологія: Навч. прогр. та комплекс діагност. методик для підгот. економістів, менеджерів та практ. психологів / С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка та ін. – К.: Міленіум, 2004. – 35 с.

374.   Загальна психологія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Нац. мед. ун‑т ім. О. О. Богомольця. – 2‑ге вид., переробл. та доповн. – К.: Центр навч. л‑ри, 2004. – 271 с. – Бібліогр. у кінці розд.

375.   Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, М. В. Папуча, В. О. Соловієнко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Вінниця: Нова Кн., 2004. – 701 с.

376.   Общая психология: Учеб. для студ. высш. учебн. мед. завед. IIIIV у.а. / С. Д. Максименко, В. В. Клименко, В. А. Соловиенко. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2004. – 523 с. – (Образоват. б‑ка).

377.   Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін‑тів післядиплом. освіти / С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, Т. В. Зайчикова та ін.; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці, Канад.-укр. гендер. фонд. – К.: Міленіум, 2004. – 258 с. – (Психологія – менеджерам та персоналу орг.). – Бібліогр. в кінці розд.

378.   Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей і молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання: Навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. І. Берзінь, Р. Т. Бевз та ін.; Нац. мед. ун‑т ім. О. О. Богомольця, Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.: Купріянова, 2004. – 192 с.

379.   Актуальні питання профілактики наркоманії: [Наслідки вживання наркотиків для психіч. і фіз. здоров’я людини та підходи до підвищення ефективності профілактики наркоманії] // Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 10. – С. 1–3. – Бібліогр.: 11 назв.

380.   Бондаренко Олександр Федорович / С. Д. Максименко, В. Ф. Маценко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 268.

381.   Взаємозв’язок навчання і розвитку: Принципи розвитку суб’єкта навчання // Психолог. – 2004. – Січ. (№ 1). – С. 2–5.

382.   Види спостереження та специфіка його реалізації // Психол. газ. – 2004. – Січ.( № 2)  – С. 4–7. − Закінч. Початок під ін. назвою. Див. № 386.

383.   Витоки особистості: генетико-моделюючий аспект дослідження // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. ст. – К., 2004. – Т. 4, вип. 2: Психологія розвитку дошкільника. – С. 3–21. – Бібліогр.: 5 назв.

384.   Відділення психології, вікової фізіології та дефектології: [Звіт за 2003 р.] / С. Максименко, В. Сосідко // Пед. газ. 2004. – Берез. (№ 3). – С. 3.

385.   Метод дослідження особистості // Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 7. – С. 1–8.

386.   Методи дослідження // Психол. газ. – 2004. – Січ. (№ 1). – С. 4–7.− Початок.Закінч. під ін. назвою. Див. № 382.

387.   Навчання, що виховує і розвиває: [Про орг. навчання з метою розвитку особистості дитини] // Психолог. – 2004. – Черв. (№ 21/22). – С. 3–21.

388.   „Одиниці аналізу” розвитку особистості: методологія питання // Наука і освіта. – К., 2004. – Жовт (№ 6/7): Спецвип.. Психологія особистості: досвід минулого – погляд у майбутнє. – С. 162–166.

389.   Особистість починається з любові: [Розкриття специфіки любові як однієї з форм і напрямів самоактуалізації особистості за критеріями генетико-моделюючого аналізу] // Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 9. – С. 1–8.

390.   Потреба як вихідна одиниця генези особистості // Медичний всесвіт. – 2004. – Т.4, № 1. – С. 112–114. – Бібліогр.: с.118.

391.   Психологія особистості: змістовні ознаки // Гуманізація взаємин вчителя та учнів – необхідна умова особистісно орієнтованої освіти: Наук.-метод. зб. – К.; Житомир, 2004. – С. 3–17. – Бібліогр.: с. 17.

392.   Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні: [Виступ на заг. зборах АПН України, 17 груд. 2004 р., м. Київ] // Пед. газ. – 2004. – Груд. (№ 12). – С. 1–2. – Див. також № 432.

393.   Психологія торує шлях модернізації освіти: [Тези доп. на заг. зборах АПН України, присвяч. психол. проблемам модернізації освіти в Україні] // Освіт. дайджест. Акцент-панорама. – 2004. – № 4. – С. 25–28.

394.   Саморозвиток суб’єкта навчальної діяльності // Психолог. – 2004. – Лют. (№ 5). – С. 2–5.

395.   Структура особистості: теоретико-методологічний аспект дослідження // Наук. зап. / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2004. – Вип. 24. – С. 3–15. – Бібліогр.: с. 15.

396.   Теоретичні основи психології особистості // Зб. наук. пр. Психол. науки / Бердян. держ. пед. ун‑т. – Бердянськ, 2004. – № 1. – С. 38–48. – Бібліогр.: с. 47–48.

397.   Пер.: Общая психология: Авторизов. перевод с укр. под общ. ред. С. Д. Максименко. – Див. № 376.

398.   Упоряд.: Емоційний розвиток дитини / Упоряд. С. Максименко. – К.: Главник, 2004. – 112 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 106–108.

399.   Упоряд.: Мислення дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 112 с. – (Психол. інструментарій).

400.   Упоряд.: Пам’ять дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 95 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 93–94.

401.   Упоряд.: Професійні здібності учня / Упоряд.: С. Максименко, О. Главник, М. Левтик. – К.: Главник, 2004. – 111 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 109–110.

402.   Упоряд.: Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 111 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 110.

403.   Упоряд.: Увага дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Ю. Терлецька, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 111 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 105–109.

404.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 1. Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2004.

Вип. 12. – 191 с.

Вип. 13. – 165 с.

405.   Ред.: Актуальні проблеми психології. Т. 4. Вип. 2. Психологія розвитку дошкільника: Зб. наук. ст. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка, С. Є. Кулачківської. – К.: Нора-Прінт, 2004. – 119 с.

406.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 5. Вип. 3. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2004. – 251 с.

407.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 7. Екологічна психологія / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2004.

Вип. 2. – 198 с.

Вип. 3. – 345 с.

408.   Ред.: Готовність дитини до школи / Упоряд.: Л. Богуславська, С. Гончаренко, Л. Кондратенко; За заг. ред. С. Максименка, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 112 с.: іл. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 102–106.

409.   Ред.: Гуманізація взаємин вчителя та учнів – необхідна умова особистісно орієнтованої освіти: Наук.-метод. зб. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Житомир. облас. ін‑т післядиплом. пед. освіти, Житомир. держ. ун‑т ім. І. Франка. – К.; Житомир, 2004. – 202 с.

410.   Ред.: Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Заг. ред. – Див. № 374.

411.   Ред.: Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Вип. 24. – К.: Нора-Прінт, 2004. – 384 с.

412.   Ред.: Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. ст. Ін‑ту соц. та політ. психології АПН України: Вип. 8.  – К., 2004. – 199 с. 

413.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 2004. – № 1–4. – Член редкол.

414.   Ред.: Посібник з ендокринології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III–IV р. а. / Авт. колектив: П. М. Боднар, Ю. І. Комісаренко, Г. П. Михальчишин та ін.; За ред. П. М. Боднара, С. Д. Максименка. – К.: Здоров’я, 2004. – 181 с.

415.   Ред.: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Т. 6 / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К., 2004.

Вип. 1. – 384 с.

Вип. 3. – 419 с.

Вип. 4. – 386 с.

Вип. 5. – 408 с.

Вип. 6. – 435 с.

Вип. 7. – 384 с.

Вип. 8. – 416 с.

416.   Ред.: Психологічний клімат колективу / Упоряд. О. Марінушкіна; За заг. ред. С. Максименка, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 94–95.

417.   Ред.: Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – Див. № 377.

418.   Ред.: Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей і молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання: Навч. посіб. / За ред. С. Д. Максименка, В. Ф. Москаленка. – Див. № 378.

2005

419.   Технологія спілкування: (Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування) / С. Д. Максименко, М. М. Заброцький. – К.: Главник, 2005. – 111 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: с. 107–109.

420.   Відчуття // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Ін‑т енциклопед. дослідж., НТШ. – К., 2005. – Т. 4: В–Вог. – С. 512.

421.   Вікова психологія / С. Д. Максименко, М. М. Заброцький // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Ін‑т енциклопед. дослідж., НТШ. – К., 2005. – Т. 4: В–Вог. – С. 535–536.

422.   Європейська навчальна програма з організаційної психології і психології праці: зміст, структура та основні напрямки впровадження / С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, И. М. Івкін та ін. // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. / Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – Т. 1, ч. 15. – С. 3–8.

423.   Загальне поняття про особистість та її структуру // Особистість в психологічних дослідженнях. Тексти: (Хрестоматія) / АПН України.  Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. Ніжин. держ. ун‑т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2005. –С. 131–144. – Бібліогр.: 17 назв.

424.   Комплекс активних методів та форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності / С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, О. А. Філь // Актуальні проблеми психології. – К., 2005. – Т. 1, ч. 14: Соц. психологія. Організац. психологія. Екон. психологія. – С. 3–9. – Бібліогр.: 30 назв.

425.   Наркоманія: підходи до профілактики та подолання: [Про основні тенденції збереження в Україні високих темпів поширення наркоманії, причини низької ефективності боротьби з нею: розглянуто підходи до її профілактики, методи й етапи подолання наркот. залежності] // Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 10. – С. 1–3. – Бібліогр.: 10 назв.

426.   Нові творчі пошуки в питаннях психології вікової фізіології та дефектології: [Про наук. діяльність АПН України в 2004 році та завдання на 2005 рік // Пед. газ. – 2005. – Берез. (№3). – С. 5. – (Заг. збори АПН України).

427.   Онтогенез особистості: Наук. аналіз „звучання музичного твору”: [Розвиток особистості] // Психолог. – 2005. – Листоп. (№ 44). – С. 3–8.

428.   Особистість починається з любові / С. Д. Максименко, М. В. Папуча // Особистість в психологічних дослідженнях: Тексти: (Хрестоматія) / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Ніжин. держ. пед. ун‑т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 159–169. – Бібліогр.: 18 назв.

429.   Передмова // Психологічні та психофізіологічні аспекти репродуктивного здоров’я: Наук.-метод. посіб. / М.-Л. А. Чепа, Н. В. Слободяник, С. І. Болтівець та ін. – К., 2005. – С. 5–7.

430.   Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості // Пед. процес: теорія і практика: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін‑т педагогіки і психології проф. освіти. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 343–361. – Бібліогр.: 19 назв.

431.   Психологічний супровід профільного навчання: теоретичні основи // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2005. – № 5/6. – С. 27–33: портр.

432.   Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні: [Виступ на заг. зборах АПН України, 17 груд. 2004 р., м. Київ] // Психолог. – 2005. – Лют. (№ 6). – С. 3–6.

433.   Психологія внутрішнього світу // Розвиток особистісної активності. Теоретичні аспекти: Збірник. /АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – С. 3–31.

434.   Психологія особистості: Науковий погляд: [Виступ на колегії АПН України] // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2005. – № 1. – С. 24–28.

435.   Психологія торує шлях модернізації освіти: [Про психол. аспект модернізації освіти. З доп. на заг. зборах АПН України] // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 1. – С. 3–5.

436.   Розвиток особистості – розгортання чи новоутворення? // Психолог. – 2005. – Груд. (№ 46). – С. 4–10.

437.   Теоретико-методологічні засади генези особистості // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. – К., 2005. – С. 18–34. – Бібліогр.: 12 назв.

438.   Теоретичні засади психології особистості: ґенеза нужди // Наук. зап. / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. − К., 2005. – Т. 1, вип. 26. – С. 3–18. – Бібліогр.: 11 назв.

439.   Упоряд.: Особистість в психологічних дослідженнях: Тексти / Упоряд.: С. Д. Максименко, М. В. Папуча; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка,  Ніжин. держ. пед. ун‑т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2005. – 197 с.

440.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 1. Соц. психологія. Організац. психологія. Екон. психологія /АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005.

Вип. 14. – 177 с.

Вип. 15. – 192 с.

Вип. 16. – 174 с.

441.   Ред.:. Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 3. Вип. 3. Консультативна психологія і психотерапія / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; Ред.: С. Д. Максименко, З. Г. Кісарчук. – К.: Міленіум, 2005. – 243 с.

442.   Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.] Т. 5. Вип. 4. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія /АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К.: Міленіум, 2005. – 283с.

443.       Ред.: Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]. Т. 7. Екологічна психологія / АПН України.  Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка  – К.: Міленіум, 2005.

Вип. 4. – 431с.

Вип. 5, ч. 1. – 376 с.

Вип. 5, ч. 2. – 372 с.

Вип. 6. – 505 с.

444.   Ред.: Етнопсихологічні особливості перебування миротворців у країнах арабо-мусульманського світу / В. Є. Шевченко, М.-Л. А. Чепа, О. В. Григоренко та ін.; За ред. С. Д. Максименка; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, М‑во оборони України, МОН України. – К.: Міленіум, 2005. − 36с.

445.   Ред.: Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Вип. 26. – К., 2005.

Т. 1. – 507 с.

Т. 2. – 507 с.

Т. 3. – 511 с.

Т. 4. – 399 с.

446.   Ред.: Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. ст. Ін‑ту соц. та політ. психології АПН України . – К., 2005. 

Вип. 9 (12). – 146 с.

Вип. 10 (13). – 267 с.

447.   Ред.: Особистість в психологічних дослідженнях: Тексти. – Заг. ред. – Див. №439.

448.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., : В 4 кн. / Ред.: С. Максименко; Упоряд.: В. Андрієвська. – К.: Главник, 2005. – 2005. – № 1–4. – Член редкол.

449.   Ред.: Психологічний довідник учителя: В 4 кн. / Упоряд. В. Андрієвська; Ред. С. Максименко. − К.: Главник, 2005. − (Психол. інструментарій).

Кн. 1: А – Д. – 111 с. – Бібліогр.: с. 106–111. 

Кн. 2: Е – О. – 111 с. – Бібліогр.: с. 104–110.

Кн. 3: П – Р. – 95 с.

Кн. 4: С − Я. − 95 с.

450.   Ред.: Психологічні та психофізіологічні аспекти репродуктивного здоров’я: Наук.-метод. посіб. / М.-Л. А. Чепа, Н. В. Слободяник, С. І. Болтівець, Н. Д. Володарська, О. Я. Слободяник; За ред. С. Д. Максименка; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Нац. прогр. „Репродуктивне здоров’я 2001–2005”. – К.: Міленіум, 2005. – 173 с.

451.   Ред.: Розвиток особистісної активності: Теорет. аспекти / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2005. – 200 с.

452.   Ред.: Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / АПН України. Від‑ня психології, вікової фізіології та дефектології. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка; Редкол.: С. Д. Максименко (голова) та ін. – К.: Нора-Прінт, 2005. – 713 с.

453.   Ред.: Технологія тренінгу: Посібник / О. Главник, Г. Бевз; За заг. ред. С. Д. Максименка.– К.: Главник, 2005. – 111 с. – (Психол. інструментарій). – Бібліогр.: 46 назв.

2006

454.   Генеза здійснення особистості: Наук. моногр. – К.: КММ, 2006. – 255 с. – Бібліогр.: с. 246–255 (339 назв).

455.   Генезис существования личности: Монография.–  К.: ООО „КММ”, 2006. – 239 с. – Библиогр.: с. 228–239 (339 назв).

456.   Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін.– 3-тє вид., переробл. і допов. – Вінниця: "Нова книга", 2006. – 687 с.

457.   Актуальні питання психологічного обґрунтування заходів пропаганди здорового способу життя серед підлітків і юнаків // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 11. – С 1–3. – Бібліогр.: 12 назв.

458.   Генетична концепція особистості в контексті загальноцивілізаційного розвитку // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали п’ятої міжнар. наук.-теорет. конф. 26–27 травня 2006 р.  / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка, Ін‑т політ. і етнонац. дослідж. НАН України, Укр.-лівійс. ін‑т пробл. розвит. демокр., Народне бюро Лівії в Україні. – К.: Фенікс. 2006. – Кн. 5: Соц.-психол. аспекти альтерн. моделей розвитку сус-ва. – С. 7–9.

459.   Генетичні аспекти дослідження внутрішнього світу особистості // Наук. зап. /АПН України.  Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – Вип. 25. – С. 5–21. – Бібліогр.: 21 назва.

460.   Методологічний статус категорії "нужда" в психології особистості // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність": До 80-річчя від дня народж. фундатора вітчизн. іст.-психол. науки акад. АПН України В. А. Роменця. – К., 2006. – С.80–89.

461.   Навчання і психологічне здоров’я особистості // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2006. – № 3. – С. 4–7.

462.   Навчання і психологічне здоров’я особистості // Освіта України. – 2006. – 22 серп. (№ 62/63). – С. 5.

463.   Овіяний громовицями епохи: До життєпису академіка АПН України, доктора Євгена Гливи / С. Д. Максименко, Олексій Губко // Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди Єв. Гливи. – К., 2006. – С. 7–17.

464.   Онтогенез особистості: [Про пробл. розв. особистості з позицій генет. психології] // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 9. – С. 1–10; № 10. – С. 1–10. – Бібліогр.: 12 назв.

465.   Особистість: прогноз розвитку і життєвий шлях: [Про пробл. прогнозування псих. розвитку] // Психолог. – 2006. – Лют. (№ 7). – С. 5–10.

466.   Підлітковий вік з позиції генетичної психології // Психолог. – 2006. – Січ. (№ 4). – С. 4–7.

467.   Поняття особистості в психології // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 7. – С. 1–7. – Бібліогр.: 14 назв.

468.   Психологічна генеза буття особистості: // Наук. зап. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України; За ред. С. Д. Максименка. – К., 2006. – Вип. 27. – С. 7–24.

469.   Психологія особистості: парадигма життєтворення // Психологія і сусп-во. – 2006. – № 4.  – С. 8–52.

470.   Структура особистості: (Початок) // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 12. – С. 1–11.

471.   Чекаємо зміни на краще: [Пробл. переходу загальноосвіт. навч. закл. на 12-річ. термін навчання та шляхи їх вирішення]: Розмова з акад.-секр. від-ня психології, вікової фізіології та дефектології АПН України, дир. Ін‑ту психології ім. Г. С. Костюка проф. С. Максименком / Вела Хлєбнікова // Комент. до інформ. зб. МОН України. – 2006. – № 1. – С. 32–39.

472.   Упоряд.: Себе зрозуміти, себе змінити / Упоряд.: С. Максименко, О. Главник. – К.: В. Главник, 2006. – 127 с. – (Б‑чка соц. працівника).

473.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 1. Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія. Ч. 17 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2006. – 145, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

474.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 2: Психологічна герменевтика. Вип. 4 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; Редкол.: С. Д. Максименко та ін. – К.: Міленіум, 2006. – 160, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

475.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 4, Вип. 3: Психологія розвитку дошкільника / АПН України . Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка Ред. С. Д. Максименко. – К., 2006. – 312 с.

476.   Ред.: Актуальні проблеми психології:. Зб. наук. пр. Т. 5. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. Вип. 5 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка (голов. ред.). – К., 2006. – 291 с − Бібліогр.: с. 289 (10 назв).

477.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 7. Екологічна психологія / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка. – К.: Логос, 2006.

Вип. 7. – 369 с.

Вип. 9. – 476 с. – Бібліогр. у кінці ст.

478.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 8. Психологічна теорія і технологія навчання. Вип. 2 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – К.: Міленіум, 2006. – 283 с. – Бібліогр. у кінці ст.

479.   Ред.: Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. –  Заг. ред. – Див. № 461.

480.   Ред.: Педагогіка і психологія: Наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К., 2006. – № 1–4. – Член редкол.

2007

481.   Психологічна допомога тяжким соматично хворим: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, Н. Ф. Шевченко / АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К.; Ніжин: Міланик, 2007. – 115 с.

482.   Психологія і педагогіка: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, М. Б. Євтух, В. В. Клименко та ін. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 367 с.

483.   Психологія особистості: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, К. С. Максименко, М. В. Папуча. – К.: Вид-во ТОВ "КММ", 2007. –295с. – Бібліогр.: с. 286–295.

484.   Сучасні течії ісламу: психологічний аспект / С. Д. Максименко, В. Є. Шевченко,  М. - Л. А. Чепа та ін.; АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка та ін. – К.: Міленіум, 2007. – 31 с.

485.   Psychological nature of the personality: Monograph / Translate from Ukrainian by EV. Topolov. – Kyiv: КММ LLC , 2007. – 215 p.

486.   Драматичні моменти людського існування // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць / Відкритий міжнар. ун‑т розвитку людини „Україна”, Ін‑т вищої освіти АПН України. Ін‑т спец. педагогіки АПН України. – К., 2007. – № 3 (5). – С. 3–16.

487.   Леворукость как свойство биопсихической подструктуры личности / С. Д. Максименко, А. П. Чуприков, Р. М. Гнатюк, К. С. Максименко // Наук. зап. /АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. – Вип. 34. – С. 9–14.

488.   Структура особистості // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 1. – С. 1–13. – Бібліогр.: 24 назви.

489.   Пропагування психологічного виховання і здорового способу життя // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 9. – С. 65.

490.   Ред.: Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Т. 5. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; За ред. С. Д. Максименка (голов. ред.). – К., 2007.

Вип. 6. – 377 с. – Бібліогр.: с. 374 (8 назв).

Вип. 7. – 345 с. – Бібліогр.: с. 340 (10 назв).

491.              Ред.: Психологія особистості: Підруч. для  студ. вищ. навч. закл. – Див. № 483.

492.              Ред.: Психологія і педагогіка: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Заг. ред. Див. № 482.

493.              Ред.: Сучасні течії ісламу: психологічний аспект. – Див. № 484.


НАУКОВА ШКОЛА ВЧЕНОГО

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук

1994

494.   Деркач Л. М. Психологічні основи самоконтролю учнів у процесі навчання іноземним мовам: Автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.07 / Лідія Миколаївна Деркач; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1994. – 50 с. – Бібліогр.: с. 44–50.

1998

495.   Швалб Ю. М. Психологічні механізми цілепокладання в учбовій діяльності: Автореф. ... д‑ра психол. наук: 19.00.07 / Юрій Михайлович Швалб; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – 32 с. – Бібліогр.: с. 29–30.

496.   Максимова Н. Ю. Психологічні фактори узалежнення неповнолітніх від алкоголю і наркотиків та засоби його попередження: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.07 / Наталія Юріївна Максимова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1998. – 34 с. – Бібліогр.: с. 28–32.

2001

497.   Карамушка Л. М. Психологічні основи управління закладами середньої освіти: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.05 / Людмила Миколаївна Карамушка; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – 35 с. – Бібліогр.: с. 30–32.

498.   Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.05 / Наум Львович Коломінський; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 37 с. – Бібліогр.: с. 33–36.

2004

499.   Бочелюк В. Й. Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.05 / Віталій Йосипович Бочелюк; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30–34.

500.   Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.01 / Жанна Петрівна Вірна; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 36 с. – Бібліогр.: с. 31–34.

501.   Малхазов О. Р. Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.02 / Олександр Ромуальдович Малхазов; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 31 с.

 

2005

502.   Болтівець С. І. Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.07 / Сергій Іванович Болтівець; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33–37.

503.   Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.02 / Олег Матвійович Кокун; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 31 с. – Бібліогр.: с. 26–28.

504.   Потапова В. Д. Розвиток функціональної системи інтуїтивно-почуттєвого відображення у майбутніх психологів: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.01 / Валентина Дмитрівна Потапова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв.

505.   Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Дмитрівна Щербан; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 32 с. – Бібліогр.: с. 26–29.

2006

506.   Шевченко Н. Ф. Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.07 / Наталія Федорівна Шевченко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 32 с. – Бібліогр.: с. 26–29.

2007

507.   Корніяка О.М. Психологія комунікативної культури особистості школяра: Автореф. дис. ... д‑ра психол. наук: 19.00.07/ Ольга Миколаївна Корніяка; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007.

 

Автореферати на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1977

508.   Бех И. Д. Формирование у школьников обобщенных способов решения практических задач (на материале ручного труда во 2 классе): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Иван Дмитриевич Бех; НИИ психологии УССР. – К., 1977. – 25 с. – Библиогр.: с. 24–25.

509.   Олейник В. Ф. Способы усвоения значения слов и пути их формирования у учащихся (на материале русского языка в 3–4 классах): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Виктория Федоровна Олейник; Науч. рук.: С. Д. Максименко, Р. Е. Таращанская; НИИ психологии УССР. – К., 1977. – 25 с. – Библиогр.: с. 25 (5 назв.).

1978

510.   Бондаренко А. Ф. Оптимизация коммуникативной деятельности учителя на уроке: (Психолингвистический аспект): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Александр Федорович Бондаренко; НИИ психологии УССР. – К., 1978. – 24 с. – Библиогр.: с. 23–24.

1979

511.   Северов А. П. Психологические особенности асоциального поведения несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Александр Петрович Северов; НИИ психологии УССР. – К., 1979. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 (8 назв.).

1980

512.   Валешный В. В. Проблема психолого-педагогической подготовки руководителей первичных сельскохозяйственных коллективов: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Василий Васильевич Валешный; Науч. рук.: Л. И. Уманский, С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1979. – 24 с. – Библиогр.: с. 24.

513.   Дацюк М. А. Психологические условия формирования у учащихся теоретических понятий химии (на материале неорганической химии в 7 классе): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Михаил Антонович Дацюк; Науч. рук.: С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1980. – 23 с. – Библиогр.: с. 23 (5 назв.).

514.   Науменко С.І. Фомирование музыкальности у младших школьников: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Светлана Ивановна Науменко; Науч. рук.: С. Д. Максименко;НИИ психологии УССР. – К., 1980. 

1981

515.   Ивончик Г. Ф. Психологические условия формирования у работающей молодежи положительного отношения к учению: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Галина Фадеевна Ивончик; Науч. рук.: М. И. Алексеева, С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1981. – 23 с. – Библиогр.: с. 22–23 (7 назв.).

516.   Пасечник И. Д. Психологические особенности систематизации математических понятий учащимися 5–8 классов: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Игорь Демидович Пасечник; Науч. рук.: Д. Ф. Николенко, С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1981. – 25 с. – Библиогр.: с. 24–25 (6 назв.).

517.   Рождественский Ю. Т. Взаимосвязь эмоциональной реактивности и устойчивости внимания у старшеклассников: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юрий Тихонович Рождественский; Науч. рук.: С. Д. Максименко, А. М. Карпухина; НИИ психологии УССР. – К., 1981. – 25 с. – Библиогр.: с. 24–25 (6 назв.).

518.   Колодяжный К.К. Психологические условия оптимизации обучения средставами логико-структурного моделирования: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Константин Константинович Колодяжный; Науч. рук.: С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1981. 

1982

519.   Аршавина Л. И. Развитие аналитических компонентов мышления у младших школьников при различных типах обучения: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Людмила Ивановна Аршавина; НИИ психологии УССР. – К., 1982. – 18 с. – Библиогр.: с. 18.

520.   Бойправ М. Д. Учебный эксперимент как психологическое условие формирования научных понятий (на материале ботаники в пятом классе): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мария Дмитриевна Бойправ; НИИ психологии УССР. – К., 1982. – 24 с. – Библиогр.: с. 24.

521.   Василькевич Х. Н. Формирование у младших школьников творческого музыкального мышления: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Христина Николаевна Василькевич; Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – К., 1982. – 19 с. – Библиогр.: с. 19 (6 назв.).

522.   Гришин В. В. Психологические закономерности формирования геометрических понятий у школьников (на материале разделов ортогональных преобразований): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Владимир Вениаминович Гришин; НИИ психологии УССР. – К., 1982. – 24 с. – Библиогр.: с. 24.

523.   Деркач Л. Н. Ассоциативный эксперимент как метод исследования индивидуальных и возрастных особенностей вербальной памяти: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Лидия Николаевна Деркач; Науч. рук.: А. А. Смирнов, С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1982. – 24 с. – Библиогр.: с. 23–24 (5 назв.).

524.   Дидора М. И. Формирование самостоятельности младших школьников в процессе обучения: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мария Ильинична Дидора; НИИ психологии УССР. – К., 1982. – 23 с. – Библиогр.: с. 23 (5 назв.).

1983

525.   Лушин П. В. Психологические особенности интерференции родного языка при усвоении иностранного (на примере студентов факультета иностранных языков): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Павел Владимирович Лушин; НИИ психологии УССР. – К., 1983. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 (3 назв.).

1984

526.   Баранова Т. Б. Психологические особенности ценностного отношения школьников к природе (на материале 4–10 классов): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Татьяна Борисовна Баранова; НИИ психологии УССР. – К., 1984. – 19 с. – Бібліогр.: с. 19.

527.   Томчук М. И. Особенности психологической готовности юношей к службе в Вооруженных Силах СССР: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Михаил Иванович Томчук; НИИ психологии УССР. – К., 1984. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 (6 назв.).

528.   Швалб Ю. М. Соотношение цели и средств в учебной деятельности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юрий Михайлович Швалб; НИИ психологии УССР. – К., 1984. – 25 с. – Библиогр.: 8 назв.

1985

529.   Василевская Е.В. Психологические особенности делового общения учащихся в процессе обучения: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Єлизавета Васильевна Василевская; Науч. рук.: С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1985. 

530.   Дрозденко Е. С. Психологические условия формирования положительного отношения к учению у младших школьников со слабой успеваемостью: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Екатерина Семеновна Дрозденко; НИИ психологии УССР. – К., 1985. – 24 с. – Библиогр.: с. 23–24 (9 назв.).

531.   Иванченко А.А. Явление интерференции и переноса в процессах домовременной вербальной памяти: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01Андреянна Алексеевна Иванченко; Науч. рук.: А. А. Смирнов, С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1985. 

1986

532.   Коняева А. П. Психологические особенности формирования социальной перцепции у будущих учителей: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Алла Петровна Коняева; НИИ психологии УССР. – К., 1986. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 (7 назв.).

1987

533.   Зубалий Н.П. Формирование положительного отношения к учению детей шестилетнего возроста (в условиях подготовительных классов общеобразовательной школы): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Нина Петровна Зубалий; Науч. рук.:, С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1987

534.   Лобай Е.В. Психологические особенности формирования у старшеклассников обобщенных способов усвоения иностранной лексики (на материале английского языка): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Евгения Васильевна Лобай; Науч. рук.: С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1987

535.   Гребенюк Н.Д. Исследование валидности и надежности методики контроля знаний иностранного языка на вступительном екзамене с помощью ЭВМ: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Нина Дмитреевна Гребенюк; Науч. рук.: С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1987

 

536.   Подставкина А.Ф. Психологические условия повышения еффективности физических понятий шестиклассниками: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Алла Федоровна Подставкина; Науч. рук.: С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1987

537.   Штука А.Т. Психологические особенности формирование произвольности действий у младших школьников: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Анна Тимофеевна Штука; Науч. рук.: С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1987

1988

538.   Живоглядов Ю. А. Психологические особенности формирования двигательных способностей у старшеклассников: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юрий Алексеевич Живоглядов; НИИ психологии УССР. – К., 1988. – 16 с. – Библиогр.: с. 16 (5 назв.).

539.   Кудояр Л. М. Психологические особенности формирования природоведческих понятий у младших школьников: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Леонид Михайлович Кудояр; НИИ психологии УССР. – К., 1988. – 18 с. – Библиогр.: с. 17–18 (5 назв.).

1989

540.   Бурляев А. Ф. Формирование у школьников англоязычной речевой деятельности на начальном этапе обучения: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Александр Федорович Бурляев; НИИ психологии УССР. – К., 1989. – 16 с. – Библиогр.: с. 16.

541.   Пророк Н.В. Формирование мотивов учения у шестилетних школьников: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталья Васильевна Пророк; НИИ психологии УССР. – К., 1989.

542.   Папуча Н.В. Психологические условия формирования эстетической активности младших школьников: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Николай Васильевич Папуча; НИИ психологии УССР. – К., 1989.

543.   Каськова Н.Ф. Психологический анализ эмоционального компонента педагогической деятельности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталья Федоровна Каськова; НИИ психологии УССР. – К., 1989.

544.   Ходжаниязов Х. М. Психологические особенности формирования математических действий в учебно-игровых ситуациях (на материале исследования детей шестилетнего возраста): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Худайназар Мухыевич Ходжаниязов; НИИ психологии УССР. – К., 1989. – 17 с. – Библиогр.: с. 17.

1990

545.   Коберник Е. Г. Психолого-педагогическое проектирование компьютерных игровых учебных сред для младших школьников: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Елена Георгиевна Коберник; НИИ психологии УССР. – К., 1990. – 16 с. – Библиогр.: с. 16 (4 назв.).

546.   Шевченко Н. Ф. Психологическая организация речевого общения как средства овладения иностранным языком: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталия Федоровна Шевченко; НИИ психологии УССР. – К., 1990. – 18 с. – Библиогр.: с. 17–18 (9 назв.).

1991

547.   Кондратюк А. И. Психологические особенности динамики познавательных интересов учащихся: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Алла Ивановна Кондратюк; НИИ психологии УССР. – К., 1991. – 19 с. – Библиогр.: с. 18–19 (9 назв.).

548.   Шулдик Г.А. Психологические особенности формирования в учащихся обобщенных способов действия разными средствами моделирования (на материале решения математических задач в 6 классе): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Галина Алексеевна Шулик; НИИ психологии УССР. – К., 1991. 

1992

549.   Николенко Д. А. Психологические особенности наблюдательности в познавательной деятельности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Дмитрий Александрович Николенко; Науч. рук.: Л. Н. Проколиенко, С. Д. Максименко; НИИ психологии УССР. – К., 1992. – 19 с. – Библиогр.: с. 19 (6 назв.).

1993

550.   Головська І. Г. Емоціогенні компоненти дидактичного матеріалу як умова розвитку учбової діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Георгіївна Головська; Наук. кер.: С. Д. Максименко, О. Я. Чебикін; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1993. – 16 с. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

551.   Субота М.В. Психологічні особливості емоційного сриймання музики молодшими школярами: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Марія Василівна Субота; Наук. кер.: С. Д. Максименко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1993. 

1995

552.   Бабій М. Ф. Формування природничих понять в учнів п’ятих класів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Микола Федорович Бабій; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1995. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22–23 (9 назв).

553.   Щербан Т. Д Професійне становлення молодого вчителя як психологічна проблема: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Дмитрівна Щербан; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1995. – 23 с. – Бібліогр.:С. 23  (4 назви).

 

1996

554.   Вірна Ж. П. Формування професійного ставлення до клієнта в процесі підготовки практичних психологів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Жанна Петрівна Вірна; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1996. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв.

1997

555.   Гошовська Д. Т. Психологічні особливості розвитку самоакцептації в дівчаток-підлітків (на матеріалах різних освітніх закладів): Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дарія Тарасівна Гошовська; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв).

556.   Тертична Н. А. Психологічні особливості становлення ініціативи молодшого школяра в учбовій діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Надія Анатоліївна Тертична; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви).

557.   Токарева Н. М. Особливості формування в учнів середнього шкільного віку прийомів побудови смислової структури тексту: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталя Миколаївна Токарева; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23 (5 назв).

558.   Шаповал І. М. Учбове моделювання в умовах сумісно-розподіленої діяльності як засіб розвитку музикальності молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Іванна Миколаївна Шаповал; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1997. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв.

1998

559.   Бородій Д. І. Психологічні основи підготовки вчителів до організації спільно-розподіленої учбової діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дарія Іванівна Бородій; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1998. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16–17.

560.   Галузяк В. М. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Василь Михайлович Галузяк; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1998. – 16 с.

561.   Денисенко В.В. Психологічні умови формування теоретичного мислення у підлітків (на матеріалі дослідження процесу засвоєння учнями системи знань з фізики): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Василь Васильович Денисенко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1998.

562.   Куценко Г. В. Когнітивний стиль особистості в структурі саморегуляції соціальної поведінки: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Галина Володимирівна Куценко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1998. – 16 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (10 назв).

563.   Онуфрієва Л. А. Психологічні умови самостійного оволодіння засобами іншомовного спілкування на початковому етапі навчання (на матеріалі досліджень студентів першого курсу немовних факультетів): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ліана Анатоліївна Онуфрієва; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1998. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.

1999

564.   Хрущ-Ріпська О. В. Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності (на матеріалі музвиховання): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Василівна Хрущ-Ріпська; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1999. – 17 с.

2000

565.   Белінська І. А. Психологічні типи відхилень у розвитку особистості підлітків з алкогольно узалежненої сім’ї: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інна Анатоліївна Белінська; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.

566.   Василишина Т. В. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Таїсія Василівна Василишина; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.

567.   Грединарова О. М. Психологічні умови оволодіння старшими дошкільниками початковими формами учбової діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Михайлівна Грединарова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.

568.   Кульчицька А. В. Активізація пізнавальних інтересів учнів-випускників загальноосвітніх шкіл: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Анна Валеріївна Кульчицька; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16.

569.   Савицька О. В. Психологічна організація навчання як умова розвитку рефлексії у підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ольга Вікторівна Савицька; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2000. – 19 с. – Бібліогр.: с. 17 (5 назв).

570.   Черненький Ю. П. Вплив когнітивного стилю вчителя на міжособистісні конфлікти з учнями: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юрій Петрович Черненький; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16.

2001

571.   Апетик Н. М. Моральна саморегуляція як умова попередження девіантної поведінки підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Михайлівна Апетик; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.

572.   Баришева О. І. Самовизначення та самореалізація як мотив участі старшокласників у гуртковій роботі: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Іванівна Баришева; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.

573.   Дорошенко М. І. Психологічні особливості розуміння слова першокласниками в структурі усного мовлення: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Марина Ібрагимівна Дорошенко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12–13 (7 назв).

574.   Жигайло Н. І. Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Ігорівна Жигайло; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (4 назви).

575.   Іванцев Н. І. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної підготовки: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Ігорівна Іванцев; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (6 назв).

576.   Коган А.Ф. Використання комп'ютерних систем діагностики цілепокладання в освіті: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Аркадій Федорович Коган; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. 

577.   Косік В. В. Особистісні страхи призовників та їх психодіагностика: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Василь Васильович Косік; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.

578.   Олійник Т. І. особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Іванівна Олійник; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 15 с. – Бібліогр.: с. 12–13 (8 назв).

579.   Скрипаченко Т. В. Соціально-психологічний імідж сучасного керівника: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Тетяна Вікторівна Скрипаченко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

580.   Слободяник Н. В. Психолого-педагогічні умови формування гуманних взаємин підлітків (на заняттях аматорського музичного колективу): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Володимирівна Слободяник; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (9 назв).

581.   Турбан В. В. Розвиток у першокласників здатності до спільної діяльності у ситуаціях невизначеності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Вікторія Вікторівна Турбан; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2001. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (9 назв).

2002

582.   Алпатова О.В. Психологічний аналіз регулятивної функції емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школярів: Автореф. дис. ... канд.. психол. наук: 19.00.07 / Олександра Василівна Алпатова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. –– К., 2002. 

583.   Березін А. М. Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості: Автореф. дис. ... канд.. психол. наук: 19.00.07 / Андрій Миколайович Березін; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. –– К., 2002. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15.

584.   Главінська О. Д. Вплив низької навчальної успішності на становлення самооцінки школяра: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Дмитрівна Главінська; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв).

585.   Невмержицький В. М. Психологічні детермінанти адаптації військовослужбовців строкової служби до особливих умов діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Володимир Максимович Невмержицький; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв).

586.   Подлєсна Г.В. Психологічні детермінанти розвитку комунікативної компетенції менеджера освіти шкільного рівня: Автореф. дис. ... канд.. психол. наук: 19.00.07 / Галина Володимирівна Подлєсна; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. –– К., 2002. 

587.   Рождественський А. Ю. Рефлексія тілесного потенціалу в життєвому самовизначенні старшокласників: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Андрій Юрійович Рождественський; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (15 назв).

588.   Сорока О. М. Психологічні умови застосування комп’ютерних засобів у процесі навчання іноземної мови (на матеріалі дослідження студентів немовних факультетів): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Миколаївна Сорока; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (4 назви).

589.   Швидкий А. Л. Психолого-педагогічна концепція життєвого самовизначення колегіїстів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Анатолій Лаврентійович Швидкий; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17.

2003

590.   Дідковська Л. І. Особливості уявлень про своє майбутнє у старшокласників із соматичними порушеннями: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Лариса Іванівна Дідковська; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 19 с. – Бібліогр.: с. 8–10.

591.   Завіниченко Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога системи освіти: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталя Борисівна Завіниченко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

592.   Іванцев Л. І. Становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Людмила Ігорівна Іванцев; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.

593.   Коваль І. А. Психологічні особливості конфліктів у процесі спільної учбової діяльності студентів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Андріївна Коваль; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.

594.   Комар Т. В. Особистісна рефлексія як чинник соціального становлення підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Таїсія Василівна Комар; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.

595.       Панченко С. М. Психологічна освіта старшокласників як чинник їх життєвого самовизначення: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Світлана Миколаївна Панченко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (10 назв).

596.   Секрет І. В. Психологічні чинники побудови іншомовного письмового тексту (на матеріалі дослідження студентів мовних спеціальностей): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Володимирівна Секрет; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв).

597.       Шулдик Н. В. Психологічні особливості формування теоретичних географічних понять в учнів середнього шкільного віку: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Володимирівна Шулдик; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 18 с. – Бібліогр.: С. 15 (8 назв).

2004

598.       Бацилєва О. В. Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному періоді: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ольга Валеріївна Бацилєва; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (9 назв).

599.       Дубравська Д. М. Динаміка особистісних утворень майбутнього педагога на етапі первинної професіоналізації (на матеріалі дослідження студентів педагогічного коледжу): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дося Михайлівна Дубравська; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 22 с.

600.       Занюк С. С. Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Сергій Степанович Занюк; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.

601.       Летцев В. М. Проблема особистості у психологічній спадщині В. В. Зеньковського: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Віктор Михайлович Летцев; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв.

602.       Литвинова Л. В. Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Лариса Володимирівна Литвинова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв.

603.       Мартинюк І. А. Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Анатоліївна Мартинюк; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв.

604.       Мороз Ю. В. Психологічні особливості розвитку творчої активності старшокласників: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юрій Віталійович Мороз; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.

605.       Плотко О. В. Формування у працівників податкової міліції здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Василівна Плотко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв).

606.       Поліщук М. М. Організаційні умови застосування технології психологічного впливу в системі владних відносин: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Михайло Миколайович Поліщук; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв).

607.       Полуніна О. В. Психологічна компетентність викладача вищого педагогічного навчального закладу як чинник успішності управління процесом учіння студентів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Вікторівна Полуніна; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13–14 (6 назв).

608.   Коваль І. А. Психологічні особливості конфліктів у процесі спільної учбової діяльності студентів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Андріївна Коваль; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.

609.       Фатурова В. М. Інтернет-середовище як фактор психологічного розвитку комунікативного потенціалу особистості: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Віра Миколаївна Фатурова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (6 назв).

610.       Федько В. В. Вплив когнітивного стилю на спільну учбову діяльність школярів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Вікторія Володимирівна Федько; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв).

611.       Юдіна О. М. Психологічні особливості формування емпатійності майбутніх лікарів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Олена Миколаївна Юдіна; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (10 назв).

 

2005

612.   Власенко Л. В. Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Людмила Василівна Власенко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (7 назв).

613.   Євдокимова Н. О. Участь у скаутському русі як психологічна умова розвитку національної самосвідомості підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Олексіївна Євдокимова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.

614.   Пашко Т. А. Індивідуальні особливості емоційного самоконтролю старшокласників: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Анатоліївна Пашко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв).

615.   Рудзевич І. Л. Психологічні засоби подолання деструктивних конфліктів педагогів із старшокласниками: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Леонідівна Рудзевич; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв).

616.   Савчук Н. А. Психолого-педагогічні умови корекції особистісних дисгармоній вчителів загальноосвітніх шкіл: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Надія Антонівна Савчук; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв).

617.   Терещук А. Д. Особливості емоційних чинників у процесі розв'язання мисленнєвих задач молодшими школярами: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ангеліна Дмитрівна Терещук; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (9 назв).

618.   Ханецька Н. В. Психологічні передумови розвитку молодшого школяра як суб’єкта учіння: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Вікторівна Ханецька; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (7 назв).

619.   Щіпановська О. Р. Психологічні чинники психотерапевтичного дискурсу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 / Олена Робертівна Щіпановська; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (4 назви).

2006

620.   Благута Р. І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Роман Ігоревич Благута; Київський національни університет внутрішніх справ. – К., 2006. – 16 с.

621.   Ворначева Т. Р. Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Тетяна Рашидівна Ворначева; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.

622.   Гуменюк Г. В. Психологічні особливості антиципації в процесі розв’язання старшокласниками мисленнєвих задач: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Галина Василівна Гуменюк; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.

623.   Кирилюк І. М. Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інна Миколаївна Кирилюк; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.

624.   Павелків В. Р. Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Віталій Романович Павелків; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

625.   Подкоритова Л. О. Індивідуально-типологічні особливості антиципації життєвих виборів випускників вищих навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Лариса Олександрівна Подкоритова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.

626.   Пономаренко Я. Г. Особистісні детермінанти інтерпретації молодшими школярами музичного тексту: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Яніна Григорівна Пономаренко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (8 назв).

627.   Тополов Є. В. Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Єгор Вікторович Тополов; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (7 назв).

2007

628.   Дедько С.І. Психологічні умови розвитку управлінських здібностей майбутніх фахівців економічного профілю: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Сергій Іванович Дедько; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

629.   Гаєвська Н.В. Соціокультурні чинники сприймання виборцями рекламних повідомлень: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Наталья Василівна Гаєвська; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

630.   Виноградна О.В. Психологічні чинники сприймання молоддю епізодів насильства в художніх фільмах: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олена Володимирівна Виноградна; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

631.   Перепелюк Т.Д. Прояви егоцентризму молодших школярів у процесі розуміння навчального матеріалу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Дмитрівна Перепелюк; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

632.   Ряхіна Н.О. Психологічні особливості само актуалізації неповнолітніх, схильних до протиправної поведінки: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06 / Наталія Олексіївна Ряхіна; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

633.    Савенкова І.І. Психосимптоматика хронічних неінфекційних захворювань у дітей: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 / Ірина Іванівна Савенкова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

634.   Хрупало Г.В. Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній інволюції шкіри: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 / Галина Володимирівна Хрупало; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

635.   Вовк В.П. Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбалими учнями: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Василь Петрович Вовк; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

636.   Осика О.В. Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ольга Вікторівна Осика; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

637.   Євдокимова Т.О. Розвиток екологічної свідомості підлітків – учасників скаутського руху: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тетяна Олексіївна Євдокимова; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

638.   Терещенко Л.А. Психологічні особливості корекції невротичних переживань першокласників: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Людмила Анатолівна Терещенко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

639.   Ольховецький С.М. Психологічні чинники та засоби подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Сергій Миколайович Ольховецький; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 

640.   Самойленко І.В. Розвиток психологічної готовності старшокласників до оволодіння професією стоматолог: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Володимирівна Самойленко; АПН України. Ін‑т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2007. 


Іменний покажчик

У покажчику наведенні прізвища всіх осіб, причетних до створення опублікованих праць С. Д. Максименка, літератури про нього та персоналії. У квадратних дужках зазначено номери позицій розділу "Література про С. Д. Максименка", у круглих дужках − персоналії. Без позначок наведено позиції, під якими виступають автори творів.


Андрієвська В. 449

Андросюк В. Г. 335

Апетик  Н. М.  555

Аршавіна Л. І.  65, 516

 

Бабій М. Ф.  537

Бабанський Ю. К.  52

Бажан М. П.  14,16, 17, 38-40, 42-44, 83, 84, 97-100, 103

Балл Г. А.   149, 287

Баранова Т. Б.  523

Бараненко Б. І.  335

Баришева О. І.  556

Бацилєва О. В.  580

Бевз Р. Т.  378, 453

Белінська І. А.  550

Березін А. М. 565

Берзінь В. І.  378, 565

Бех І. Д. 49, 55, 56, 58, 90, 101, 108, 114, 116, 117, 127, 140, 507

Білоусов С. І. 2

Благута Р. І. 601

Богуславська Л.  365, 498

Боднар П. М. 414

Бойправ М. Д. 517

Болтівець С. І. [13], 429, 450, 503

Болюбаш Я. Я.  183

Бондаренко А. Ф.  35, 89, 509

Бондар В. И.  55

Боришевський М. Й. [18], 22, 23, 37, 54, 60, 70, 88, 105, 254

Бородій Д. І.  544

Бочелюк В. И. 500

Бурляєв А. Ф.  530

 

Валешный В. В. 510

Василишина Т. В.  188, 551

Васильева О. С.  37, 54, 60, 70, 88, 105

Васильєва М. С. 53

Василькевич Х. Н.  518

Вашуленко М. С.  [6]

Вештеюнас Г. В. 221, 252, 282

Виготський С. 153 (перс.)

Вірна Ж. П.  501, 539

Власенко Л. В.  593

Войтко В. І. 8, 11, 18, 22, 41, 51-53, 66, 71-75, 77-79, 86

Войтко О. 7

Володарська Н. Д. 450

Ворначева Т. Р. 602

 

Гавловський В. Д.  335

Гальперін П. Я. 153 (перс.)

Галузяк В. М. 545

Главник О. 355-358, 365, 399-403, 408, 416, 453, 472

Главинська О. Д. 566

Глива Євген  463 (перс.)

Гнатюк О. В.  364

Гнатюк Р. М.  487

Головатий М. [11]

Головская И. Г. 134, 536

Гончаренко С.  365, 408

Гончарук Є. Г. [3]

Гришин В. В.  519

Гошовська Д. Т. 540

Грединарова О. М.  552

Григоренко О. В.  444

Губко О. Т. (Губко А. Т.) [12], 89, 463

Гуменюк Г. В. 603

 

Давидов В. В. 153 (перс.)

Данченко Г. В. 187

Дацюк М. А.  512

Дергач Л. Н. 76

Деркач Л. М.  494, 520

Дидора М. И.  521

Дідковська Л. І.  572

Дорошенко М. І. 557

Доннел З.  338

Дрозденко Е. С.  526

Дубравська Д. М.  581

 

Євдокимова Н. О.  594

Євтух М. Б.  482

 

Живоглядов Ю. А.  528

Жигайло Н. І.  558

 

Заброцький М. М.  183, 188, 229, 246, 284, 419, 421

Завіниченко Н. Б.  573

Зайчикова Т. В.  377, 417

Зайчук В. О. 240, 375, 456

Занюк С. С. 582

 

Иванова З. В.  89

Ивончик Г. Ф. 513

Ильяшенко Т. Д. 89

 

Іванцев Л. І.  574

Іванцев Н. І.  559

Івкін Й. М. 422

Ільїна Т. Б. 224, 308

Ільченко О. І. 258

Іщенко Д. В.  194

 

Карамушка Л. М. 292, 297, 322, 339, 349, 359, 373, 377, 404, 417, 422, 424, 440, 473, 497

Кирилюк І. М. 604

Киричук О. В. 2, 172, 279

Кісарчук З. Г. 192, 324, 360, 441

Клименко В. В. 221, 240, 252, 282, 375, 376, 456, 482

Коберник Е. Г.  532

Коваль І. А. 575

Коваль І. В. 576

Кокун О. М. 502

Коломінський Н. Л. 498

Комар Т. В. 577

Комісаренко Ю. І.  414

Кондратенко Л.  365, 399, 408

Кондратьєва Я. Ю.  335

Кондратюк А. И.  534

Коняева А. П. 527

Коробко С. Л.  109, 125

Король С. О.  129

Косік В. В. 560

Костицький М. В. 223

Костюк Г. С. 149, 153, 154, 162, 247, 248, 279 (перс.)

Креденцер О. В. 349, 373, 424

Кремень В. Г. 220, 223

Кудояр Л. М. 529

Кулачківська С. С. 325

Кулачковская С. Е. 89, 325, 405

Кульчицька А. В. 553

Куценко Г. [18], 546

 

Левтик М. 401

Летцев В. М. 583

Литвинова Л. В. 366, 584

Лушин П. В. 522

Ляшенко О.І. [20]

 

Мадзігон В. М. [10]

Макаренко С. С. 229, 284

Макаренко А. С. 30 (перс.)

Максименко К. С. 348, 355-357, 483, 487

Максименко В. П. 122

Максимова Н. Ю. 496

Малхазов О. Р. 499

Марінушкіна О. 416

Мартинюк І. А. 585

Маценко В. Ф. 192, 358, 380

Мельник П. В. 303

Менчинская Н. А. 53

Михальчишин Г. П. 414

Моляко В. А. 9

Моносзон Э. И. 53

Мороз Ю. В. 586

Москаленко В. Ф.  418

 

Науменко Г. Г.  338

Невмержицький В. М. 567

Недашковский В. П. 102

Николенко Д. А. 145, 535

Ніколенко Д. Ф. 5, 113, 118, 124, 128, 135, 141, 150, 151, 157, 163, 167, 172

Носенко Е. Л.  302

 

Олексієнко Б. М. 194, 223, 253, 303

Олейник В. Ф. 508

Олійник Т. І. 143, 561

Онуфрієва Л. А. 547

 

Павелків В. Р. 605

Паламарчук В. Ф. 69

Панок В. 231, 338

Панченко С. М. 578

Папуча М. В. [8], 348, 375, 428, 439, 483

Пасечник И. Д.  514

Пашко Т. А. 595

Пелех О. М. 165, 175

Петращук О. П. 338

Пискун В. М. 111

Пірен М. І. 261, 280

Плотко О. В. 587

Подкоритова Л. О. 606

Подолинський А. С. 176 (перс.)

Полонська Т. К. [6], [20], [24], [25], [30]

Пономаренко Я. Г. 607

Поліщук М. М. 588

Полуніна О. В. 589

Потапова В. Д. 504

Проколієнко Л. М. 113, 118, 124, 128, 135, 141, 149-151, 157, 163, 535

Пророк Н. 119

 

Ракитянская С. С. 255

Редько Ю. В. 188, 189

Рогова П. І. 372

Рождественський А. Ю. 225

Рождественський Ю. Т. [9], 190, 225, 237, 295, 515, 568

Романюк Ю. Г. 233, 272, 335

Роменець В. А. 111, 460 (перс.), 237

Руденко Ю. Д. 18, 28, 45, 51-53

Родзевич І. Л. 596

 

Савчук Н. А. 597

Савченко О. Я.  [10]

Савицька О. В. 554

Сафін О. Д. 194, 223

Северов А. П. 511

Секрет І. В. 569

Сковорода Григорій 463 (перс.)

Скрипаченко Т. В. 562

Слободяник Н. В. 450, 563

Слободяник О. Я. 429, 450

Слюсаревський М. М. 233, 272

Смульсон М. Л. 478

Сократ 170 (перс.)

Соловиенко В. А. 221, 239, 240, 252, 281, 282, 375, 376

Сорока О. М. 570

Сосідко В. [16], 384

 

Таращанська Р. Ю. 48, 50

Терещук А. Д. 598

Терлецька Л. Ю. 400, 403

Тертична Н. А. 541

Титаренко Т. 231

Токарева Н. М. 542

Томчук М. И. 524

Тополов Є. В. 485 (перс.), 608

Трач Р. 287

Турбан В. В. 564

 

Фатурова В. М. 590

Федько В. В.  591

Феоктистов А. М. 83

Філь О. А. 424

 

Ханецька Н. В. 599

Хемчян І. І.  372

Хмара Т. М.   122

Ходжаниязов Х. М. 531

Хорунжий С. 91

Хрущ-Ріпська О. В. 548

 

Цушко І. І. 338

 

Чебыкин А. Я. 127,131, 134, 147, 536

Чепа М.-Л. А. [9], 295, 429, 444, 450, 484

Чепелєва Н. В. [18], 231, 279, 323, 366

Черненький Ю. П. 549

Чуприков А. П. 487

 

Шаповал І. М. 543

Швалб Ю. М. 93, 495, 525

Швидкий А. Л. 571

Шевченко В. Є. 444, 484

Шевченко Г. Г. 158, 165, 168, 170

Шевченко Н. Ф. 402, 481, 506, 533

Штука А. Т. 121

Шулдик Н. В. 579

 

Щербан Т. Д. 183, 187, 196, 505, 538

Щіпановська О. Р. 600

 

Юдіна О. М. 592Алфавітний покажчик назв праць С. Д. Максименка, включених до покажчика

Авторитет директора школы  107

Адаптація дитини до школи  355

Акселерація  14

Актуальні питання профілактики наркоманії 379

Актуальні питання психологічного обґрунтування заходів пропаганди здорового способу життя серед підлітків і юнаків 457

Актуальні проблеми підготовки психологів в контексті європейської інтеграції 339

Актуальні проблеми психології навчання  15

Амбівалентність  16

Амбівалентність почуттів  71

Анкетування  17, 72

Аномалія  7, 73

 

Батькам про трудове виховання дітей у сім’ї  108

Безвілля 340

Бесіда  341

Бондаренко Олександр Федорович  380

 

Взаємини вчителя і учнів у процесі навчання  62

Взаємозв’язок навчання і розвитку 381

Взаємозв’язок наочно-образних і словесно-логічних компонентів мислення в процесі розв’язування задач молодшими учнями  29

Види спостереження та специфіка його реалізації 382

Витоки особистості: генетико-моделюючий аспект дослідження  383

Виховай себе!  91

Виховання у школярів сміливості і мужності  114

Виховувати бажання вчитися: Педагогічна оцінка поведінки і діяльності дитини 119

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології 384

Відмінності між учнями у засвоєнні математики  305

Відчуття 198, 241, 420

Військова психологія і педагогіка 194

Вікова психологія  421

Вопросы воспитания воли и характера в творческом наследии А. С. Макаренко  30

Воспитательный потенциал учебной деятельности  92

Всесоюзний форум психологів 18

Вступ 178

Вчити і виховувати  19

 

Генеза здійснення особистості 454

Генезис существования личности 455

Генетико-моделюючий метод у дослідженні навчання і розумового розвитку школярів  63

Генетическая психология: методологическая рефлексия проблем развития в психологии 238

Генетическая психология: проблемы, перспективы (основы концепции)  199

Генетическая психология: сущность и проблемы  181

Генетична концепція особистості в контексті загальноцивілізаційного розвитку 458

Генетична психологія та її складові  182

Генетична психологія як теоретична основа психологічних досліджень  283

Генетична психологія: проблеми та перспективи  242

Генетичне дослідження психіки  306

Генетичне дослідження психіки особистості  342

Генетичне розуміння психіки  307

Генетичні аспекти дослідження внутрішнього світу особистості  459

Годы работы по-новому  115

Готовність дитини до навчання  356

 

Диво природи” на терезах науки 31

Динамічна психологія  38, 74

Діагностика сформованості професійних умінь та навичок вчителя  183

До питання про методологічні основи дослідження шкільних колективів   20

До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога  224, 308

Драматичні моменти людського існування  486

 

Економічна психологія 373

Експериментальна психологія 302

Експериментальне дослідження особливостей самосвідомості педагогів  284

Екстеріоризація  39

Екстраверсія  40, 75

Емоції і почуття  243

Емоційний розвиток дитини   398

Емоційно-вольовий розвиток першокласників  143

Еще раз о педагогической этике учителя   64

 

Європейська навчальна програма з організаційної психології і психології праці: зміст, структура та основні напрямки впровадження   422

 

Життєва позиція як фактор саморозвитку особистості  168

 

З історії психології   111

Загальна психологія  239, 240 281, 374, 375, 456

Загальне поняття про особистість та її структуру   423

Загальні питання психології особистості, соціальних груп та спілкування між ними   309

Залежність розвитку аналітичних компонентів мислення від рівня узагальнення  65

Засоби розвитку психіки   244

Здібності  245

Зігріти розумом і серцем  66

 

Изучение психики школьника в процессе обучения 61

Индивидуально-психологические особенности понимания математических задач учениками начальных классов  3

Индивидуальные особенности вербальной памяти и ассоциативный эксперимент 76

Исследование генезиса личностных новообразований в процессе обучения  144

 

Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання  41

Індивідуальний підхід до учня під час уроку  310

Індивідуальні особливості мислення дитини  12

Індивідуальні особливості пам’яті першокласників  1

Індивідуальні особливості сприймання математичних задач першокласниками  32

Індивідуальність  42, 77

Інтелектуальний розвиток учнів 3‑го класу  2

Інтелектуальні здібності дитини  357

Інтеріоризація  43, 78

Інтроверсія  44

 

К вопросу  о методах возрастной и педагогической психологии  33

К вопросу о методе диагностики учебной деятельности  93

Кафедра психології  8, 79

Керувати розвитком учня  311

Коллегия П. Галагана в индивидуальной и творческой биографии Григория Силовича Костюка  225

Комплекс активних методів та форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності   424

Компьютеризация и развитие методов психолого-педагогических исследований 136, 184

Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування  246

Контрольные действия в структуре решения учебных задач   120

Корисне й красиве: Відкрий світ прекрасного 45

Г. С. Костюк і генетична психологія  226, 247

Г. С. Костюк і проблеми генетичної психології   248

 

Леворукость как свойство биопсихической подструктуры личности  487

Личностный подход к процессу учения  169

Логико-психологические пути повышения эффективности средств массовой пропаганды и информации  6

Людина, яка заглянула в науку ХХІ століття  176

 

„Майєвтика” Сократа  170

А. С. Макаренко про роль критики і самокритики у формуванні колективу 129

Мета виховання – творча особистість  46

Метод дослідження особистості  385

Методи дослідження  386

Методи педагогічної психології   151

Методи психології  200, 249

Методологічний статус категорії "нужда" в психології особистості  460

Методологічні аспекти психології навчання 130

Методологічні і теоретичні питання психології  227

Методологічні проблеми вікової та педагогічної психології  80

Методологічні проблеми загальної психології  228

Методологія психології на зламі тисячоліть 285

Методологія психологічної експертизи „Державних стандартів базової і повної середньої освіти”  343

Методы социально-психологического исследования трудового коллектива  21

Ми радянські: бесіда  22

Мислення 201, 250

Мислення дитини  399

Мова і мовлення 251

Молодий учитель і особистість школяра  173

Мотивація учіння  152

 

Навчання і психологічне здоров’я особистості  461, 462

Навчання і розвиток: психологічні аспекти  185, 186

Навчання, що виховує і розвиває 387

Наркоманія: підходи до профілактики та подолання 425

Наукова психологія і психологічна практика  286, 312

Науково-психологічні основи формування особистості 153

Нова Конституція СРСР і перспективи розвитку психологічної науки 34

Нові творчі пошуки в питаннях психології вікової фізіології та дефектології 426

 

О движущих силах психологического развития  67

О научно-психологических основах формирования личности   154

О реализации личностного подхода к учебному процессу  164

О роли наблюдательности учащихся в усвоении знаний  145

О саморегуляции поведения подростков в процессе учебной деятельности  23

О структуре понимания учебной задачи младшими школьниками  24

О формировании у младших школьников теоретического отношения к действительности  81, 82

Обучение и личностное развитие 187

Обучение и психологическое развитие шестилеток 109

Общая психология 221,230 252, 282, 376, 397

Общение как условие оптиматизации учебного процесса  35

Овіяний громовицями епохи. До життєпису академіка АПН України, доктора Євгена Гливи 463

Онтогенез особистості 427, 464

Організаційні та методичні підходи до проблеми розробки освітньо кваліфікаційної характеристики військового психолога  253

Основи військової психології 303

Основи генетичної психології 195, 202

Основи практичної психології 231

Основи теорії генетичної психології  344

Особистість 83

Особистість в психологічних дослідженнях 439

Особистість починається з любові 389, 428

Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства  254

Особистість: генетичний аспект  345

Особистість: проблема структури (генетичний аспект)  346

Особистість: прогноз розвитку і життєвий шлях 465

Особливості самосвідомості сучасного вчителя  229

 

Пам’ять дитини  400

Педагогічне спілкування та його діагностика  188

Передмова 287, 313, 429

Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості  430

Перспективи індивідуального розвитку учня 347

Підлітковий вік з позиції генетичної психології  466

Підсумки роботи Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України за 2000 рік 288

Поведінка 84

Подросток: проблемы и перспективы  255

Понимание задач и уровни интеллектуального развития учащихся средней школы  9

Поняття особистості в психології  467

Потреба як вихідна одиниця генези особистості  390

Правда про казку і реальність (уроки для батьків)  47

Працюючі діти як соціально-педагогічний феномен 338

Предисловие  94

Предмет психології  203, 256

Признак в структуре действия  56

Принципи і критерії психологічної організації навчання як засобу формування і саморозвитку суб’єкта учіння  177

Принципы построения и реализации формирующего эксперимента в педагогической психологии  137

Принципы построения стратегии исследования на основе экспериментально генетического метода  131

Про індивідуальні особливості розв’язання навчальних завдань підлітками  48

Про методи дослідження розумової діяльності учнів  25

Про предмет економічної психології та її місце в системі підготовки фахівців в Україні  349

Про рушійні сили морального розвитку особистості  116

Проблема взаимосвязи обучения и умственного развития  95

Проблема здібностей у контексті генетичної психології  204

Проблема метода в возрастной и педагогической психологии  85, 126, 138

Проблема методу в психології  96

Проблема психічного розвитку особистості і вдосконалення навчального процесу  49

 Проблема теории метода в психологии  146

Проблема теории метода в психологии на современном этапе  147

Проблема цілісного підходу до особистості дитини в сучасній вітчизняній психології  350

Проблеми діагностики посттравматичних станів особистості  348

Проблеми педагогічної комунікації  165

Проблеми прогнозування психічного розвитку дитини  314

Прогнозування психічного розвитку: Актуальні проблеми генетичної психології  351

Прогнозування психічного розвитку: Актуал. пробл. генетич. психології  315

Произвольное регулирование действий в младшем школьном возрасте  121

Пропагування психологічного виховання і здорового способу життя  489

Пропозиції щодо реалізації „Закону про освіту”  257

Професійне становлення молодого вчителя 196

Професійні здібності учня  401

Процес учіння  155

Психіка  97

Психічне здоров’я дітей  316, 317

Психічні властивості  98

Психічні процеси  99

Психічні стани  100

Психологическая наука – школе  139

Психологическая наука и педагогическая практика  89

Психологические основы воспитывающих возможностей учебной деятельности  57

Психологические особенности учебной деятельности младших школьников  101

Психологический анализ механизма классификации у младших школьников  58

Психологический анализ мотивов трудовой деятельности младших школьников 127

Психологическое обеспечение учебного процесса  166

Психология в условиях идеологического кризиса: поиск конструктивной методологии  205

Психология формирования трудовых умений школьников 55

Психологічна генеза буття особистості 468

Психологічна допомога тяжким соматично хворим 481

Психологічна наука і трансформація іміджу політичного і інтелектуального розвитку українського суспільства 258

Психологічна служба школи і взаємини у системі „школа – батьки – діти”  206

Психологічний аналіз діяльності  207, 259

Психологічний супровід профільного навчання 431

Психологічні засади взаємозв’язку професійного навчання і розвитку особистості  майбутнього фахівця  352

Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні 392, 432

Психологічні проблеми особистісно орієнтованого навчання  189

Психологічні проблеми та детермінанти життєвого самоздійснення людини 289

Психологічні умови формування творчого суб’єкта учіння  171

Психологічні умови формування уміння вчитися  156

Психологія в соціальній та педагогічній практиці. Методологія, методи, програми, процедури 197

Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури 222

Психологія внутрішнього світу  433

Психологія і педагогіка  482

Психологія особистості 208, 260, 434, 483

Психологія особистості: змістовні ознаки 391

Психологія особистості: парадигма життєтворення  469

Психологія проблемного навчання  28

Психологія професійної діяльності офіцера 223

Психологія сприймання та розуміння схематичного запису задачі  122

Психологія торує шлях модернізації освіти 393, 435

Психологія учіння  157

Психолого-педагогические аспекты формирования личности в учебно воспитательном процессе  68

 

Регіональна еліта в Україні та її роль в державотворенні  261

Рефлексія проблем розвитку в психології 290

[Рецензия на книгу "Формирование коммунистического мировоззрения школьников"]  53

[Рецензия на книгу "Школа учит  мыслить"]   69

Рівні розуміння першокласниками математичних задач 4

Розвиток особистості в різних освітніх системах  174

Розвиток особистості – розгортання чи новоутворення?  436

Розвиток пізнавальних процесів дитини 358

Розвиток психіки в онтогенезі 304

Розвиток психіки і свідомості  209, 262

Розвиток суб’єкта учіння в умовах школи. Позаекспериментальні методи дослідження  318

Розуміння особистості як передумова екологізації життєвого простору  353

Роль генетичної психології у трансформації освіти  210

Роль понимания в процессе решения творческих задач  13

Роль эмоций в трудовом воспитании младших школьников  117

 

Самооцінка учня  402

Саморозвиток суб’єкта навчальної діяльності  291, 394

Себе зрозуміти, себе змінити  472

Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти 377

Синестезія  103

Системно-информационный подход к психологическому аспекту творчества  158

Современное состояние генетических исследований в психологии  263

Соотношение теории и метода в психологическом исследовании  132

Соціальні групи  264

Соціально-психологічні основи дослідження управління освітніми організаціями у західній психології 292

Спираючись на вікові можливості  123

Співвідношення наочно-образних і словесно-логічних компонентів у розв’язуванні задач  10

Спілкування 265

Спостереження 86

Сприймання 266

Стратегія співробітництва  133

Структура особистості  470, 488

Структура особистості: теоретико-методологічний аспект дослідження  395

Структура учбової діяльності  159

Судово-психологічна експертиза моральної шкоди  293

Сучасний стан генетичних досліджень у психології  294

Сучасні течії ісламу: психологічний аспект  484

 

Темперамент 211, 267

Теоретико-методологічний контекст сучасної практичної психології  212

Теоретико-методологічні засади генези особистості  437

Теоретико-методологічні засади генетичного дослідження психіки  319

Теоретико-методологічні проблеми практичної психології  320

Теоретические аспекты использования формирующего эксперимента в психологическом исследовании учебного процесса  102

Теоретические предпосылки построения логики исследовательской процедуры в психологии  190

Теоретичний аналіз методів дослідження у віковій та педагогічній психології  110

Теоретичні засади психології особистості: ґенеза нужди  438

Теоретичні основи взаємозв’язку навчання і розвитку  268

Теоретичні основи побудови принципів та критеріїв психологічної організації навчання  179

Теоретичні основи психології особистості  396

Теоретичні питання виховних можливостей учбової діяльності  59

Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження 142

Технологія спілкування 419

Треба рухатися далі 295

Трудове виховання в сім’ї  90

 

Увага  214, 269

Увага дитини   403

Учбове навантаження і збереження здоров’я школярів   321

Учіння та розвиток   160

Учіння як діяльність   161

 

Фахівця потрібно моделювати: (Наук. основи готовності випускника педвузу до пед. діяльності)   175

Формирование коммунистического мировоззрения школьников   51

Формування пізнавальної мотивації в учнів   50

Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей і молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання   378

Формування світогляду нової людини в умовах науково-технічної революції   5

Фуга   11

 

Характер   213, 270

 

Цілепокладання в навчанні   354

Ціннісні орієнтації членів учительських колективів   36

 

Чекаємо зміни на краще   471

 

Школьное обучение: принципы и пути оптимизации   52

 

Эвристические возможности экспериментально-генетического метода в решении задач педагогической психологии   148

Эмоциональные средства регуляции познавательной активности учащихся   134

 

Якщо ви лівша   104

 

Psychological nature of the personality   485

 

 

 


АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕСОЮЗНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ,
У ЯКИХ БРАВ УЧАСТЬ С. Д. МАКСИМЕНКО

1.     Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність: Міжнародні наукові Костюківські читання, Київ, 9–11 червня 1992 р.   164

2.     Воспитание, обучение и психическое развитие: V Всесоюзный съезд психологов СССР, г. Москва,27 июня–2 июля. 1977 г.   18, 24

3.     Всебічний розвиток особистості студента: Науково-практична конференція, Ірпінь, 2001 р.   289

4.     ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства: Третя світова теорія: п’ята міжнародна науково-теоретична конференція, Київ, 26–27 травня 2006 р.  458

5.     ХХІІ Международный психологический конгресс: ГДР, Лейпциг, 6–12 июля 1980 г.   56

6.     Диагностика и регуляция эмоциональных состояний: Всесоюзный симпозиум, Москва-Одесса, 1989 г. 146

7.     Майєвтика у системі психологічних знань: Міжнародна наукова конференція, Київ, 1516 квітня 1993р. 170, 171

8.     Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Міжнародна науково-практична конференція, Луцьк, 18–23 червня 1994 р. 173, 174

9.     Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Міжнародна науково-практична конференція, м.Київ, 27–29 квітня 1998 р.  204, 215

10.                       Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,17–19 жовтня 2002 р.   323

11.                       Педагогическое наследие А. С. Макаренко и современные проблемы коммунистического воспитания: Республиканская конференция, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося советского педагога и писателя, Сумы, 2–3 марта 1978 г.   30

12.                       Підростаюча особистість як суб’єкт психічної активності, саморозвитку і творчості: Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 12–14 жовтня 1992 р.   169

13.                       Практична психологія і школа: Луцька наукова конференція, Київ, Луцьк, 11–14 листопада 1991 р.   166

14.                       Проблеми дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук у світлі рішень ХХV з’їзду КПРС: Республіканська. наукова конференція, Київ, 1977 р.   18,25, 27

15.                       Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 25–27 листопада 2002 р.    314

16.                       Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 16–17 травня 2002 р.   308, 333

17.                       Проблеми розвиваючого навчання: І та ІІ Міжнародні конференціі, Київ, 1997 р.   184, 185, 187, 188

18.                       Проблемы периодизации психики в онтогенезе: Всесоюзый симпозиум, г. Тула, 24–26 ноября 1976 г.   9

19.                       Психологическая наука: проблемы и перспективы: Всесоюз. конференция, посвященная 90‑летию со дня рождения действит. члена АПН СССР Г. С. Костюка, Киев, 1990 г.   145, 146, 149, 162

20.                       Психологическая служба в школе: Симпозиум, Таллинн, 1983 г.   93

21.                       Психологические основы педагогических технологий: III Всесоюзная конференция по педагогической психологии, г. Волгоград, 24–28 сентября 1990 г.   149

22.                       Психологические проблемы обучения: VII съезд Общества психологов СССР, Москва, 1989 г.   137

23.                       Психологические проблемы процесса обучения младших школьников: Всесоюзная конференция, г. Москва, 24–26 октября 1978 г.   33, 35

24.                       Психология учебной деятельности школьников: II Всесоюзнаая конференция по педагогической психологии, г. Тула, 28–30 сентября 1982г. 76, 82

25.                        Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи: Всеукраїнська ювілейна науково-практична конференція, Київ, Запоріжжя, 22–23 жовтня 2001 р.  320, 334

26.                       Психологія – школі: Другий Міжрегіональний науково-практичний семінар, Рівне, 16–18 січня 1997р.   186

27.                       Психологія суб’єктної активності особистості: Міжнародна наукова конференція 12–14 жовтня 1993 р.  168

28.                       Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку: VI Костюківські  читань, Київ, 28–29 січня 2003 р.  350, 370

29.                       Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания детей шестилетнего возраста: Круглый стол, 1984г.    109

30.                       Психолого-педагогические проблемы трудового воспитания, обучения и профориентации школьников: Круглый стол, 1985 г.   117

31.                       Психолого-педагогические условия развития личности учащихся: Межвузовская конференция, Воронеж, октябрь 1990 г.   144

32.                       Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Методологічний семінар АПН України, Київ, 12 листопада 1998р.   205, 220

33.                       Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти: Міжрегіональний науково-практичний семінар, Київ, Рівне, 28–30 березня 1996 р.   189

34.                       Роль генетичної психології у трансформації освіти: Міжнародний семінар з гуманістичної психології та педагогіки, Рівне, 15–17 червня 1998 р.  209

35.                       Стреси в повсякденному житті дітей: Міжнародний конгрес, Одеса, 25–26 квітня 2000 р.

36.                       Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія: До 100‑річчя від дня народження академіка Г. С. Костюка: ІІІ з’їзд Товариства психологів України, Київ, 2000 р. 247, 258, 279

37.                       Творчество: теория и практика: 2‑я Всесоюзная конференция, 17–18 октября 1991г. 158

38.                       Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Міжнародна наукова конференція, присвячена 35‑річчю діяльності академіка С. Д. Максименка, Київ, 17–18 грудня 2001 р.   306

39.                       Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Методологічний семінар АПН України, м. Київ, 16 грудня 2004 р. 437, 452

40.                       Українська еліта та її роль в державотворенні: Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ, 18–19 травня 2000 р. 261, 280

41.                       Эмоциональная регуляция учебной деятельности: Всесоюзная конференция / Академия наук, Москва, 1988 г. 134

42.                       Эмоциональная регуляция учебной деятельности: Первая Всесоюзная конференция, Москва-Одесса, 1986 г. 120, 127

43.                       Эмоциональная регуляция учебной деятельности: Третья Всесоюзная конференция Москва-Одесса, 1987 г. 131

44.                       Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности: Второй Всесоюзный семинар молодых ученых, г. Симферополь,19–24 мая  1986 г. 121


ЗМІСТ

ВІД УПОРЯДНИКІВ……………………………………………………………………………5

Максименко Сергій Дмитрович………………………………………………………………7

Основні дати життя  та діяльності……………………………………………………14

Нагороди та відзнаки…………………………………………………………………………15

ЛІТЕРАТУРА ПРО С. Д. МАКСИМЕНКА………………………………………………16

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ С.Д.МАКСИМЕНКА..19

НАУКОВА ШКОЛА ВЧЕНОГО……………………………………………………………60

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук……60

Автореферати на здобуття наукового ступеня кандидата наук…………………61

ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ

Іменний покажчик……………………………………………………………………………73

Алфавітний покажчик назв праць С. Д. Максименка, включених до покажчика…78

Алфавітний покажчик назв міжнародних, всесоюзних всеукраїнських конференцій,семінарів, круглих столів, у яких брав участь С. Д. Максименко……93

 

Повернутися на головну сторінку