Видавництво «КММ»

2010

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Максименко С.Д., Чуприков А.П.,

Прокопович Є.М., Рожкова І.В., Лобанов С.О.

ПАТОПСИХОЛОГІЯ

навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

ISBN 978#966#96599#3#2

© Колектив авторів

© ТОВ “КММ”, верстка, макет

ПАТОПСИХОЛОГІЯ. Навчальний посібник для студентів вищих

навчальних закладів. – К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2010, – 210 с.

Підготовлено: Максименком С.Д., Чуприковим А.П., Прокоповичем Є.М.,

Рожковою І.В., Лобановим С.О.

Затверджено на

(Протокол №... від _.__.____)

Схвалено Вченою радою ____

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Пато?

психологія” містить десять розділів, у яких викладені основи патопсихології

та методи дослідження, що їх використовують для проведення психодіаг?

ностичних досліджень в патопсихології, набір тестових завдань до ма?

теріалу підручника; відповіді до тестових завдань; методичні підходи до ви?

конання самостійної роботи та варіанти виконання контрольних робіт; за?

гальний перелік контрольних питань до матеріалу підручника, рекомендо?

ваних для самоконтролю; перелік рекомендованої навчальної та навчаль?

но?методичної літератури.

ЗМІСТ

Введення .......................................................................................................5

Розділ 1. Предмет і завдання патопсихології. Історія розвитку па?

топсихології. .................................................................................................6

Тема 1. Основи патопсихології..........................................................6

Розділ 2. Методи патопсихологічного дослідження...........................14

Тема 2 Загальні уявлення про методи патопсихологічної

діагностики ..........................................................................................14

Тема 3. Методи дослідження............................................................16

Тема 4. Патопсихологічні методики діагностики..........................19

Розділ 3. Характеристика психічних процесів та їх порушень.

Розлади відчуття та сприймання, уваги та пам'яті..............................34

Тема 5. Розлади відчуття та сприймання........................................34

Тема 6. Дослідження уваги та виявлення її порушень..................43

Тема 7. Порушення пам'яті та її дослідження................................49

Розділ 4. Характеристика психічних процесів та їх порушень.

Розлади мислення.....................................................................................59

Тема 8. Дослідження мислення та його порушень.......................58

Розділ 5. Характеристика психічних процесів та їх порушень.

Розлади мови, емоцій, волі та потягів...................................................78

Тема 9. Дослідження розладів мовлення.......................................78

Тема 10. Розлади емоцій та їх дослідження...................................81

Тема 11. Дослідження порушень волі.............................................88

Розділ 6. Характеристика психічних процесів та їх порушень.

Розлади свідомості....................................................................................93

Тема 12. Характеристика розладів свідомості.............................93

Розділ 7. Характеристика психічних процесів та їх порушень.

Розлади інтелекту (недоумство та слабоумство)................................99

Тема 13. Дослідження інтелекту та його порушень.....................97

3

Розділ 8. Характер, темперамент та особистість.

Порушення розвитку особистості.......................................................105

Тема 14. Характеристика розладів особистості

та їх дослідження...............................................................................105

Розділ 9. Загальна психопатологія. Патопсихологічні порушення

при окремих психічних захворюваннях. Патопсихологічні

регістр?синдроми....................................................................................126

Тема 15. Загальні поняття психопатології та основні підходи

до класифікації психічних захворювань.......................................124

Тема 16. Нозологічно орієнтовані підходи. Класифікація

психічних захворювань....................................................................126

Тема 17. Сучасні принципи синдромально?орієнтованої

класифікації психічних розладів. Загальні принципи МКХ?10......129

Розділ 10. Міжнародна класифікація психічних і поведінкових роз?

ладів (розділ V МКХ — 10)......................................................................132

Тема 18. Характеристика психічних розладів відповідно

діагностичних рубрик розділу V МКХ?10......................................132

Тестові завдання до матеріалу підручника.......................................157

Відповіді до тестових завдань до матеріалу підручника......163

Методичні підходи до виконання самостійної роботи

та варіанти виконання контрольних робіт........................................164

Програма дисципліни “Патопсихологія”...........................................165

Загальний перелік контрольних питань до матеріалу

підручника, рекомендованих для самоконтролю............................174

Список літератури...................................................................................202

4

ПАТОПСИХОЛОГ ІЯ

Введення

Програма курсу патопсихології для студентів_медичних

психологів підготована з урахуванням сучасних теоретичних і

практичних вимог до знань та навичок, необхідних майбутнім

медичним психологам при роботі з хворими з різними формами

патології, ускладненими психічними розладами, а також з влас_

не психічною патологією, яка нерідко супроводжується або уск_

ладнюється різними захворюваннями соматичної сфери.

Предметом та завданнями патопсихології є досліджен_

ня феноменології порушень психічної діяльності у різних її

формах при різних психічних захворюваннях. На відміну від

клінічних дисциплін, патопсихологія вивчає особливості зміни

психічних процесів при окреслених клінічних синдромальних

формах психічних хвороб. Важливими для розкриття в прак_

тичній патопсихології є питання диференціальної діагностики,

розвитку патопсихологічного дефекту, прогнозування розвитку

порушень психічних функцій та реабілітації хворих.

Вивчення дисципліни має на меті підвищення рівня

освіченості, всебічного розвитку особистості студента, його

здатності постійно вдосконалювати психологічну, медико_пси_

хологічну, науково_дослідну та педагогічну майстерність.

Підручник спрямований на допомогу в оволодінні ба_

зовими знаннями та навичками патопсихологічного досліджен_

ня та подальше поглиблення й удосконалення знань та вмінь

медичного психолога в лікувально_профілактичних закладах,

набуття й закріплення навичок, професійно необхідних медич_

ному психологу.

5

ВВЕДЕННЯ

Розділ 1.

Предмет і завдання патопсихології,

її місце серед інших психологічних наук.

Історія розвитку патопсихології

Тема 1. Основи патопсихології

Медична психологія — спеціальність широкого

профілю, що має міжгалузевий характер, приймає участь у

вирішенні комплексу задач в системі охорони здоров’я, освіти

та соціальної допомоги.

Предмет медичної психології – особливості психічної

діяльності хворого; вплив психічних факторів на розвиток за_

хворювань; стосунки, які виникають між хворим та особами з

його оточення, зокрема взаємини лікар – хворий. Медична

психологія розв’язує завдання діагностики, запобігання та ліку_

вання захворювань, тобто за своєю метою ця наука може бути

віднесена до галузі медицини. Однак означені завдання

розв’язуються із застосуванням психологічних методів, виходя_

чи з психологічних теорій. Тому медична психологія є наукою

водночас і медичною, і психологічною.

Медична психологія тісно пов’язана з психогігієною,

психопрофілактикою та психотерапією, які вивчають можли_

вості застосування суто психологічних впливів для запобігання

та лікування захворювань.

Діагностичні завдання ставлять перед собою такі дис_

ципліни як соматопсихологія, нейропсихологія, патопсихо_

логія. Прикладне значення згаданих дисциплін визначається

потребами соматичної, неврологічної та психіатричної клінік.

Межі між цими трьома розділами медичної психології

досить умовні, так само як умовні межі між соматичними

(тілесними), нервовими та психічними захворюваннями. Адже

хворий на гіпертонію потребує перш за все допомоги терапевта;

у разі виникнення інсульту лікування здійснюється невропато_

логом; нарешті, на всіх етапах перебігу гіпертонії виникають

певні зміни психічного стану від незначних за вираженістю

неврозоподібних розладів до суттєвого зниження розумової

діяльності та глибоких ступенів потьмарення свідомості, ліку_

6

ПАТОПСИХОЛОГ ІЯ

вання яких належить до компетенції психіатра. Цей приклад

показує, що самостійність сомато_ , нейро_ та патопсихології є

відносною, а тому кожен фахівець, який обирає спеціальність

медичного психолога, повинний мати ґрунтовні знання з усіх

розділів медичної психології.

Патопсихологія (грец. pathos — страждання, psyche —

душа, logos — вчення) — це розділ медичної психології, який

вивчає закономірності розладу психічної діяльності і власти_

востей особистості у випадку психічних чи соматичних захво_

рювань.

Робота клінічного психолога в рамках патопсихології

спрямована на вирішення ряду завдань, серед яких психо_

діагностика та диференціальна діагностика порушень психіч_

них функції, компонентів та процесів при певних хворобливих

станах, спрямована на підвищення психологічних ресурсів й

адаптаційних можливостей людини, гармонізацію психічного

розвитку, охорону здоров'я, профілактику, подолання хвороб та

психологічну реабілітацію.

В рамках патопсихології акцент робиться на оцінку

пізнавальних процесів. Дане положення зумовлене традиціями,

існуючими в клінічній психології, також значимістю особли_

востей функціонування пізнавальних процесів в пато_ и саноге_

незі соматичних і психічних хвороб та психології хворого.

Патопсихологія (за Б.В.Зейгарник) спрямована на вив_

чення структури порушень психічної діяльності, закономірнос_

тей розладу психіки у її зіставленні з такими, у осіб, що не ма_

ють ознак психічної патології.

В рамках дисципліни, що тісно поєднана з патопсихо_

логією, вивчаються прояви психічних розладів, причини та ме_

ханізми їх виникнення, способи профілактики та лікування, і

складають предмет медичної дисципліни психіатрії (від грець_

кої рsусhе – душа, іаtгhіа – лікування).

Для медичного психолога необхідна обізнаність з пи_

тань психопатології, тобто загальної психіатрії, науки, яка

здійснює опис ознак психічного захворювання в динаміці про_

тягом захворювання.

Тому важливим є вивчення основ психопатології, не ли_

ше психологічних, але й суто медичних аспектів психічних зах_

ворювань. Ці знання потрібні для кожного психолога, незалеж_

но від того, чи працюватиме він у медичних закладах.
Повну версію книги можна придбати! Звертайтеся до приймальні Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ, вул. Паньківська, 2, другий поверх)Повернутися на головну сторінку