СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Максименка Сергія Дмитровича

 

п/п

Назва

Рук. або друк.

Назва видавництва, журналу (номер, рік) або номер авт. свід.

Кільк. друк. арк.

Прізвища співавторів

 

1

2

3

4

5

6

1.      

Інтелектуальний розвиток учнів третього класу

друк.

Початкова школа. – 1971. – № 9

1.0

Киричук О.В. Бєлоусов С.І.

2.      

Індивідуальні особливості пам’яті першокласників

друк.

Початкова школа. – 1971. – № 12

1.0

 

3.      

Розуміння різного виду математичних задач учнями першого класу

друк.

Активізація роботи учнів на уроці: Матер. наук.-метод. конф. – Лієпая, 1973

0.5

 

4.      

Темп виконання навчальних завдань як показник індивідуально-психоло­гічних особливостей молодшого школяра

друк.

Педагогіка і методика початкової освіти: Респ. метод. зб. – К.: Рад школа, 1973. – Вип. 8

0.8

 

5.      

Рівні розуміння першокласниками математичних завдань

друк.

Початкова школа. – 1973. – № 5

0.8

 

6.      

Індивідуально-психоло­гічні особливості розуміння математичних завдань учнями початкових класів

друк.

Автореф. дис. … канд. психол. наук. – К., 1973

1.6

 

7.      

Формування світогляду молодої радянської людини в умовах науково-технічної революції

друк.

К.: Знання, 1975

2.5

 

8.      

Роль розуміння в процесі розв’язання творчих задач (чеською мовою)

друк.

Творча технічна праця як складова частина праці інженерів, техніків: Загальна доповідь Міжнар. колоквіуму. – Братіслава, 1976

0.5

 

9.      

Співвідношення наочно-образних і словесно-логічних компонентів у розв’язанні задач

друк.

Початкова школа. – 1976. – № 12

0.8

 

10.  

Логіко-психологічні шляхи підвищення ефективності засобів масової пропаганди та інформації

друк.

К.: Знання, 1976

1.0

 

11.  

Аномалія

друк.

Короткий психологічний словник. – К.: Рад. школа, 1976

0.3

 

12.  

Кафедри психології

друк.

Там же

0.3

 

13.  

Фуга

друк.

Там же

0.3

 

14.  

Акселерація

друк.

УРЕ, т. 1

0.5

 

15.  

Анкетування

друк.

Там же

0.1

 

16.  

Амбівалентність почуттів

друк.

Там же

0.1

 

17.  

Методи соціально-психологічного дослідження трудового колективу

друк.

Психологія колективної діяльності: Зб. – К.: Знання, 1977

0.2

 

18.  

Індивідуальні особливості мислення дитини

друк.

К.: Знання, 1977

3.0

 

19.  

Про саморегуляцію поведінки підлітків в процесі навчальної діяльності

друк.

Вопр. психологии. – 1977. – № 3

0.8

Боришевський М.Й.

20.  

Про методи дослідження розумової діяльності учнів

друк.

Проблеми подальшого розвитку педагогічних і психологічних наук у світлі рішень ХХУ з’їзду КПРС: Матер. респ. конф. – К., 1977

0.3

 

21.  

До питання про методологічні основи дослідження шкільних колективів

друк.

Там же

0.1

 

22.  

Роль розуміння в процесі розв’язання творчих задач

друк.

К.: Знання, 1977

3.0

 

23.  

Розуміння задач і рівнів інтелектуального розвитку учнів середньої школи

друк.

Проблеми періодизації розвитку психіки в онтогенезі: Матер. Всесоюз. симпозіуму. – М. 1977

0.3

Моляко В.О.

24.  

Про структуру розуміння навчальної задачі молодшими школярами

друк.

У з’їзд Товариства психологів СРСР: Тези доповідей. – М., 1977

0.2

 

25.  

Методичні рекомендації по вдосконаленню навчально-виховного процесу

друк.

К., 1977

1.0

 

26.  

Актуальні проблеми психології навчання

друк.

Рад. школа. – 1977. – № 11

1.0

 

27.  

Виховуючи і розвиваючи

друк.

Рад. освіта, від 13.06.1977

0.5

 

28.  

Навчати і виховувати

друк.

Під прапором ленінізму. – 1977. – № 17

0.3

 

29.  

Ми радянські

друк.

Наука і суспільство. – 1977. – № 6

0.4

 

30.  

Шляхи оптимізації громадської думки в учнівському колективі

друк.

К.: Знання, 1977

2.5

 

31.  

Всесоюзний форум психологів

друк.

Рад. школа. – 1977. – № 10

0.4

Войтко В.І.

32.  

Ціннісні орієнтації членів учнівського колективу

друк.

Початкова школа. – 1978. – № 1

0.8

 

33.  

Питання виховання волі та характеру у творчій спадщині А.С.Макаренка

друк.

А.С.Макаренко – педагог та письменник: Тези доп. та повідомлень респ. наук. конф. – Суми, 1978

0.2

 

34.  

Індивідуальні особливості сприйняття задач першокласниками

друк.

Початкова школа. – 1978. – № 11

0.8

 

35.  

Думаю – існую

друк.

Наука і суспільство. – 1978. – № 5

0.2

 

36.  

До питання про методи вікової та педагогічної психології

друк.

Психологічні проблеми навчання молодших школярів: Тези доп. конф. – М., 1978

0.1

 

37.  

Спілкування як умова оптимізації навчального процесу

друк.

Там же

0.1

 

38.  

Нова Конституція та перспективи розвитку психологічної науки

друк.

Рад. школа. – 1978. – № 6

1.1

 

39.  

Взаємозв’язок наочно-образних та словесно-логічних компонентів мислення в процесі розв’язання задач молодшими школярами

друк.

Психологія: Респ. наук.-метод. зб. – 1978. – Вип. 17

0.8

 

40.  

Яке-то диво природи

друк.

Наука і суспільство. – 1978. – № 8

0.4

 

41.  

«Диво природи» на терезах науки

друк.

Там же

0.4

 

42.  

Психологія проблемного навчання

друк.

К.: Знання, 1978

2.5

Руденко Ю.Д.

43.  

Наставник і молодий робітник (психологічний аналіз взаємовідносин)

друк.

К.: Знання, 1978

2.5

 

44.  

Про формування пізна­вальної мотивації в учнів молодшого віку

друк.

Початкова школа. – 1979. – № 3

0.5

 

45.  

Шкільне навчання: принципи та шляхи оптимі­зації

друк.

Народна освіта. – 1979. – № 3

0.3

Войтко В.І.

46.  

Проблеми психічного розвитку особистості та удосконалення учбового процесу

друк.

Рад. школа. – 1979. – № 7

0.6

Бех І.Д.

47.  

Проблема психічного розвитку особистості

друк.

Рад. школа. – 1979. – № 8

0.6

Бех І.Д.

48.  

Індивідуальний підхід до учнів в процесі навчання

друк.

Психологічна наука, учитель, учень /За ред. В.І.Войтко. – К., 1979. – Гл. ІУ

2.5

 

49.  

Правда про казку і реальність

друк.

Наука і суспільство. – 1979. – № 10

0.4

 

50.  

Ціль виховання – творча особистість

друк.

Наука і суспільство. – 1979. – № 11

0.8

 

51.  

Формування комуністич­ного світогляду школярів

друк.

Рад. школа. – 1979. – № 2

0.4

Войтко В.І. Руденко Ю.Д. Бех І.Д.

52.  

Дослідження структури учбової діяльності (нім. мовою)

друк.

ж. АПН ГДР: Педагогіка. – 1979. – № 7/8

0.4

 

53.  

Про індивідуальні особливості розв’язання учбових задач підлітками

друк.

Психологія: Респ. наук.-метод. зб. – 1979. – Вип. 18

0.5

 

54.  

Динамічна психологія

друк.

УРЕ. – 1979. – Т. 4

0.8

 

55.  

Індивідуальність

друк.

Там же

 

 

56.  

Інтеріоризація

друк.

Там же

 

 

57.  

Інтроверсія

друк.

Там же

 

 

58.  

Формування світогляд­них уявлень в процесі трудового навчання

друк.

Удосконалення організа­ції, змісту і методів науково-дослідної праці в НДІ педагогіки союзних республік по проблемам трудового навчання, виховання і профорієнтації: Тези доп. Всесоюз. конф. – М., 1979

0.3

Войтко В.І.

59.  

Дослідження можливості розвитку у молодших школярів творчого ставлення до трудової діяльності

друк.

Там же

0.3

Войтко В.І.

60.  

Актуальні проблеми пізнавальної діяльності

друк.

К.: Знання, 1979

2.0

 

61.  

Генетико-моделюючий метод у дослідженнях по віковій і педагогічній психології

друк.

Тези наук. доп. рад. психологів до ХХІІ Міжнар. психол. конгресу (НДР, Лейпціг, 6-12 липня 1980). – М., 1980

0.1

 

62.  

Ознака в структурі діяльності

друк.

Там же

0.1

 

63.  

Психологія формування трудових вмінь у школярів

друк.

К.: Рад. школа, 1980

8.0

Бех І.Д.

Бондар В.І.

64.  

Теоретичні питання виховуючих можливостей учбової діяльності

друк.

Рад. школа. – 1980. – № 5

0.8

 

65.  

Психологічний аналіз механізму класифікації у молодших школярів

друк.

Вопр. психологии. – 1980. – № 4

1.0

 

66.  

Екстеріоризація

друк.

УРЕ. – 1980. – Т. 4

0.2

 

67.  

Екстраверсія

друк.

Там же

0.1

 

68.  

Психологічні основи виховуючих можливостей учбової діяльності

друк.

Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності виховної роботи по попередженню правопорушень серед учнівсь­кої молоді: Зб. – К., 1980

3.0

 

69.  

Психологічні основи учбової діяльності

друк.

Там же

?

 

70.  

Про рушійні сили психічного розвитку

друк.

Психолого-педагогічні аспекти формування особистості в учбово-вихов­ному процесі: Зб. – К., 1981

0.2

 

71.  

Взаємовідношення вчителя і учнів в процесі навчання

друк.

Рад. школа. – 1981. – № 7

0.8

 

72.  

Зігріти розумом і серцем

друк.

Наука і суспільство. – 1981. – № 8

0.2

 

73.  

Ще раз про педагогічну етику вчителя

друк.

Сов. педагогика. – 1981. – № 5

0.5

 

74.  

Вивчення психіки школяра в процесі навчання (характеристика методів дослідження)

друк.

К.: Знання, 1981

2.5

 

75.  

Генетико-моделюючий метод в дослідженні навчання та розумового розвитку школярів

друк.

Рад. школа. – 1981. – № 12

0.8

 

76.  

Психіка

друк.

УРЕ. – 1981. – Т. 8

0.1

 

77.  

Залежність розвитку аналітичних компонентів мислення від рівня узагальнення

друк.

Початкова школа. – 1981. – № 5

0.8

 

78.  

Психолого-педагогічні аспекти формування особистості в учбово-виховному процесі

друк.

К.: Мінпрос УРСР, НДІ психології УРСР, 1981

14.8

 

79.  

Методологічні проблеми вікової та педагогічної психології

друк.

Психологія: Респ. наук.-метод. зб. – К., 1982. – Вип. 21

1.0

 

80.  

Про формування у молодших школярів теоретичного відношення до дійсності

друк.

Проблеми діагностики ефективності учбово-виховного процесу: Зб. – Черкаси, 1982

0.4

 

81.  

Про формування у молодших школярів теоретичного відношення до дійсності

друк.

Психологія діяльності: Зб. – М., 1982

0.1

 

82.  

Індивідуальні особливості вербальної пам’яті і асоціативний експеримент

друк.

Там же

0.1

 

83.  

Особистість

друк.

УРЕ. – 1982. – Т. 7

0.1

 

84.  

Спостережливість

друк.

УРЕ. – 1982. – Т. 8

0.1

 

85.  

Амбівалентність почуттів

друк.

Психологічний словник. – К., 1982

0.1

 

86.  

Аномалія

друк.

Там же

0.1

 

87.  

Анкетування

друк.

Там же

0.1

 

88.  

Екстраверсія

друк.

Там же

0.1

 

89.  

Індивідуальність

друк.

Там же

0.1

 

90.  

Динамічна психологія

друк.

Там же

0.1

 

91.  

Інтеріоризація

друк.

Там же

0.1

 

92.  

Кафедра психології

друк.

Там же

0.1

 

93.  

Спостереження

друк.

Там же

0.1

 

94.  

Діапазон можливостей

друк.

Рад. школа. – 1983. – №

0.5

 

95.  

Проблема методу в психології

друк.

Рад. школа. – 1983. – № 1

1.0

 

96.  

Проблема методу у віковій та педагогічній психології

друк.

Психологія розвиваючого навчання і формування особистості. – Прага, 1983

0.1

 

97.  

Виховний потенціал учбової діяльності

друк.

Психологічна наука і педагогічна практика: Зб. – К., 1983

1.0

 

98.  

Психолого-педагогічні аспекти учбового процесу у школі (наук. ред.)

друк.

К.: Рад. школа, 1983

11.0

 

99.  

Передмова

друк.

Психолого-педагогічні аспекти учбового процесу у школі. – К.: Рад. школа, 1983

0.2

 

100.           

Проблема взаємозв’язку навчання та розумового розвитку

друк.

Там же

1.3

 

101.           

Психологічні особливості учбової діяльності молодших школярів

друк.

Там же

1.0

 

102.           

Теоретичні аспекти використання формуючого експерименту у психологічному дослідженні учбового процесу

друк.

Там же

0.8

 

103.           

Трудове виховання в сім’ї

друк.

К.: Політвидав України, 1983

3.9

Бех І.Д.

104.           

Виховуй себе

друк.

Під прапором ленінізму. – 1983. – № 22

0.5

 

105.           

Поведінка

друк.

УРЕ. – 1983. – Т. 10

0.2

 

106.           

Настанова в психології

друк.

Там же

0.2

 

107.           

Якщо ви левша

друк.

Вечірній Київ. – 1983. – 29.04.

0.5

 

108.           

Авторитет директора школи

друк.

Рад. школа. – 1984. – № 1

0.5

 

109.           

Теоретичний аналіз методів дослідження у віковій та педагогічній психології

друк.

Психологія: Респ. наук.-метод. зб.ю – 1984. – Вип. 23

1.0

 

110.           

Навчання та психологічний розвиток дітей-шестиліток

друк.

Вопр. психологии. – 1984. – № 4

0.5

 

111.           

Батькам про трудове виховання в сім’ї

друк.

Початкова школа. – 1984. – № 9

0.5

 

112.           

З історії психології

друк.

Рад. школа. – 1984. – № 12

0.2

 

113.           

Вивчення вчителем пси­хічного розвитку шестилітніх учнів: Методичні рекомендації (наук. ред.)

друк.

К., 1984

6.1

 

114.           

Експеримент продовжується

друк.

Рад. освіта. – 1985. – 05.03.

0.4

 

115.           

Формування мужності та сміливості у молодших школярів

друк.

Початкова школа. – 1985. – № 5

1.0

 

116.           

Про рушійні сили морального розвитку особистості

друк.

Психологія: Респ. наук.-метод. зб. – 1985. – Вип. 25

1.0

 

117.           

Психіка

друк.

УРЕ. – 1985. – Т. 9

0.2

 

118.           

Психічні процеси

друк.

Там же

0.2

 

119.           

Психічне становище

друк.

Там же

0.2

 

120.           

Психічні властивості

друк.

Там же

0.2

 

121.           

Синестезія

друк.

УРЕ. – 1985. – Т. 10

0.2

 

122.           

Рік роботи по-новому

друк.

Рос. мова і література в середніх учбових закладах УРСР. – 1985. – № 4

0.3

 

123.           

Сприйняття та рішення математичних задач молодшими школярами

друк.

Рішення задач молодшими школярами: Зб. – К.: Рад. школа, 1986

0.3

 

124.           

Спираючись на вікові можливості

друк.

Дошкільне виховання. – 1986. – №

0.5

 

125.           

Довільне регулювання дій в молодшому шкільному віці

друк.

Емоціонально-вольова регуляція поведінки та діяльності: Зб. конф., 19-24 травня 1986 р. – Сімферополь, 1986

0.1

 

126.           

Контрольні дії в структурі рішення учбових задач

друк.

Емоційна регуляція учбової та трудової діяльнос­ті: Зб. конф. – М.-Одеса, 1986

0.1

 

127.           

Екстраверсія

друк.

УРЕ. – 1986. – Т. 10

0.1

 

128.           

Екстеріоризація

друк.

Там же

0.1

 

129.           

Розвиваючі можливості групи продовженого дня: Метод. посібник

друк.

К.: Рад. школа, 1986

?

 

130.           

Виховати бажання учитися

друк.

Дошкільне виховання. – 1986. – № 12

0.8

 

131.           

Розвиток особистості школяра в процесі навчання

друк.

К.: Знання, 1987

1.0

 

132.           

Комплексна цільова програма як засіб організації роботи психологічної служби у школі

друк.

М.: Изд-во АПН СССР, НИИ ОПП, 1987

0.3

 

133.           

Проблема методу у віковій та педагогічній психології

друк.

Проблеми філософії. – 1987. – Вип. 74

0.8

 

134.           

Врахування логіко-психологічних факторів пропагандистської діяльності вчителя

друк.

Сб. тез. АПН СССР. – Ровно, 1987

?

 

135.           

Про психологічні механізми мотивації трудової діяльності школярів

друк.

Одесса: Изд-во АПН СССР, Об-во психологов СССР, 1987

0.5

 

136.           

Комп’ютер як засіб психологічного дослідження навчання

друк.

Держпрофосвіта. – К.: Мінпрос УРСР, 1987

0.1

 

137.           

А.С.Макаренко про роль критики та самокритики у формуванні колективу

друк.

Психологія: Респ. наук.-метод. зб. – 1988. – Вип. 30

0.5

 

138.           

Стратегія співробіт­ництва

друк.

Рад. освіта. – 1988. – 22 січня

0.3

 

139.           

Методологічні аспекти психології навчання

друк.

Психологія: Респ. наук.-метод. зб. – 1988. – Вип. 31

0.8

 

140.           

Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учбовий курс та програма

друк.

К.: РУМК, Міносвіти УРСР, 1988

2.0

 

141.           

Принципи побудови стратегії дослідження на основі експериментально-генетичного методу

друк.

Емоціональна регуляція учбової діяльності: Матер. Всесоюз. конф. – М., 1988

0.4

 

142.           

Емоційні засоби регуляції пізнавальної активності учнів

друк.

Там же

0.4

 

143.           

Співвідношення теорії та методу в психологічному дослідженні

друк.

Всесоюз. конф. з експериментальної психології: Зб. тез. – Львів, 1988

0.1

 

144.           

Комп’ютеризація та розвиток методів психолого-педагогічних досліджень

друк.

Програмування. – 1989. – №

0.8

 

145.           

Проблема методу у віковій та педагогічній психології

друк.

Вопр. психологии. – 1989. – № 4

0.3

 

146.           

Психологічна наука – школі

друк.

Комуніст України. – 1989. – № 9

0.8

 

147.           

Принципи побудови та реалізації формуючого експерименту в педагогічній психології

друк.

Психологічні проблеми навчання: Тези доп. до УІІ з’їзду Спілки психологів СРСР. – М., 1989

0.1

 

148.           

Ціннісні орієнтації в організаторській діяльності по вихованню учнів у дусі миру

друк.

Виховання учнівської молоді на ідеалах миру: Тези доп. Міжнар. вуз. конф. – Рівне, 1989

0.1

 

149.           

Критерії моральної вихованості молодших школярів (наук. ред.)

друк.

К.: Рад. школа, 1989

8.0

 

150.           

Емоціонально-вольовий розвиток першокласників

друк.

Навчання і виховання шестирічних першокласників. – К.: Рад. школа, 1990

1.0

 

151.           

Дослідження генезису особистісних новоутворень у процесі навчання

друк.

Психолого-педагогічні умови розвитку особистості учнів: Зб. – М.-Воронеж, 1990

0.1

 

152.           

Евристичні можливості експериментально-генетичного методу в рішенні сучасних задач педагогічної психології

друк.

Психологічні основи нових педагогічних технологій: Зб. – М.-Волгоград, 1990. – С. 33-34

0.1

 

153.           

Проблема теорії і методу в психології на сучасному рівні

друк.

Діагностика і регуляція емоційних станів: Зб. – М., 1990. – Т. 1. – С. 40-43

0.3

 

154.           

Формування екологічно­го мислення молодших школярів на основі початкових природознавчих понять

друк.

Екологія: проблеми освіти і виховання: Зб. – Переяслав-Хмельниць­кий, 1990. – Т. 1. – С. 63-64

0.2

 

155.           

Концепція миру в психологічному вимірюванні

друк.

Виховання учнівської молоді в дусі миру та нове політичне мислення: Матер. Міжнар. конф. – Рівне, 1990

0.2

 

156.           

Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження

друк.

К.: Укрвузполітграф, 1990

15.0

 

157.           

Л.С.Виготський і проб­лема методу в психології

друк.

Зб. матер. Міжнар. конф. по теорії діяльності. – Лахта, 1990

0.2

 

158.           

Про роль спостережливості учнів у засвоєнні знань

друк.

Психологічна наука: проблеми і перспективи. – К., 1990. – Ч. І-ІІ. – С. 88-89

0.3

 

159.           

Експериментальний метод в радянській віковій та педагогічній психології

друк.

Автореф. дис. … д-ра психол. наук. – К., 1990

2.5

 

160.           

Проблема методу в психології

друк.

Психологічна наука: проблеми і перспективи. – К., 1990. – Ч. І. – С. 109-110

0.2

 

161.           

Науково-психологічні основи формування особистості

друк.

Рад. школа. – 1991. – № 2

1.0

 

162.           

Методи педагогічної психології

друк.

Педагогічна психологія. – К.: Вища шк., 1991

1.0

 

163.           

Процес учіння

друк.

Там же

1.0

 

164.           

Учіння та діяльність

друк.

Там же

1.0

 

165.           

Структура учбової діяльності

друк.

Там же

1.5

 

166.           

Мотивація учіння

друк.

Там же

1.0

 

167.           

Учіння та розвиток

друк.

Там же

1.0

 

168.           

Системно-інформаційний підхід до психологічного аспекту творчості

друк.

Творчість: теорія та практика: Тези доп. Всесоюз. конф. – М., 1991

0.1

 

169.           

Економічна психологія і практика господарювання

друк.

Політика і господарювання. – 1992. – № 3. – С. 74-94

1.1

 

170.           

Істина без сумніву, сумнів без істини (наук. ред.)

друк.

К.: Україна, 1992

15.0

 

171.           

Особливості ефективного психотерапевтичного впливу

друк.

Істина без сумніву, сумнів без істини. – К.: Україна, 1992

1.0

 

172.           

Проблеми педагогічної комунікації

друк.

Актуальні проблеми психології: традиції і сучас­ність. – К.: 1992. – Т. І. – С. 180-181

0.2

 

173.           

Про реалізацію особистісного підходу до учбового процесу

друк.

Там же. – Т. ІІ. – С. 110-120

0.3

 

174.           

Про науково-психоло­гічні основи формування особистості

друк.

Психологічна наука: проблеми і перспективи. – К., 1992. – С. 19-30

0.3

 

175.           

Психологічне забезпечення навчального процесу

друк.

Практична психологія і школа: Зб. – Київ-Луцьк, 1992. – Т. І. – С. 210-214

0.2

 

176.           

Критерії психологічного дослідження в науковій творчості С.Л.Рубін­штейна

друк.

Рубинштейновские чтения: Докл. и выступ. на Междунар. конф., 28-31 мая 1992 г. – Одесса, 1992

0.2

 

177.           

Проблема теорії метода в психології

друк.

Там же

0.2

 

178.           

Психологія моралі в процесі виховання молодших школярів на ідеях миру

друк.

Виховання учнівської молоді в дусі миру і взаємо­розуміння: Зб. – Рівне, 1992

0.2

 

179.           

Психологічні засади реформування народної освіти в Україні

друк.

До нової України – шляхом реформ: Тези доп. респ. наук.-практ. конф., 14-16 березня 1993 р. Секція науки і освіти. – К., 1993

0.1

 

180.           

Розвиток особистості в процесі навчання

друк.

Там же

0.1

 

181.           

Проблеми економічної психології

друк.

Рідна школа. – 1993. – № 12

1.2

 

182.           

Психологія підприємницької діяльності

друк.

Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 5

1.0

 

183.           

Людина, яка заглянула в ХХІ вік

друк.

Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 6

1.0

 

184.           

Комп’ютеризація і розвиток методів психолого-педагогічних досліджень

друк.

Проблеми розвиваючого і виховуючого навчання. – К., 1993

0.5

 

185.           

Теоретичні передумови побудови логіки дослід­ницької процедури в психології

друк.

Там же

0.6

 

186.           

Педагогічний стиль спілкування та його діагностика

друк.

Там же

0.3

 

187.           

Проблеми активізації творчого підходу в процесі навчання

друк.

Там же

0.1

 

188.           

Психологічна організація навчання як засіб формування і саморозвитку суб’єкта учіння

друк.

Шляхи забезпечення міцності і дієвості знань школярів: Посібник для вчителя. – К., 1993

0.1

 

189.           

Особистісний підхід до процесу навчання

друк.

Психологія суб’єктної активності особистості: Матер. наук. конф. – К., 1993

0.1

 

190.           

Життєва позиція як фактор саморозвитку особистості

друк.

Там же

0.1

 

191.           

Психологічні умови формування творчого суб’єкта учіння

друк.

Маєвтика в системі психологічних знань: Матер. наук. конф. – К., 1993

0.1

 

192.           

Маєвтика Сократа

друк.

Там же

0.1

 

193.           

Підготовленість молодих учителів до розв’язання педагогічних задач (аналіз експертних оцінок)

друк.

Актуальні проблеми психологічної освіти в системі підвищення кваліфікації кадрів. – К., 1994

0.2

 

194.           

Личностный подход к процессу учения

друк.

Соціалізація особистості як проблема національної освіти: Тези доп. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1994

0.3

 

195.           

Фахівця потрібно моделювати

друк.

Рідна школа. – 1994. – № 3-4. – С. 68-73

1.0

 

196.           

Молодий вчитель і особистість школяра

друк.

Ментальність. Духов­ність. Саморозвиток особистості: Матер. конф., 18-23 червня 1994 р. – Київ-Луцьк, 1994. – С. 114-115

0.1

 

197.           

Особливості пізнання молодими вчителями особистості учня

друк.

Там же

0.2

 

198.           

Розвиток особистості в різних освітніх системах

друк.

Там же

0.3

 

199.           

Психологічна організація навчання як засіб формування і саморозвитку суб’єкта учіння

друк.

Шляхи забезпечення міцності і дієвості знань школярів. – К., 1994. – С. 5-10

0.5

 

200.           

Развитие личности в процессе обучения

друк.

Формирование коммуникативных и интеллектуальных умений школьников и студентов. – Москва-Донецк: Пороги, 1994. – С. 86-92

0.6

 

201.           

Підприємець чи менеджер: кого потребуємо більше?

друк.

Політологічні читання: Українсько-канадський збірник. – 1994. – № 2. – С. 16-26

1.0

 

202.           

Психологічна концепція і програма вдосконалення підготовки фахівця

друк.

Актуальні проблеми медичної та фармацевтичної освіти в Україні: Тези доп. Укр. наук.-метод. конф., 20-22 квітня 1995 р. – Київ-Харків, 1995

0.1

 

203.           

Про новий концептуальний підхід до складання підручників іноземної мови для гуманітарного навчання

друк.

Навчання діловій англій­ській та німецькій мовам в процесі підготовки фахівців для ринкової економіки: Тези Міжнар. конф., 18-20 жовтня 1995 р. – Дніпропетровськ, 1995

0.2

 

204.           

Психологія засвоєння нерідної мови: проблеми та перспективи

друк.

Сучасні засоби навчання для гуманітарної освіти: Матер. Всеукр. наук.-практ. семінару, 25-27 квітня 1995 р. – Дніпропетровськ, 1995

0.2

 

205.           

Отечественные традиции в теории и практике психологической помощи

друк.

Журнал практикуючого психолога. – 1995. – № 1

1.2

 

206.           

Історія психологічного аналізу (С.А.Подолінський)

друк.

Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 3-4

1.0

 

207.           

Методологічні проблеми психології навчання

друк.

Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні. – К., 1996. – Т. 3.1. – С. 119-120

0.5

 

208.           

Психологічна організація умов розвитку суб’єкта учіння /За ред. С.Д.Максименка

друк.

К., 1996. – 232 с.

12.0

 

209.           

Вступ // Психологічна організація умов розвитку суб’єкта учіння

друк.

Там же, с. 3-8

0.5

 

210.           

Теоретичні основи побудови принципів та критеріїв психологічної організації навчання

друк.

Там же, с. 9-57

3.0

 

211.           

Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні. Симпозіум: Психологічні проблеми навчання /За ред. С.Д. Максименка

друк.

Матер. ІІ з’їзду Товариства психологів України. – К., 1996. – Т. 3.1

10.0

 

212.           

Нові психолого-педаго-гічні парадигми в сучасних освітніх системах

друк.

Математическое моделирование в психологических и педагогических исследованиях: Матер. конф. – Днепропетровск, 1996. – С. 15-20

0.5

 

213.           

Теоретичні основи генетичної психології

друк.

Трибуна. – 1997. – № 11-12

1.0

 

214.           

Генетична психологія: проблеми та перспективи

друк.

Наука та наукознавство. – 1997. – № 3-4

1.0

 

215.           

Проблеми розвиваючого навчання /За ред. С.Д.Максименка

друк.

К., 1997. – 582 с.

30.8

 

216.           

Навчання і розвиток: психологічні аспекти

друк.

Проблеми розвиваючого навчання. – К., 1997

0.5

 

217.           

Компьютеризация и развитие методов психолого-педагогических исследований

друк.

Там же

0.4

 

218.           

Діагностика сформованості професійних умінь та навичок вчителя

друк.

Там же

0.6

Балюбаш Я.Я., Заброцький М.М., Щербан Т.Д.

219.           

Обучение и личностное развитие

друк.

Там же

0.4

Данченко Г.В., Щербан Т.Д.

220.           

Педагогічне спілкування та його діагностика

друк.

Там же

0.35

Заброцький М.М., Василішина Т.В., Редько Ю.В.

221.           

Теоретические предпосылки построения исследовательской процедуры в психологии

друк.

Там же

0.6

Рождествен-ский Ю.Т.

222.           

Роль генетичної психології у трансформації освіти

друк.

Міжнар. семінар з гуманістичної психології та педагогіки: Тези доп. – Рівне: Ліста, 1998

0.2

 

223.           

Генетическая психология: проблемы и перспективы (Основы концепции)

друк.

Журнал практикующего психолога. – 1998. – № 4

1.5

 

224.           

Основи генетичної психології

друк.

К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с.

13.5

 

225.           

Психологія в соціальній і педагогічній практиці (Методологія, методи, програми, процедури): Навч. посібник для вищої школи

друк.

К.: Наукова думка, 1998. – 224 с.

14.5

 

226.           

Професійне становлення молодого вчителя

друк.

Ужгород: Закарпаття, 1998. – 105 с.

6.0

Щербан Т.Д.

227.           

Основи генетичної психології

друк.

Проблеми медицини. – 1998. – № 1

1.5

 

228.           

Основи загальної психології /За ред. акад. С.Д.Максименка

друк.

К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 256 с.

16.0

 

229.           

Предмет психології

друк.

Основи загальної психології /За ред. акад. С.Д.Максименка. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. – Розділ 1. – С. 4-20

1.0

 

230.           

Методи психології

друк.

Там же. – Розділ 2. – С. 21-32

0.6

 

231.           

Розвиток психіки і свідомості

друк.

Там же. – Розділ 3. – С. 33-45

0.6

 

232.           

Психологія особистості

друк.

Там же. – Розділ 4. – С. 46-59

0.6

 

233.           

Психологічний аналіз діяльності

друк.

Там же. – Розділ 6. – С. 70-90

1.0

 

234.           

Увага

друк.

Там же. – Розділ 9. – С. 116-130

0.6

 

235.           

Відчуття

друк.

Там же. – Розділ 10. – С. 131-144

0.6

 

236.           

Мислення

друк.

Там же. – Розділ 12. – С. 155-171

0.7

 

237.           

Темперамент

друк.

Там же. – Розділ 17. – С. 218-225

0.6

 

238.           

Характер

друк.

Там же. – Розділ 19. – С. 240-247

0.4

 

239.           

Проблема здібностей у контексті генетичної психології

друк.

Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф, 27-29 квітня 1998 р. – К., 1998

0.6

 

240.           

Психология в условиях идеологического кризиса: поиск конструктивной методологии

друк.

Психолого-педагогічна наука і суспільна ідео­логія: Матер. методол. семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. – К., 1998

0.6

 

241.           

Предприниматель и менеджер. Кто нужнее?

друк.

Менеджер. – 1998. – № 1

0.4

 

242.           

Військова психологія і педагогіка: Підручник

друк.

Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1998.  – 562 с.

32.7

Олексієнко Б.М., Іщенко Д.В., Сафін О.Д., Виштеюнас Г.В.

243.           

Психологія професійної діяльності офіцера: Підручник

друк.

Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1999.  – 488 с.

28.37

Кремень В.Г., Олексієнко Б.М., Сафін О.Д., Костицький М.В., Толубко В.Б.

244.           

Військово-юридична психологія: Підручник

друк.

Хмельницький: Вид-во Національної академії ПВУ, 1999.  – 364 с.

21.16

Костицький М.В., Олек­сієнко Б.М., Сафін О.Д.

245.           

Общая психология: Учебник для студентов мед. вузов III-IV уровней аккредитации

друк.

М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999. – 528 с.

30.5

 

246.           

До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 1. – С. 2-6

0.7

Ільїна Т.Б.

247.           

Методологічні проблеми загальної психології

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 3. – С. 2-4

0.4

 

248.           

Коллегия П. Галагана в индивидуальной и творческой биографии Григория Силовича Костюка

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 7. – С. 2-5

0.5

Рождественський Ю.Т.

249.           

Г.С.Костюк і генетична психологія

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 8. – С. 6-8

0.4

 

250.           

Організаційні та методологічні підходи до проблеми розробки освітньо-кваліфі­каційної характеристики військового психолога

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 1. – С. 32-36

0.7

Олексієнко Б.М.

251.           

Современное состояние генетических исследований в психологии

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 5

0.7

 

252.           

Современное состояние генетических исследований в психологии

 

Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 6

0.8

 

253.           

Современное состояние генетических исследований в психологии

 

Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 7

0.6

 

254.           

Загальна психологія: Навчальний посібник

друк.

К.: МАУП, 2000. – 256 с.

15.0

Соловієнко В.О.

255.           

Психологічна наука і трансформація іміджу політичного і інтелектуального розвитку українського суспільства

друк.

Творча спадщина Г.С.Костюка та сучасна психологія. До 100-річчя від дня народження академіка Г.С.Костюка: Матер. ІІІ з’їзду Товариства психологів України. – К., 2000. – С. 71-72

0.2

Ільченко О.І.

256.           

Г.С.Костюк і генетична психологія

друк.

Там же. – С. 115-116

0.2

 

257.           

Подросток: проблемы и перспективы

друк.

Наука і освіта: Матер. до міжнар. конгресу «Стреси в повсякденному житті дітей» (Одеса, 25-29 квітня 2000 р.). – Одеса, 2000. – С. 98-99

0.2

Ракитянская С.С.

258.           

Г.С.Костюк і проблеми генетичної психології

друк.

Психологічна наука – практичним психологам: Інформ. бюлетень Товариства психологів України. – К., 2000. – С. 8-16

1.0

 

259.           

Інтерв’ю С.Д.Максименка

друк.

Психологія: Загальнодержавна науково-популярна газета. – 2000. – № 1 (16-17). – С. 7-8

0.5

 

260.           

Соціально-психологічний аспект проблеми збережен­ня генофонду популяції нації українців

друк.

Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Зб. матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Євпаторійський ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – С. 255-258

0.5

Ільченко О.І., Струменська О.М.

261.           

Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За заг. ред. академіка  С.Д.Максименка

друк.

К.: Форум, 2000. – 543 с.

34.0

Зайчук В.О., Клименко В.В., Соло­вієнко В.О.

262.           

Предмет психології

друк.

Загальна психологія: Підруч. для студентів вищих навч. закладів /За заг ред. акад. С.Д.Максименка. – К.: Форум, 2000. – С. 13-48.

2.0

 

263.           

Методи психології

друк.

Там же. – С. 49-70.

1.0

 

264.           

Розвиток психіки і свідомості

друк.

Там же. – С. 71-86.

1.0

 

265.           

Психологія особистості

друк.

Там же. – С. 87-123

1.7

 

266.           

Мова і мовлення

друк.

Там же. – С. 124-135

0.7

 

267.           

Спілкування

друк.

Там же – С. 136-148

0.8

 

268.           

Соціальні групи

друк.

Там же. – С. 149-179

1.7

 

269.           

Відчуття

друк.

Там же. – С. 180-192

0.7

 

270.           

Сприймання

друк.

Там же. – С. 193-201

0.5

 

271.           

Мислення

друк.

Там же. – С. 202-217

0.8

 

272.           

Увага

друк.

Там же. – С. 229-242

0.7

 

273.           

Емоції і почуття

друк.

Там же. – С. 243-252

0.6

 

274.           

Темперамент

друк.

Там же. – С. 275-284

0.6

 

275.           

Здібності

друк.

Там же. – С. 285-294

0.6

 

276.           

Характер

друк.

Там же. – С. 295-306

0.6

 

277.           

Психологічний аналіз діяльності

друк.

Там же. – С. 307-327

1.2

 

278.           

Засоби розвитку психіки

друк.

Там же. – С. 384-429

2.0

 

279.           

Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии)

друк.

М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 320 с.

20.0

 

280.           

Розвиток ідей Г.С.Костю­ка в сучасних психологіч­них дослідженнях

друк.

Наук. записки Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. акаде­міка С.Д.Максименка. – К., 2000.  – Ч. 1. – 240 с.

16.5

 

281.           

Розвиток ідей Г.С.Костю­ка в сучасних психологіч­них дослідженнях

друк.

Наук. записки Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. акаде­міка С.Д.Максименка. – К., 2000. – Ч. 2. – 232 с.

15.9

 

282.           

Г.С.Костюк і проблеми генетичної психології

друк.

Розвиток ідей Г.С.Костю­ка в сучасних психологіч­них дослідженнях: Наук. записки Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. акаде­міка С.Д.Мак­сименка. – К., 2000.  – Ч. 1. – С. 7-23

1.0

 

283.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. І. – Ч. 2

5.0

 

284.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. І. – Ч. 3

6.0

 

285.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 2

13.0

 

286.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 3

10.0

 

287.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 4

15.0

 

288.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 5

22.5

 

289.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 6. – 344 с.

13.0

 

290.           

Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах

друк.

Навч. посібник (для практичних психологів) /За заг. ред. академіка С.Д.Макси­менка. – К., 2000. – 272 с.

17.0

 

291.           

Генетична психологія: проблеми та перспективи

друк.

Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: Навч. посібник (для практичних психологів) /За заг. ред. академіка С. Д. Мак­симен­ка. – К., 2000. – Розділ 1

1.0

 

292.           

Теоретичні основи взаємо­зв’язку навчання і розвитку

друк.

Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: Навч. посібник (для практичних психологів) /За заг. ред. академіка С. Д. Мак­симен­ка. – К., 2000. – Розділ 2

1.0

 

293.           

Комунікативна компетентність учителя (сутність і шляхи формування)

друк.

Київ-Житомир, 2000

2.0

(у співавт.)

294.           

Современное состояние генетических исследований в психологии

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 5

0.7

 

295.           

Современное состояние генетических исследований в психологии

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 6

0.8

 

296.           

Современное состояние генетических исследований в психологии

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 7

0.6

 

297.           

Загальна психологія: Навчальний посібник

друк.

К.: МАУП, 2000. – 256 с.

15.0

Соловієнко В.О.

298.           

Психологічна наука і трансформація іміджу політичного і інтелектуального розвитку українського суспільства

друк.

Творча спадщина Г.С.Костюка та сучасна психологія. До 100-річчя від дня народження академіка Г.С.Костюка: Матер. ІІІ з’їзду Товариства психологів України. – К., 2000. – С. 71-72

0.2

Ільченко О.І.

299.           

Г.С.Костюк і генетична психологія

друк.

Там же. – С. 115-116

0.2

 

300.           

Подросток: проблемы и перспективы

друк.

Наука і освіта: Матер. до міжнар. конгресу «Стреси в повсякденному житті дітей» (Одеса, 25-29 квітня 2000 р.). – Одеса, 2000. – С. 98-99

0.2

Ракитянская С.С.

301.           

Г.С.Костюк і проблеми генетичної психології

друк.

Психологічна наука – практичним психологам: Інформ. бюлетень Товариства психологів України. – К., 2000. – С. 8-16

1.0

 

302.           

Інтерв’ю С.Д.Максименка

друк.

Психологія: Загальнодержавна науково-популярна газета. – 2000. – № 1 (16-17). – С. 7-8

0.5

 

303.           

Соціально-психологічний аспект проблеми збережен­ня генофонду популяції нації українців

друк.

Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Зб. матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Євпаторійський ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – С. 255-258

0.5

Ільченко О.І., Струменська О.М.

304.           

Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів                 / За заг. ред. академіка  С.Д.Максименка

друк.

К.: Форум, 2000. – 543 с.

34.0

Зайчук В.О., Клименко В.В., Соло­вієнко В.О.

305.           

Предмет психології

друк.

Загальна психологія: Підруч. для студентів вищих навч. закладів /За заг ред. акад. С.Д.Максименка. – К.: Форум, 2000. – С. 13-48.

2.0

 

306.           

Методи психології

друк.

Там же. – С. 49-70.

1.0

 

307.           

Розвиток психіки і свідомості

друк.

Там же. – С. 71-86.

1.0

 

308.           

Психологія особистості

друк.

Там же. – С. 87-123

1.7

 

309.           

Мова і мовлення

друк.

Там же. – С. 124-135

0.7

 

310.           

Спілкування

друк.

Там же – С. 136-148

0.8

 

311.           

Соціальні групи

друк.

Там же. – С. 149-179

1.7

 

312.           

Відчуття

друк.

Там же. – С. 180-192

0.7

 

313.           

Сприймання

друк.

Там же. – С. 193-201

0.5

 

314.           

Мислення

друк.

Там же. – С. 202-217

0.8

 

315.           

Увага

друк.

Там же. – С. 229-242

0.7

 

316.           

Емоції і почуття

друк.

Там же. – С. 243-252

0.6

 

317.           

Темперамент

друк.

Там же. – С. 275-284

0.6

 

318.           

Здібності

друк.

Там же. – С. 285-294

0.6

 

319.           

Характер

друк.

Там же. – С. 295-306

0.6

 

320.           

Психологічний аналіз діяльності

друк.

Там же. – С. 307-327

1.2

 

321.           

Засоби розвитку психіки

друк.

Там же. – С. 384-429

2.0

 

322.           

Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии)

друк.

М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 320 с.

20.0

 

323.           

Розвиток ідей Г.С.Костю­ка в сучасних психологіч­них дослідженнях

друк.

Наук. записки Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. акаде­міка С.Д.Максименка. – К., 2000.  – Ч. 1. – 240 с.

16.5

 

324.           

Розвиток ідей Г.С.Костю­ка в сучасних психологіч­них дослідженнях

друк.

Наук. записки Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. акаде­міка С.Д.Максименка. – К., 2000. – Ч. 2. – 232 с.

15.9

 

325.           

Г.С.Костюк і проблеми генетичної психології

друк.

Розвиток ідей Г.С.Костю­ка в сучасних психологіч­них дослідженнях: Наук. записки Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. акаде­міка С.Д.Мак­сименка. – К., 2000.  – Ч. 1. – С. 7-23

1.0

 

326.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. І. – Ч. 2

5.0

 

327.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. І. – Ч. 3

6.0

 

328.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 2

13.0

 

329.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 3

10.0

 

330.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 4

15.0

 

331.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 5

22.5

 

332.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2000. – Т. ІІ. – Ч. 6. – 344 с.

13.0

 

333.           

Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах

друк.

Навч. посібник (для практичних психологів) /За заг. ред. академіка С.Д.Макси­менка. – К., 2000. – 272 с.

17.0

 

334.           

Генетична психологія: проблеми та перспективи

друк.

Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: Навч. посібник (для практичних психологів) /За заг. ред. академіка С. Д. Мак­сименка. – К., 2000. – Розділ 1

1.0

 

335.           

Теоретичні основи взаємо­зв’язку навчання і розвитку

друк.

Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: Навч. посібник (для практичних психологів) /За заг. ред. академіка С. Д. Мак­сименка. – К., 2000. – Розділ 2

1.0

 

336.           

Комунікативна компетентність учителя (сутність і шляхи формування)

друк.

Київ-Житомир, 2000

2.0

(у співавт.)

337.           

Общая психология

друк.

М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001

16.5

 

338.           

Загальна психологія: Навч. посібник

друк.

К.: МАУП, 2001. – 2-е вид., стереотип.

15,4

Соловієнко В.О.

339.           

Учбове навантаження і проблеми збереження психічного здоров’я школярів

друк.

Журнал АМН України. – 2001. – Т. 7, № 3. – С. 467-474

0.7

 

340.           

Саморозвиток суб’єкта навчальної діяльності

друк.

Вісник Національного технічного ун-ту України. – 2001. – № 3, кн. 1

0.5

 

341.           

Рефлексія проблем розвитку в психології

друк.

Актуальні проблеми психології: Наук. записки Ін-ту психології ім. Г.С.Кос­тю­ка АПН України. – К., 2001. – Вип. 21. – С. 3-24

1.5

 

342.           

Психологічні проблеми та детермінанти життєвого самоздійснення людини

друк.

Всебічний розвиток особистості студента: Матер. наук.-практ. конф. – Ірпінь, 2001. – С. 152-155

0.3

 

343.           

Наукова психологія і психологічна практика

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 9. – С. 2-6

0.5

 

344.           

Рефлексія проблем розвитку в психології

друк.

Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 4-22

0.9

 

345.           

Передмова

друк.

Гуманістична психологія: Антологія: Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закладів: У 3-х т. – К.: Пульсари, 2001. – С. 7-8

0.25

 

346.           

Проблеми загальної та педагогічної психології

друк.

Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К., 2001. – Т. ІІІ. – Ч. 8

13.0

 

347.           

Треба рухатися далі

друк.

Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Мак­си­менка. – К., 2001. – Т. ІІІ. – Ч. 8. – С. 5-13

0.5

 

348.           

Залишитися людиною

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 10. – С. 3-5

0.4

 

349.           

Підсумки роботи Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України за 2000 рік

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 2. – С. 48-50

0.4

 

350.           

Генетичне моделювання як напрямок дослідження психічних новоутворень особистості

друк.

Конструктивна психологія і професіоналізація особистості: Матер. міжрегіон. наук. семінару, 21-22 лютого 2002 р. – Луцьк, 2002

0.4

 

351.           

Генетичне дослідження психіки

друк.

Психологія. – 2002. – № 1. – С. 3

0.4

 

352.           

Психічне здоров’я дітей

друк.

Психолог. – 2002. – № 1 (січень). – С. 4-6

0.4

 

353.           

Генетичне розуміння психіки

друк.

Психолог. – 2002. – № 13 (квітень). – С. 3-6

0.4

 

354.           

Розвиток психіки в онтогенезі: В 2-х т.

друк.

К.: Форум, 2002. – Т. 1. – 20.0 д.а. – Т. 2. – 21.0 д.а.

41.0

 

355.           

Основи військової психології

друк.

Хмельницький: Вид-во Нац. академії ПВУ. – 2002

34.1

Мельник П.В., Олексієнко Б.М.

356.           

Експериментальна психологія

друк.

К.: МАУП, 2002

5.6

 

357.           

Розвиток суб’єкта учіння в умовах школи. Позаекспериментальні методи дослідження

друк.

Психолог. – 2002. – № 38-39 (жовтень). – С. 5-7

0.5

 

358.           

Українська психологія на шляху до самодостатності: генетичний підхід

друк.

Україна – життя моє. Т. 3: Та долю іншу він обрав – душі неспокій. На пошану Миколи Плав’юка.  – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. – С. 472-482

0.7

 

359.           

Генетичне дослідження психіки

друк.

Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Міленіум, 2002. –  С. 7-13

0.7

 

360.           

Керування розвитком учня

друк.

Психолог. – 2002. – № 41-42 (листопад). – С. 4-5

0.5

 

361.           

Відмінності між учнями у засвоєнні математики

друк.

Психолог. – 2002. – № 42 (листопад). – С. 3-7

0.5

 

362.           

Прогнозування психічного розвитку: Актуальні проб­леми генетичної психології

друк.

Психолог. – 2002. – № 45. – С. 12-24

1.0

 

363.           

Личность человека и регуляторы ее жизнедеятельности

друк.

Безопасность жизнедеятельности. – 2003. – № 1. – С. 26-28

0.5

 

364.           

Личность человека и регуляторы ее жизнедеятельности

друк.

Безопасность жизнедеятельности. – 2003. – № 3 – С. 22-26

0.5

 

365.           

Генетичне дослідження психіки і особистості

друк.

Психолог. – 2003. – № 16 (64). – С. 1-23

1.5

 

366.           

Особистість: генетичний аспект

друк.

Психолог. – 2003. – № 18-19 (66-67). – С. 1-24

1.5

 

367.           

Актуальні проблеми підготовки психологів в контексті європейської інтеграції

друк.

Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Кос­тю­ка АПН України /За ред. Максименка С.Д. – К.: Міленіум, 2003. – Т. 1. – Ч. 9. – С. 3-6

1.0

Карамушка Л.М.

368.           

Особистість з точки зору генетичної психології: Проб­лема структури

друк.

Психолог. – 2003. – № 18-19 (64-65). – С. 1-28

1.5

 

369.           

Прогнозування психічного розвитку: Актуальні проб­леми генетичної психології

друк.

Психолог. – 2003. – № 45. – С. 12-24

1.0

 

370.           

Проблема цілісного підходу до особистості дитини в сучасній вітчизняній психології

друк.

Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку // Матер. VI Костюківських читань 28-29 січня 2003 р. – К.: Міленіум, 2003. – Т. І. – С. 3-12

1,0

 

371.           

Особистість: проблема структури (генетичний аспект)

друк.

Актуальні проблеми сучасної української психології: Наук. записки Ін-ту психо­логії ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. академіка С.Д.Максименка. – К., 2003. – Вип. 23. – С. 3-14

1,0

 

372.           

Методологія психологічної експертизи «Державних стандартів базової повної середньої освіти»

друк.

Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 2. – С. 4-15

1,0

 

373.           

Цілепокладання в навчанні

друк.

Психолог. – 2003. – № 33  (81). – С. 5-10

0.5

 

374.           

Основи теорії генетичної психології

друк.

Психолог. – 2003. – № 34 (82). – С. 5-7

0.5

 

375.           

Перспективи індивідуального розвитку

друк.

Психолог. – 2003. – № 1. – С. 3-5

0.5

 

376.           

Основи здоров’я і фізичної культури: Підруч. для 1 кл. /За ред. С.Д.Максименка. Автор О.В.Гнатюк

друк.

К.: Форум, 2003

9.8

 

377.           

Актуальні проблеми психології. Том І. Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна пси­хологія: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України  /За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки

друк.

К.: Міленіум, 2003. – Вип. 11. – 172 с.

20.0

 

378.           

Про предмет економічної психології та її місце в системі підготовки фахівців в Україні

друк.

Актуальні проблеми психології. Том І. Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна пси­хологія: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України  /За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Кара­муш­ки. – К.: Міленіум, 2003. – Вип. 11. – С. 3-9

0.7

Карамушка Л.М., Креденцер О.В.

379.           

Безвілля

друк.

Енциклопедія Сучасної України. – К.: НАН України, 2003. – Т. 2. – С. 372

0.2

 

380.           

Бесіда

друк.

Енциклопедія Сучасної України. – К.: НАН України, 2003. – Т. 2. – С. 547

0.2

 

381.           

Бондаренко О.Ф.

друк.

Енциклопедія Сучасної України. – К.: НАН України, 2004. – Т. 3. – С. 268

0.2

 

382.           

Взаємозв’язок навчання і розвитку

друк.

Психолог. – 2004. – № 1. – С. 2-5

0.5

 

383.           

Методичні дослідження

друк.

Психологічна газета. – 2004. – № 1, січень. – С. 4-7

0.5

 

384.           

Психологічний довідник вчителя /За ред. С. Максименка, В. Андрієвської

друк.

Психологічна газета. – 2004. – № 3-4, лютий

1,5

 

385.           

Методологічні засади галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 1101 «Медицина»

друк.

К., 2004. – С. 3-16

0.5

К.М.Амосова, І.С.Булах, О.П.Волосовець, І.С.Вітен­ко, В.Г.Майдан­ник, П.Д.Фо­мін, В.П.Ши­ро­боков, О.П.Яворсь­кий

386.           

Загальна психологія

друк.

К.: Центр навч. літератури, 2004

17.0

 

387.           

Посібник з ендокринології /За ред. П.М.Боднара та С.Д.Максименка

друк.

К.: Здоров’я, 2004

6.0

 

388.           

Види спостереження та специфіка його реалізації

друк.

Психологічна газета. – 2004. – № 2, січень. – С. 5-7

0.5

 

389.           

Економічна психологія:   Навч. прогр. для підготовки економістів, менеджерів та практичних психологів     /За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, О.В.Креденцер

друк.

К.: Міленіум, 2004. – 36 с.

1.5

 

390.           

Навчання, що виховує і розвиває

друк.

Психологія дидактики. – 2004. – № 21-22 (117-118), червень

1.0

 

391.           

Розуміння особистості як передумова гуманізації управління закладом освіти

друк.

Впровадження гуманістичної педагогіки в діяльність керівника школи: Наук-метод. зб. /За ред. М.М.За­броцького. – Житомир, 2004

0.5

 

392.           

Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей і молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання /За ред. С.Д.Максименка та В.Ф.Москаленка

друк.

К.: МОН, МОЗ України, 2004. – 192 с.

8.85

 

393.           

Синдром «професійного вигоряння» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: Гендерні аспекти /За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової

друк.

К.: Міленіум, 2004

10.04

 

394.           

Метод дослідження особистості

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 7. – С.

1.0

 

395.           

Особистість починається з любові

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 1-4

1.0

 

396.           

Особистість починається з любові

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 9. – С. 1-8

1.0

 

397.           

Актуальні проблеми психології. Том ІУ. Психологія розвитку дошкільника: Зб. наук. ст. /За заг. ред. С.Д.Максименка, С.Є.Кулачківської

друк.

К.: Нора-ПРІНТ, 2004. – Вип. 2. – 120 с.

6.8

 

398.           

Витоки особистості: генетико-моделюючий аспект дос­лідження

друк.

Актуальні проблеми психології. Том ІУ. Психологія розвитку дошкільника: Зб. наук. ст. /За заг. ред. С.Д.Максименка, С.Є.Ку­лач­ківської. – К.: Нора-прінт, 2004. – Вип. 2. – С. 3-21

1.0

 

399.           

Актуальні проблеми профілактики наркоманії

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 10. – С.

0.5

 

400.           

Потреба як вихідна одиниця генези особистості

друк.

Медичний всесвіт. – 2004. – Т. ІУ. – № 1. – С. 112-118

1,0

 

401.           

Общая психология : Учеб. пос. /Под общ. ред. акад. С.Д.Максименко

друк.

М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2004. – 528 с.

16,5

Клименко В.В., Соловиенко В.А.

402.           

Загальна психологія: Підручник /За заг. ред. С.Д.Максименко

друк.

Вінниця: Нова книга, 2005 

46,6

(у співавтор.).

403.           

General Psychology (Загальна психологія): Навч. посібник (англ. мовою) /За ред. С.Д.Максименка

друк.

Вінниця: Нова книга, 2005 

18,0

 

404.           

Особистість в психологічних дослідженнях: Тексти // Хрестоматія. Упорядники С.Д.Максименко, М.В.Папуча; За заг. ред. С.Д.Максименка

друк.

Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2005

26,7

 

405.           

Відпочиваючи і вчусь /Упоряд.: Максименко С., Главник О. 

друк.

К.: Главник, 2005. –(Бібліотечка соціального працівника)

10,2

 

406.           

Професія соціальний педагог /Упоряд.: Максименко С., Главник О. 

друк.

К.: Главник, 2005. –(Бібліотечка соціального працівника)

10,2

 

407.           

Себе зрозуміти, себе змінити /Упоряд.: Максименко С., Главник О.

друк.

К.: Главник, 2005. –(Бібліотечка соціального працівника)

10,2

 

408.           

Комплекс активних методів та форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності

друк.

Актуальні проблеми психології. – Т. 1. – Ч. 4. – К.: 2005

0,5

(у співавтор.)

409.           

Наркоманія: підходи до профілактики та подолання 

друк.

Практична психологія та соціальна робота. – 2005. № 10

0,5

 

410.           

Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні 

друк.

Психолог. – 2005. – № 6

0,5

 

411.           

Психологія внутрішнього світу

друк.

Розвиток особистісної активності. Теоретичні аспекти: Зб. наук. пр. /За ред. акад. С.Д.Максименка. – К.: Міленіум, 2005. – С. 3-32

1,3

 

412.           

Психологія особистості: науковий погляд 

друк.

Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 1. – С. 24-28

0,5

 

413.           

Психологічний супровід профільного навчання

друк.

Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5. – С. 27-33

0,5

 

414.           

Психологія торує шлях модернізації освіти

друк.

 Дошкільне виховання. – 2005. № 1

0,5

 

415.           

Теоретичні засади психології особистості: генеза нужди

друк.

Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка у 5-ти томах. - Т. 1. – К., 2005

1,5

 

416.           

Участь Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця у реформуванні вищої медичної освіти в контексті Болонського процесу

друк.

Інноваційні технології в освіті (досвід і практика): VІІ Міжнародна виставка навчальних закладів / Сучасна освіта в Україні. – Київ, березень 2005 р.

0,5

О.П.Яворівський, Б.В.Михайличенко, Н.М.Зеленіна, Л.М.Артемчук, О.П.Гульчій, Ю.В.Биць, Г.С.Грузєєва

417.           

Комплекс активних методів та форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності

друк.

Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Макси­менка, Л.М.Карамушки. – К.: Міленіум, 2005. – Ч. 14. – С. 3-9

0,5

Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Філь О.А.

418.           

Європейська навчальна програма з організаційної психології і психології праці: зміст, структура та основні напрямки впровадження 

друк.

Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. С.Д.Макси­менка, Л.М.Карамушки. – К.: Міленіум, 2005. – Ч. 15. – С. 3-8

0,5

Карамушка Л.М., Івкін В.М., Креденцер О.В., Філь О.А.

419.           

Етнопсихологічні особливості перебування миротворців у країнах арабо-мусульманського світу

друк.

Етнопсихологічні особливості перебування миротворців у країнах арабо-мусульманського світу /За ред. С.Д.Максименка. – К.: Міленіум, 2005. – С. 1-34

2,25

 

420.           

Теоретико-методологічні засади генези особистості

друк.

Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в систему неперервної освіти: Матер. методол. семінару АПН України /За ред. С.Д.Максименка. – К.:Нора-прінт, 2005. – С. 3-18

1,0

 

421.           

Психологічна теорія і технологія навчання /За ред. С.Д.Максименка

друк.

Актуальні проблеми психології. Том 8: Психологічна теорія і технологія навчання: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 1

11,91

 

422.           

...И зрелые плоды порой приносит праздность

друк.

Стиль жизни. – 2005. – № 12, грудень

0,5

 

423.           

Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості

друк.

Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. пр. – К.: ЕКМО, 2005. – Вип. 3. – С. 343-361

1,0

 

424.           

Генезис существования личности

друк.

К.: Изд-во ООО «КММ», 2006. – 239 с.

15,0

 

425.           

 

 

 

 

 

426.           

 

 

 

 

 

427.           

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися на головну сторінку